פס גרפי - מדדים

מאגר תל-בונד​

מאגר תל-בונד מורכב מרשימה של כל סדרות איגרות החוב התאגידיות שעומדות בתנאי הסף של מדדי תל-בונד. הוא כולל כ-300 סדרות של איגרות חוב תאגידיות.
הבורסה מעדכנת את רשימת סדרות איגרות החוב הנכללות במאגר תל-בונד כל חצי שנה. סדרות שנכללות במאגר נדרשות לעמוד בתנאי סף מקלים יותר כדי להישאר ברשימה, לעומת תנאי הסף עבור סדרות שמצטרפות למאגר.

תנאי סף עיקריים

1. מינימום שווי שוק ממוצע . מינימום שווי שוק ממוצע
a. סדרות אג"ח הנכללות במאגר תל-בונד – 200 מיליון ש"ח
b. סדרות אג"ח שאינן נכללות במאגר תל-בונד – 220 מיליון ש"ח
2. מינימום דירוג אשראי
(Baa3) בדירוג מדרוג או (BBB-) דירוג מעלות.
 
3. מינימום חציון מהירות מחזור במהלך חצי שנה אחרונה
עבור סדרות איגרות חוב ששווי השוק הממוצע שלהן נמוך מ-300 מיליון ש"ח – חציון מהירות מחזור במהלך חצי השנה שקדמה לעדכון יהיה לכל הפחות 0.00001.
 
4. סוג סדרת אג"ח
סדרות איגרות חוב שאינן מסווגות כמכשירים פיננסיים על ידי הבורסה ואינן ניירות ערך מוסדיים.
 
5. המרה או מחיקה כפויה
סדרות איגרות החוב שלא ניתנות להמרה או מחיקה בכפיה (לא מסוג אג"ח COCO)
 
6. יחידת המסחר
סדרות איגרות החוב שיחידת המסחר שלהן הוא 1 ש"ח בלבד.
 
7. יום מסחר אחרון
לא יתקיים יום מסחר אחרון בזמן שסדרת אגרת החוב נכללת במאגר תל-בונד
 

עדכון מאגרים חצי שנתי

הרכב סדרות איגרות החוב התאגידיות במאגר תל-בונד, מעודכן כל חצי שנה. הרכבי סדרות איגרות החוב במדדי תל-בונד נבנים מתוך המאגר ומעודכנים בו-זמנית. 
  • מועד עדכון
    • בתום המסחר ביום חמישי השלישי בחודש מאי ובחודש נובמבר. 
    • אם לא מתקיים מסחר בת"א או בניו-יורק במועד זה, נדחה מועד העדכון למועד הראשון שבו מתקיים מסחר בשני המקומות. 
  • מועד פרסום
  • מועד קובע
    הרכב סדרות איגרות החוב התאגידיות במאגר נקבע לפי נתונים במועד הקובע שמתקיים 3 שבועות לפני מועד העדכון.