תנאי הכשירות לחברות בבורסה

תנאי הכשירות לחברות בבורסה מותאמים לכל אחד מסוגי החברים והם בהתאם לסוג הפיקוח של הבורסה עליהם.

להלן תמצית תנאי הכשירות לחברות בבורסה:
הדרישה
בנק הרשום למסחר בבורסה
בנק שאינו רשום למסחר בבורסה
בנק חוץ
חבר בורסה שאינו בנק (חש"ב) הרשום למסחר בבורסה
חש"ב שאינו רשום למסחר בבורסה
חבר רחוק*
מינימום הון עצמי, הון עצמי ראשוני ונכסים נזילים חופשיים נטו
 
 
 
+
+
+
קבלת אישור דירקטוריון הבורסה להעברת שליטה ו/או להעברת מניות ו/או להעברת זכויות אחרות במניות חבר הבורסה
 
 
 
+
נדרש אישור רק בהעברת שליטה
+
 
בעלי שליטה/ בעלי עניין בחבר הבורסה ומנהליו הבכירים הינם בעלי שם טוב, לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון ולא הוכרזו כפושטי רגל
 
 
 
+
הדרישה לא חלה על בעלי עניין
+
 
בעלי שליטה/ בעלי עניין בחבר הבורסה, ומנהליו הבכירים לא היו בעלי עניין בתאגיד שהתפרק מבלי ששילם את חובותיו
 
 
 
+
במקרים מסוימים, רשאי דירקטוריון הבורסה לפטור מדרישה זו
+
במקרים מסוימים, רשאי דירקטוריון הבורסה לפטור מדרישה זו
 
חובת הודעה לבורסה מיהם הבעלים האמיתיים של מניות חבר הבורסה, והתחייבות להודיע על כל שינוי בהחזקות במניות
 
+
 
 
+
ככל שמדובר בבעל מניות שהוא חברה רשומה, תתייחס ההודעה רק לבעלי הענייןבחברה הרשומה
 
רוב הדירקטורים הם תושבי ישראל ובעלי ידע בשוק ההון
 
 
 
+
+
 
הרכב הדירקטוריון: לדירקטוריון ממונה יושב ראש, הוא כולל לפחות שלושה דירקטורים ולפחות אחד מהדירקטורים הוא דירקטור מן החוץ
 
 
 
 
+
 
המנהל הכללי ומנהל היחידה המרכזית לניירות ערך הם בעלי הכשרה וידע בשוק ההון
+
הדרישה מתייחסת רק למנהל היחידה המרכזית לניירות ערך
+
הדרישה מתייחסת רק למנהל היחידה המרכזית לניירות ערך
+
הדרישה מתייחסת רק למנהל היחידה המרכזית לניירות ערך בישראל
+
+
 
ביטוח נאות
+
+
+
+
+
+
קיום מנגנון, אמצעים, מערכות מחשב ותקשורת וכוח אדם מקצועי, המאפשרים פעילות תקינה בבורסה ומילוי חובות חבר הבורסה כלפי לקוחותיו, הבורסה וחברי הבורסה האחרים
 
 
+
+
+
+
חובת הודעה לבורסה על מינוי או פרישה של מנהלים בכירים
 
 
 
+
+
+
הדרישה מתייחסת למנהל האחראי על הפעילות בבורסה
בתל-אביב
חובת הודעה לבורסה על מינוי או פרישה של מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך
+
+
+
הדרישה מתייחסת למנהל מחלקת ניירות ערך בישראל
+
+
 
ועדת ביקורת, בה חבר לפחות דירקטור אחד מן החוץ וחובת הודעה על כל שינוי בהרכב ועדת ביקורת
 
 
 
 
+
 
קביעת הוראות מסוימות בתקנון ההתאגדות של חבר הבורסה
 
 
 
+
+
 
מינוי של קצין ציות
 
 
 
+
+
 
מינוי של בקר סיכונים
 
 
 
+
+
 
מינוי של בקר אשראי
 
 
 
+
+
 
מינוי של מנהל טכנולוגיות מידע
 
 
 
+
+
 
חובת הודעה על מינוי ופרישה של בעלי תפקידים (קצין ציות, בקר סיכונים, בקר אשראי ומנהל טכנולוגיות מידע)
 
 
 
+
+
 
חובת הודעה על מינוי או פרישה של רואה החשבון המבקר
 
 
 
 
+
 
מינוי מבקר פנים
 
 
+
לפעילות הסניפים בישראל
 
+
 
חובת הודעה על מינוי או פרישה של מבקר פנים
 
 
 
 
+
 
חובת המצאת כתב התפטרות מנומק של דירקטור מן החוץ
 
 
 
 
+
 
תנאים נוספים שרשאי דירקטוריון הבורסה לקבוע לפי שיקול דעתו
 
 
+
 
 
+
 
*תנאי כשירות עיקריים נוספים החלים על חבר רחוק:
 1. חברה, שהתאגדה מחוץ לישראל באחת מן המדינות המפורטות בהנחיות על פי התקנון (מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב, אנגליה, שוויץ, נורווגיה, קנדה, אוסטרליה ויפן), שאין לה סניף או נציגות קבועה בישראל, ושפועלת כחבר בורסה בבורסה במדינה בה התאגדה.

 2. חבר בורסה שלוש שנים לפחות באחת מהבורסות המפורטות בהנחיות על פי התקנון:
 3. LSE (London), EURONEXT, NYSE, NASDAQ, CME (Chicago), CBOE (Chicago), ICE,
  TSX (Toronto), ASX (Australia), DEUTSCHE BORSE, EUREX (Germany), SIX (Switzerland),
  TSE (Tokyo), SGX (Singapore), HKEX (Hong Kong).
 4. מפוקח על ידי הרשות המוסמכת לפיקוח על הפעילות בניירות ערך במדינה בה התאגד ועל ידי הרשויות המוסמכת כאמור במדינות אחרות בהן הוא פועל בניירות ערך ומהן הוא מבקש לפעול בבורסה בתל-אביב. ("הרשות המוסמכת").

 5. לרשות המוסמכת במדינה בה התאגד, ולרשות המוסמכת באחת לפחות מהמדינות בהן הוא פועל כחבר בורסה שלוש שנים לפחות, יש הסכם לשיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך בישראל.

 6. פועל בבורסה בתל-אביב רק מאותן המדינות אשר לרשות המוסמכת בהן יש הסכם לשיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך בישראל.

 7. קבלת אישור בכתב מהרשות המוסמכת במדינה בה התאגד, ומהרשות המוסמכת במדינות מהן הוא מתכוון לפעול בבורסה בתל-אביב, על כך שהוא נתון לפיקוח על ידן ועל כך שאין להן התנגדות להיותו חבר רחוק בבורסה בתל-אביב.

 8. הון עצמי שלא יפחת מההון העצמי הנדרש ממנו במדינה בה התאגד, או במדינות בהן הוא פועל כחבר בורסה ומהן הוא מבקש לפעול בבורסה בתל-אביב, או מההון העצמי הנדרש מחש"ב (כ-22 מיליון שקל), הגבוה מביניהם.

 9. מינוי אדם בישראל המורשה לקבל עבורו כתבי בית-דין והודעות, וחובת הודעה על כל שינוי בפרטיו.

 10. חובת דיווחים לבורסה, לרבות חצי שנתיים ומיידים.