תמונת רקע רשימות מסחר

חידוש מסחר

חברות שלא עמדו בכללי השימור או שהושעה בהן המסחר, אשר נוקטות בצעדים שמביאים לשיפור במצבן, ואשר עומדות בכללי השימור שנקבעו על ידי הבורסה, יכולות לחזור ולהיסחר במסגרת הרשימה הראשית.

חידוש המסחר לאחר השעיית מסחר

ניתן לחדש מסחר לאחר השעיית מסחר, אם בוטלה העילה בגינה הושעה המסחר (כמפורט בטבלה שלהלן) ואם לא נוצרה במהלך תקופת ההשעיה עילת השעיה אחרת.
 
עילת השעיית המסחר
עילת ההשעיה בוטלה אם:
אי בהירות בענייני החברה
פורסם דיווח שמסיר את אי הבהירות
מינוי כונס/מפרק
בוטל מינוי הכונס/מפרק
אי פרסום דו"חות כספיים
פורסמו הדו"חות הכספיים החסרים
עילת 1 אג'
החברה ביצעה איחוד הון באופן שלפחות כל 10 מניות תהפוכנה למניה אחת
העמדה לפירעון מידי
בוטלה ההחלטה על העמדה לפירעון מידי והובהרו תנאי האג"ח
  • אם חידוש המסחר חל במהלך שלושת החודשים הראשונים של השעיית המסחר (תקופת השעיה ראשונה), המסחר מחודש ברשימה הראשית או ברשימת השימור (אם החברה אינה עומדת בכללי השימור).
  • אם חידוש המסחר חל לאחר שלושה חודשים של השעיית מסחר, המסחר מחודש ברשימת השימור, אלא אם החברה עומדת בקריטריונים הכמותיים, לעניין שווי ושיעור החזקות הציבור, שזהים לאלה שנדרשים מחברה המבקשת לצאת מרשימת השימור.
    לפירוט הקריטריונים הכמותיים הנדרשים לחזרה למסחר ברשימה הראשית
  • אם חידוש המסחר חל לאחר 24 חודשים ועד 48 חודשים מיום שחדלו ניירות הערך להיסחר ברשימה הראשית, התנאים הנדרשים לחידוש המסחר ברשימה הראשית, הינם תנאים הדומים לאלה הנדרשים מחברה חדשה.
אי עמידה בתנאים לחידוש מסחר, תגרום, בתום 48 חודשים מיום שחדלו להיסחר ברשימה הראשית, למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר בבורסה.
חברה שנמחקה ורוצה לשוב ולהיסחר בבורסה, דינה כדין חברה חדשה ועליה לעמוד בכל התנאים הנדרשים מחברה חדשה.

מעבר מרשימת השימור לרשימה הראשית

  • במהלך 24 החודשים הראשונים מהמועד שבו חדלו מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית ("תקופת השימור הראשונה"), התנאים לחזרה לרשימה הראשית מתייחסים לעילת המעבר לרשימת השימור. החברה נדרשת לעמוד בדרישות כמותיות הגבוהות מדרישת השימור בגינה הועברה לרשימת השימור. זאת, על מנת להימנע מחזרה לרשימת השימור בטווח זמן קצר יחסית, לאחר החזרה לרשימה הראשית.

    אם במסגרת בחינות השימור שמתקיימות במהלך תקופת השימור הראשונה, בה נכלל נייר הערך ברשימת השימור, מתברר כי החברה אינה עומדת בדרישת שימור נוספת, הרי שלצורך החזרה לרשימה הראשית, על החברה יהיה לעמוד בדרישה שנקבעה לחידוש מסחר, בכל אחת מהדרישות בהן לא עמדה.
  • לאחר שחלפו 24 חודשים מהמעבר לרשימת השימור, התנאים לחזרה לרשימה הראשית הינם תנאים הדומים לאלה הנדרשים מחברה חדשה.

אי עמידה בתנאים לחזרה לרשימה הראשית תגרום, כאמור, לאחר 48 חודשים למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר בבורסה.

קישורים נוספים