פתרונות הבורסה לרישום מוצרי השקעה אלטרנטיביים

​לבורסה בתל אביב פלטפורמה המאפשרת רישום ופתרונות סליקת תשלומים למוצרי השקעה אלטרנטיביים.
באמצעות הפלטפורמה יוכלו משקיעים במוצרי השקעה אלטרנטיביים ליהנות מרישום והצגת שווי השקעתם והשערוך העדכני במוצר השקעה אלטרנטיבי בתיק ניירות הערך בבנק/חבר הבורסה שלהם ובנוסף ליהנות מקבלת תשלומים באופן ישיר מהמוצר בדומה לתשלומים בניירות ערך רגילים (דוגמת דיבידנד וריבית).

למי מיועדים השירותים?

 השירות מיועד בעיקר למוצרי השקעה אלטרנטיביים מסוג קרנות השקעה פרטיות דוגמת:

  1. קרנות להשקעה בניירות ערך (כקרנות גידור),
  2. קרנות להשקעה בנכסים ריאליים (כקרנות Private Equity וקרנות להשקעה בנדל"ן),
  3. קרנות להשקעה במוצרי חוב ואשראי (כקרנות אשראי עמית לעמית P2P, קרנות אשראי לעסקים) שהתאגדו בישראל או במדינת חוץ מאושרת ופועלות באמצעות מתפעל מאושר (נאמן/אדמיניסטרטור/רו"ח). 

במרבית המקרים יידרש כי למוצר/לקרן מבקש/ת השירותים יהיה הסדר מיסוי תקף מרשות המיסים בישראל המסדיר את אופן חישוב וגביית חבות המס ו/או אישורים אחרים ככל שיידרש.

השירותים ויתרונותיהם למשקיעים ולמנהלי הקרנות

קבלת מספר נייר ערך ישראלי ומספר נייר ערך בינלאומי (ISIN)

הפלטפורמה מאפשרת הנפקת מספר נייר ערך ישראלי ומספר נייר ערך בינלאומי (ISIN) לכל אחד מסדרות ההשקעה של הקרן אשר יאפשר את הצגתו והזיהוי שלו בחשבון הבנק/חבר הבורסה של המשקיעים, בדומה לנייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר.

שירותי רישום ההשקעה בקרן בחשבון תיק ניירות הערך של המשקיעים

בראשית מתן השירותים לקרן מתבצע רישום של יחידות המשקיעים הקיימים בקרן בחשבונות הבנק/חברי הבורסה שלהם  כך שהמשקיעים יוכלו לקבל מידע על השקעתם בקרן בחשבון תיק ניירות הערך שלהם בבנק/בחבר הבורסה בתצוגה ביחד עם כלל נכסי ניירות הערך שלהם באופן המאפשר מעקב קל ורציף אחר השקעותיהם.

שערוך שוטף של שווי ההשקעה בקרן בחשבון תיק ניירות הערך של המשקיע

הפלטפורמה מעדכנת באופן שוטף, בהתאם למידע המתקבל ממנהל הקרן, את שערי ניירות הערך של כל סדרות ההשקעה בקרן לתוך מערכות הבנקים/חברי הבורסה, כך שהמשקיעים בקרן נהנים מהצגת השערוך המעודכן בתיק ניירות הערך שלהם.

שירותי סליקת תשלומים ותפעול שוטף

הפלטפורמה מאפשרת למנהל הקרן להעביר למשקיעים ביחידות של סדרות ההשקעה בקרן לקבל תשלומים שוטפים מן המוצר/קרן, דוגמת ריבית ו/או דיבידנד, כפי שאלו יחושבו על ידי מנהל הקרן, ישירות לחשבון הבנק/חבר הבורסה שלהם באמצעות אירועי חברה שיבוצעו על ידי מסלקת הבורסה.

בנוסף באמצעות הפלטפורמה יתאפשר למשקיעים בסדרת השקעה קרן להעביר את חלק או כל יחידותיהם מבנק/חבר בורסה אחד לבנק/חבר בורסה אחר.

כלל השירותים המוצעים לעיל מבוצעים בשיתוף פעולה מלא עם מנהל הקרן או עם המתפעל של הקרן.

לפרטים נוספים והרשמה

לרישום לשירותים ולכל שאלה ועניין הרגישו חופשי לפנות אל נציגנו בכתובת הדוא"ל APMarket@tase.co.il ו/או בטלפון:
076-8160550.