רצף מוסדיים

רצף-מוסדיים היא מערכת למסחר באיגרות חוב שהונפקו למשקיעים מוסדיים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, ללא תשקיף, ולכן הציבור אינו רשאי לסחור בהן.

שיטת המסחר

המסחר ברצף מוסדיים מתבצע בשיטה דומה למסחר באיגרות חוב שהונפקו לציבור (רצף אג"ח), אך משתתפים בו משקיעים מוסדיים בלבד. הקמת רצף מוסדיים מיישמת את המלצות ועדת בכר לגבי הצורך בהקמת מערכת מסחר, שתאפשר לגופים מוסדיים לסחור באיגרות חוב מסוג זה בינם לבין עצמם, בדומה למערכות הקיימות בארה"ב.
 
הבורסה קבעה כללים מקלים למסחר של איגרות החוב ברצף-מוסדיים. המשקיעים המוסדיים הפועלים ברצף-מוסדיים נהנים מביצוע העסקאות בזמן אמת וסליקה אוטומטית במסלקת הבורסה המשמשת כצד נגדי מרכזי (CCP) לעסקות אלו.
 

נתוני המסחר

נתוני המסחר ברצף-מוסדיים מתפרסמים במערכות המידע הבורסאי ופרטי תשלום הריבית הקרוב של כל אג"ח (ותשלומים אחרים) מופיעים במערכת הדיווחים של הבורסה – מאי"ה.
 

קישורים נוספים