תמונת רקע רשימות מסחר

מחיקה

ניירות ערך שאינם עומדים בתנאים המאפשרים קיום מסחר תקין בהם, נמחקים בסופו של דבר מהרישום למסחר בבורסה.

מועד מחיקת נייר הערך מהרישום למסחר בבורסה

נייר ערך שחדל להיסחר במסגרת הרשימה הראשית, אם בשל העברתו לרשימת השימור או בגלל שהמסחר בו הושעה, ואשר לא התקיימו תנאים לחידוש המסחר בו ברשימה הראשית תוך 48 חודשים, נמחק מהרישום למסחר בבורסה.

מקרים נוספים בהם נמחקים ניירות ערך מהרישום למסחר

  • אם מונה לחברה מפרק קבוע, נמחקים ניירות הערך של החברה מהרישום למסחר בבורסה, לא יאוחר מ-180 יום לאחר מינוי המפרק.
  • בוצעה לנייר ערך הצעת רכש מלאה, או בוצע מיזוג, או הסדר, אשר בעקבותיהם לא נותרו ניירות ערך בידי הציבור.
  • אם שווי החזקות הציבור באגרות חוב להמרה או שווי סדרת אגרות חוב קונצרניות נמוך מ-1.6 מיליון ש"ח, אגרות החוב נמחקות תוך 60 יום מתום הרבעון בו ירד השווי מתחת לדרישה הנ"ל.

האם חברה יכולה להימחק מהבורסה ביוזמתה?

חברה יכולה להימחק מהבורסה ביוזמתה, אם נקטה בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, של הסדר בינה לבין בעלי מניותיה, וקיבלה את הסכמת בעלי המניות ואת אישור בית המשפט. במקרה כזה, נמחקת החברה מהרישום בבורסה 60 יום לאחר קבלת כל האישורים לכך.

מה קורה לניירות הערך שבידי הציבור לאחר שנמחקו מהרישום בבורסה?

לאחר המחיקה מהבורסה, מחזיק הציבור בניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה. ניירות הערך שנמחקו, נותרים רשומים במסלקת הבורסה, והם מופיעים בחשבון ניירות הערך של המחזיקים בהם. המניות עדיין מייצגות את החלק היחסי בבעלות על החברה, ואיגרות החוב מייצגות את החוב.
מכירת מניות לא רשומות או אגרות חוב לא רשומות, עשויה להיות חייבת במס. לאחר המחיקה, לא נפגעות הזכויות הנלוות לאיגרות החוב כגון זכות ההמרה, הזכות לקבל ריבית ופדיון וכד'.