TASE UP

TASE UP היא מערכת למסחר במניות, יחידות השתתפות, איגרות חוב, אג"ח להמרה וכתבי אופציה של חברות פרטיות, בה יכולים לסחור רק משקיעים כשירים ומוסדיים, כהגדרתם בחוק ניירות ערך (כיום נסחרות רק איגרות חוב). פלטפורמת TASE UP נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב והחברות הרשומות בה נשארות פרטיות – אינן מחויבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ואינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר.

שיטת המסחר

המסחר ב TASE UP מתבצע בשיטה דומה למסחר במניות ובאגרות חוב שהונפקו לציבור אך פתוח רק למשקיעים כשירים ומוסדיים. המערכת מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה – משקיעים כשירים ומוסדיים הפועלים ב- TASE UP נהנים מביצוע העסקאות בזמן אמת וסליקה אוטומטית במסלקת הבורסה המשמשת כצד נגדי מרכזי (CCP) לעסקות אלו.
בשונה מיתר ניירות הערך, עבור ניירות ערך אשר נסחרים ב- TASE UP  לא מחשבת הבורסה שער אקס.
 

נתוני המסחר

נתוני המסחר ב-TASE UP מתפרסמים במערכות המידע הבורסאי, הבנקים וחברי הבורסה בדיוק כמו כל נייר ערך שנסחר ברשימה הראשית. דיווחים שוטפים, פרטי תשלום הריבית הקרוב של כל אג"ח ופרטי תשלום הדיבידנד של כל מניה (ותשלומים אחרים) מופיעים במערכת הדיווחים של הבורסה – מאי"ה.
 

קישורים נוספים