מנגנון למניעת תנודות שערים חדות

מנגנון זה נועד למתן תנודות שערים חדות הנגרמות עקב טעויות או עקב פעילות חריגה. במהלך המסחר, סורק מחשב המסחר את תנודות השערים הצפויות לפני ביצועה של כל עסקה, בכל אחד מניירות הערך, בכל אחד משלבי המסחר. אם תנודת השער בנייר ערך צפויה להיות חריגה, העסקה לא מבוצעת מיד. במקום זאת, מתקיימת הפסקת מסחר לפרק זמן של שלוש עד ארבע דקות בשלבי פתיחה ונעילה וחמש עד שש דקות בשלב הרציף, שבמהלכה ניתן לבטל את הפקודה שגרמה לתנודה החריגה הצפויה או להגיש פקודות חדשות. בסיום ההפסקה למיתון תנודות מתקיים באותו נייר ערך מסחר רב צדדי ואחריו ממשיך המסחר כרגיל.
 
מטרתו של המנגנון אינה למנוע ביצוען של עסקאות אלא רק לדחות את ביצוען של עסקות בתנודות חריגות, על מנת לאפשר לפעילים בשוק למתן את התנודה החריגה טרם הביצוע. 

תנודה סטטית ותנודה דינמית

התנודות החריגות שנבדקות כוללות תנודה סטטית ותנודה דינמית.
 • תנודה סטטית – התנודה הצפויה בעסקה ביחס לשער שנקבע לנייר הערך במסחר הרב צדדי האחרון שהתקיים בו, ואם   לא בוצע עדיין בנייר הערך מסחר רב צדדי (למשל במהלך טרום הפתיחה), התנודה הסטטית היא ביחס לשער הבסיס של נייר הערך באותו יום.
 • תנודה דינמית – התנודה הצפויה בעסקה, ביחס לשער שנקבע לנייר הערך בעסקה הקודמת.

הפעלת ממתן תנודות בשלבי המסחר השונים

שלב טרום הפתיחה

בסמוך למועד קיום מסחר הפתיחה, בודק מחשב המסחר את התנודה בשער התיאורטי האחרון של כל ניירות הערך. במידה והתנודה הצפויה חורגת מהתנודה הסטטית שנקבעה לאותו  נייר ערך, מופעל ממתן התנודות, שמשמעותו היא דחייה של מסחר הפתיחה לפרק זמן של שלוש עד ארבע דקות. לאחר הדחייה נבדק שוב השער התיאורטי האחרון של נייר הערך. אם התנודה של שער זה עדיין חורגת מהתנודה הסטטית, נדחה מסחר הפתיחה בפעם השנייה לפרק זמן של שלוש עד ארבע דקות. לאחר שתי דחיות, מתבצע מסחר הפתיחה גם אם השער התיאורטי האחרון ממשיך לחרוג מהתנודה הסטטית.
 • כשצפויה תנודה חדה הגדולה מהתנודה הסטטית בנייר ערך שאינו כלול במדד ת"א-35, ממתן התנודות יופעל עבור אותו נייר הערך בלבד.
 • כשצפויה תנודה חדה הגדולה מהתנודה הסטטית בשער התיאורטי האחרון של מניה הכלולה במדד ת"א-35, לא יופעל ממתן התנודות באותה מניה אלא תופעל  "הפתיחה האנגלית". כלומר, דחייה של שלוש עד ארבע דקות במסחר הפתיחה בשוק המניות כולו. חריג זה קיים רק לגבי מניות מדד ת"א-35 במסחר הפתיחה בלבד.
  על אף האמור, מניה הכלולה במדד ת"א-35 אשר משקלה 0%, לא תפעיל את מנגנון הפתיחה האנגלית.

ניתן לבטל פקודות בכל עת במהלך שלב טרום הפתיחה.

