תמונת רקע רשימות מסחר

השעיית מסחר

​השעיית מסחר היא הפסקת מסחר בנייר ערך לפרק זמן שעולה על יום מסחר אחד. השעיית מסחר מתבצעת אם נוצרו נסיבות שבגינן קיים חשש שלא ניתן יהיה לקיים בנייר הערך מסחר תקין והוגן. במהלך השעיית מסחר לא מתקיים מסחר בנייר הערך, אך על החברה חלות כל החובות החלות על חברות בורסאיות, כגון: פרסום דו"חות כספיים, דיווח על זימון אסיפות כלליות וכן פרסום דיווחים מיידיים אחרים.

עילות להשעיית מסחר בנייר ערך

  • אי-בהירות בנושא המתייחס לחברה או לבעלי השליטה בה, או לנייר ערך שלה, העשויה להשפיע על שערו של נייר הערך.
  • מינוי מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים או כונס נכסים זמני לחברה או לרוב נכסיה (לגבי שותפות מוגבלת - אם מונה כונס נכסים לנכסי השותפות או הוחלט על פירוקה).
  • אי פרסום דו"חות כספיים.
  • שער המניה היה 1 אגורה ב-15 ימי מסחר מתוך 30 ימים אחרונים (הבחינה מתקיימת בסוף כל יום מסחר).
  • העמדת סדרת תעודות התחייבות לפירעון מיידי.
עם השעיית המסחר בנייר ערך, מפרסמת הבורסה הודעה כי המסחר בנייר הערך הושעה.
כאשר עילת השעיית המסחר הינה אי פרסום דו"חות כספיים, מפרסמת הבורסה, כשבועיים לפני מועד ההשעיה, את רשימת החברות שעדיין לא פרסמו דו"חות כספיים וצפויות להיות מושעות מהמסחר.
 
במקרים של השעיית מסחר עקב אי בהירות או עקב מינוי כונס/מפרק נדרש אישור דירקטוריון הבורסה להמשך השעיית המסחר. הבורסה מפרסמת לציבור ולחברה הודעה בדבר המועד בו ידון הדירקטוריון בהמשך השעיית המסחר, ומאפשרת לציבור ולחברה להעלות, במידת הצורך, את עמדתם בפני הדירקטוריון.

רשימת החברות הנמצאות בהשעיית מסחר

כל חברה שניירות הערך שלה נמצאים בהשעיית מסחר, מסומנת על ידי הוספת המילה "השעיה" לצד שמה.  בכל הודעה של חברה הנמצאת בהשעיית מסחר, המתפרסמת באתר המאיה, תופיע המילה "השעיה" לצד שם החברה.

ניתן למצוא את רשימת החברות הנמצאות בהשעיית מסחר באתר הבורסה ובמערכת האינטרנט לפרסום הודעות החברות – "מאיה"
בכדי לאתר את החברות הנמצאות בהשעיית מסחר במערכת מאיה יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
  1. ניגשים ל"אפשרויות סינון" בצד השמאלי של המסך ובוחרים בסינון "לפי קבוצת חברות".
  2. תחת "בחר קבוצת חברות", בחלון הבחירה הראשון בוחרים ב"לפי רשימות מסחר", ובחלון הבחירה השני בוחרים ב"חברות בהשעיית מסחר".
  3. לוחצים על הכפתור הירוק "פירוט חברות".
  4. רשימת חברות בהשעייה תוצג.

כמה זמן יכולה להימשך השעיית מסחר בנייר ערך?

פרק הזמן המרבי בו יכול נייר ערך להיות מושעה מן המסחר הוא 48 חודשים. אם בתום תקופה זו לא מתקיימים התנאים המאפשרים חזרת נייר הערך לרשימה הראשית, נמחק נייר הערך מהרישום למסחר. זאת, למעט תעודות התחייבות שהמסחר בהן הושעה, בשל העמדתן לפירעון מיידי. במקרה זה, תעודות ההתחייבות תימחקנה מן הרישום למסחר במועד פדיונן הסופי המקורי, בין אם נפדו ע"י החברה ובין אם לא נפדו.

חידוש מסחר

התנאי לחידוש מסחר בנייר ערך הינו ביטול העילה שבגינה הושעה המסחר, וכן אי קיום עילת השעיה אחרת, כמפורט בפרק חידוש מסחר

קישורים נוספים