תמונת רקע לאזור מערכת המסחר

עושי שוק

​עשיית השוק היא מנגנון שנועד לספק נזילות לניירות ערך במסחר, על מנת להקל על המשקיעים לקנות או למכור אותם, בהתאם לכללי הבורסה. עושי השוק (Market Makers ) פועלים במסגרת הכללים הקיימים של מערכת המסחר של הבורסה - רצף​, ללא עדיפות כלשהי במסחר או במידע ביחס לשאר המשקיעים, בדומה למרבית השווקים האירופיים. 

עשיית השוק מתבצעת באמצעות הזנת פקודות קנייה ומכירה לספר הפקודות (ציטוט) במרווח מחירים שאינו עולה על מרווח מירבי (Spread) ובכמות שאינה פחותה מכמות מינימלית שנקבעו על ידי הבורסה, במהלך כל שעות המסחר בבורסה. 

בעקבות פעילות עושי השוק, יכולים משקיעים אחרים לקנות או למכור את הנגזרים בקלות יחסית, ומתוך ביטחון כי גם בעתיד, כאשר יבקשו לממש את השקעתם, יהיה בשוק מי שיקלוט את ההיצע או הביקוש שיזרימו. מחקרים שנעשו בעולם ובארץ הוכיחו כי הגדלת הסחירות בניירות ערך מגדילה את ערכם.

 
פעילות עושי השוק מבוססת על המלצות "ועדת האוזר" שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, ובה היו חברים גם נציגים מטעם משרד האוצר, בנק ישראל והבורסה. הוועדה המליצה על האופן בו ישולבו עושי שוק בשוקי המניות והאג"ח התאגידיות (ימונו על ידי החברות הנסחרות בבורסה), האג"ח הממשלתיות (ימונו על ידי משרד האוצר) והנגזרים (ימונו על ידי הבורסה). 
מערכת רצף הותאמה לשילוב עושי שוק במסחר בכל סוגי ניירות הערך בשנת 2003.
 

עושי שוק במניות או באג"ח תאגידיות

​עושה שוק במניות או באג"ח תאגידיות, יכול להיות חבר בורסה או חברה בת שלו. חברה אינה רשאית לפעול כעושה שוק בניירות ערך, שהונפקו על ידיה או על ידי תאגיד השולט בה, או על ידי תאגיד הנשלט על ידה, או על ידי תאגיד בשליטת בעל שליטה בה. 
החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות לרבות תשלום החברה לעושה השוק, ומבקשים את אישור הבורסה.
 

עושי שוק בתעודות סל

עושה שוק בתעודות סל יכול להיות חבר בורסה, חברת בת של חבר בורסה, חברה המנפיקה תעודות סל או כל גוף פיננסי אחר. כיום, מתקיימת עשיית שוק במרבית תעודות הסל הנסחרות בבורסה והיא מתבצעת על ידי חברות בנות של החברות המנפיקות את תעודות הסל. הפרמטרים לעשיית שוק בתעודות הסל - הכמות והמרווח, תלויים בסוג תעודת הסל ובנכס הבסיס שלה וזאת על פי התחייבות שלקחו על עצמם מנפיקי התעודות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת שיטות מסחר TradingMethods@tase.co.il

עושי שוק וניירות ערך בעשיית שוק

​חברות רבות מינו עושה שוק לניירות הערך שלהן. עשיית השוק נעשית ברובה במניות, אולם חלק מהחברות מינו עושי שוק גם לאג"ח שהנפיקו. 
בבורסה פועלים 3 עוש​י שוק במסחר במניות ובאג"ח תאגידיות: 
  • איי.בי.איי
  • אקסלנס 
  • מיטב דש
שאלות ותשובות
מהו עושה שוק
מדוע עשיית שוק כדאית לחברה?
מי יכול להיות עושה שוק?
כיצד פועל עושה השוק?
כיצד ממונה עושה שוק?
   לראש הדף 


קישורים נוספים

תקנון והנחיות