שלב המסחר הרציף

בשלב המסחר הרציף מחשב המסחר בודק כל עסקה שצפויה להתבצע בכל אחד מניירות הערך. במקרה שעסקה צפויה להתבצע בחריגה מהתנודה הסטטית או התנודה הדינמית שנקבעה לאותו נייר ערך, מופעל בו ממתן תנודות שמשמעותו שהעסקה לא תתבצע מיד ובמקומה מופסק המסחר לפרק זמן של חמש עד שש דקות. בפרק זמן זה מתקיים בנייר הערך מסחר רב צדדי במתכונת מסחר פתיחה, במהלכו ניתן יהיה להגיש פקודות חדשות וכן לעדכן פקודות קיימות.
 • אם לאחר הפעלת המנגנון, תנודת השער בנייר הערך עדיין חורגת מהתנודה המותרת, לא מופעל שוב המנגנון, ברציפות, עבור אותו נייר הערך.
 • אם כתוצאה מהגשת פקודה צפויות להתבצע מספר עסקאות, שחלקן אינן חורג מהתנודות הסטטיות או הדינמיות וחלקן חורג מתנודות אלה – העסקאות שאינן חורגות מבוצעות מיד ואילו העסקות שחורגות לא מבוצעות מיד ויופעל ממתן התנודות.
 • עבור פקודות LMT: חלקה של הפקודה שלא בוצע, ירשם בספר הפקודות.
 • עבור פקודות MKT/ IOC: חלקה של הפקודה שלא בוצע, יימחק ולא ירשם בספר הפקודות וממתן התנודות לא מופעל.
 • עבור פקודות מסוג FOK: הפקודה תימחק במלואה מספר הפקודות וממתן התנודות לא מופעל.

 שלב מסחר הנעילה

 • בסיום שלב טרום הנעילה מחושב לכל נייר ערך שער תיאורטי אחרון. במקרה של תנודה חדה בשער זה, סטטית או דינמית, יופעל ממתן התנודות, שמשמעותו דחיית מסחר הנעילה באותו נייר ערך לפרק זמן של שלוש עד ארבע דקות.
 • לאחר דחייה אחת נבדק שוב השער התיאורטי האחרון של נייר הערך. אם תנודת השער של נייר הערך עדיין חורגת מהתנודה הסטטית או הדינמית, נדחה מסחר הנעילה בפעם השנייה לפרק זמן של שלוש עד ארבע דקות. לאחר שתי דחיות, מתבצע מסחר הנעילה גם אם השער התיאורטי האחרון ממשיך לחרוג מהתנודה הסטטית או הדינמית.
 • אם מופעל המנגנון במהלך מסחר הנעילה, נדחה סיום המסחר ב- 8 דקות לכל היותר. לפיכך, שעת סיום המסחר תהיה, לכל המאוחר, בשעה 17:33 בימים שני – חמישי ולכל המאוחר בשעה 15:58 ביום ראשון.

ערכים של תנודות סטטית ודינמית לפי חתכים

שוק
קבוצת ניירות ערך
תנודה סטטית
תנודה דינמית
מניות
מניות הנכללות במדד ת"א-35
7%
4%
 
מניות הנכללות במדד ת"א-90
8%
4%
 
מניות הנכללות ביתר-מאגר
9%
5%
 
מניות הנכללות ביתר (לא במאגר)
12%
10%
 
אג"ח להמרה
10%
5%
 
מוצרי מדדים
7%
4%
אג"ח
ממשלתיות
2.5%
1%
 
קונצרניות
8%
3%
 
מוצרי מדדים
4%
2%
מק"מ
מק"מ
0.5%
0.1%

 

בניירות ערך שמחירם אגורות בודדות, חישוב התנודה הסטטית או הדינמית בעייתי (לדוגמה, בנייר ערך שמחירו 2 אגורות והוא עולה ל-2.2 אגורות, התנודה היא 10%). לכן ממתן התנודות יופעל בנייר ערך רק אם התנודה גבוהה או שווה מחמש פעמים המדרגה להגשת פקודות באותו נייר ערך, גם אם תנודה זו גבוהה מהערכים בטבלה.
 

מקרים בהם לא יופעל ממתן התנודות

ממתן התנודות לא מופעל במקרים הבאים:
 • ביום המסחר הראשון בנייר ערך חדש ובתנאי שנקבע לנייר הערך פרמטר פתיחה של 1 אגורה.
 • ביום מסחר הראשון בנייר ערך שחזר להיסחר אחרי הפסקת מסחר של שלושה חודשים או יותר.
 • בכתבי אופציה, באופציות רכישה ובזכויות.
 • בניירות הערך הנסחרים ברשימת השימור וברשימת דלי הסחירות.
 • במסחר רב-צדדי הבא בסיומה של הפסקת מסחר קצובה.
 • במסחר רב-צדדי שמתקיים בסיומו של מנתק זרם.
 • ביום המסחר הבא לאחר יום שבו הופעל מנתק זרם שאחריו לא חודש המסחר באותו יום.