הנפקת המירים

בבורסה בת"א מקובלת הנפקת ניירות ערך המירים, כגון: כתבי אופציה ואג"ח להמרה.
להנפקת ניירות ערך המירים יתרונות לחברה ולמשקיע:
 • החברה - מקבלת תמורה חלקית באופן מיידי ויכולה להשלים את הגיוס והדילול בשלב מאוחר יותר. 
 • המשקיע - נהנה מהקטנת הסיכון הנובע מירידת שערי המניות.
על פי תקנון הבורסה, הקצאה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך הרשומים ושל ניירות הערך הנובעים מההמרה. הקצאת ניירות ערך המירים לא רשומים למסחר מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך הנובעים מההמרה.
 
בתנאי ניירות ערך המירים הרשומים למסחר, נקבע כי הם ניתנים להמרה בכל עת, פרט לחריגים. בנוסף ניתן לקבוע שלא ניתן יהיה להמיר ני"ע המירים בתקופה מסוימת, בהתאם להנחיות.

כללים להנפקת כתבי אופציה למניות 

תקופת המימוש של כתבי אופציה - עד 4 שנים.
 • אין דרישה למינימום שווי החזקות ציבור.
 • על חברות קטנות ששווי החזקות הציבור בהן נמוך, חלה מגבלה על מספר הסדרות של כתבי
 • אופציה למניות שהן רשאיות להנפיק, כמפורט להלן:
חלופה
שווי החזקות הציבור בכל סוג של מניות
המספר המירבי הכולל של הסדרות הרשומות למסחר לאחר  הרישום
א
עד 8 מיליון ש"ח
1
ב
8 - 24 מיליון ש"ח
3
ג
מעל 24 מיליון ש"ח
ללא הגבלה
 • כתב אופציה רשום ניתן להמרה למניה אחת בלבד.
 • סדרה של כתבי אופציה רשומים שהוצאה רק לעובדים, איננה נמנית לעניין זה.

כללים להנפקת איגרות חוב להמרה

 • שווי החזקות ציבור המזערי באג"ח להמרה הוא  24 מיליון ש"ח. 
  • אם שער ההמרה אינו עולה או שווה ל- 7% לשנה ממחיר המניות המתואם הנובעות מההמרה, כלומר האג"ח היא ב"מסלול המנייתי", שווי החזקות הציבור המינימלי הנדרש הוא 12 מיליון ש"ח.
  • אם שער ההמרה עולה על 7% לשנה, על החברה לעמוד גם בדרישה להון עצמי החלה על חברה המנפיקה איגרות חוב רגילות.
 • החברה רשאית, בתנאים מסויימים, לכפות המרה מוקדמת או פדיון מוקדם של האיגרות.