חישוב שער הנעילה

חישוב שער הנעילה מושפע מפרמטרים שונים, כגון המחזור המינימאלי בשלב מסחר הנעילה, סכום העסקאות הכולל בשלבי המסחר השונים ועוד.

לצורך השלמת התמונה מובאת דוגמה לחישוב שער הנעילה במניית X*.
להלן הפרמטרים וההנחות שישמשו בדוגמה:

 • מניה X – נכון למועד החישוב, אינה נמנית על מניות מדד ת"א-125. לפיכך לצורך חישוב שער הנעילה, על סמך המחזור בשלב הנעילה בלבד נדרש מחזור מינימאלי של 100,000 ₪.
 • מחזור המסחר בשלב מסחר הנעילה – כ-1,928 ₪.
 • לא התקיימו עסקאות בחצי השעה האחרונה של שלב המסחר הרציף. 
 • גודל מזערי לחישוב שער נעילה לחודש פברואר במניה X - כמות מניות בשווי 30,000 ₪  – 3,100 מניות.

שלבי חישוב שער הנעילה במניה X:

 1. מחזור המסחר בשלב מסחר הנעילה – כ- 1928 ₪. סכום זה אינו מגיע למינימום הנדרש (100,000 ₪) ולכן יש לעבור לשלב 2.
 2. צירוף מחזור העסקאות שבוצעו ב-10 הדקות האחרונות בשלב הרציף – לא היו עסקאות בפרק זמן זה, לפיכך יש לעבור לשלב 3.
 3. צירוף מחזור העסקאות שבוצעו ב-30 הדקות האחרונות בשלב הרציף – לא היו עסקאות בפרק זמן זה, לפיכך יש לעבור לשלב 4.
 4. צירוף עסקאות בכמות השווה לגודל מזערי לחישוב שער נעילה –  גודל מזערי של מניה X הינו 3,100 ע"נ. בשלב זה יש לצרף עסקאות שבוצעו בשלב הרציף  בפרק הזמן שקדם ל-30 הדקות האחרונות לסיום השלב הרציף עד שמגיעים ל-3100 מניות.אם הכמות אינה מספיקה יצורפו העסקאות משלב מסחר הפתיחה. במקרה שלהלן יצורפו העסקאות הבאות:
  א. משלב המסחר הרציף - 2,915 מניות.
  ב. משלב מסחר הפתיחה – 185 מניות
 5. הכמות הכוללת שצורפה – 3,100 מניות

 6. חישוב שער הנעילה כממוצע של העסקאות שצורפו בשלבים 4-1:
  א. סך העסקאות שבוצעו בשלב מסחר הנעילה – 223 מניות בעסקה אחת, כמפורט בטבלה מטה.
  ב. סך העסקאות שבוצעו בשלב הרציף – 2,915 מניות ב-5 עסקאות כמפורט בטבלה מטה.
  ג. 185 מניות שבוצעו במסחר הפתיחה.

שערה נעילה שהתקבל - 863.3 אגורות (= 3,323 / 2,868,746 ).
מצ"ב פירוט מלא של העסקאות שבוצעו בכל מהלך יום המסחר:

שלב מסחר

כמות מצטברת

כמות במניות

שער עסקה

שווי עסקה באגורות

פתיחה

3,323

185

870.0

160,950

רציף

3,138

1,300

862.6

1,121,393

רציף

1,838

717

869.0

623,073

רציף

1,121

295

860.0

253,700

רציף

826

369

855.0

315,495

רציף

457

234

860.0

201,240

נעילה

223

223

865.0

192,895


 * הדוגמה שלעיל הינה ספציפית והינה נכונה רק עבור הפרמטרים וההנחות שהוצגו בתחילת הדוגמה. לצורך חישוב שער נעילה של ניירות ערך במקרים אחרים, יש להסתמך על כללי חישוב שער הנעילה המפורטים בכללי הבורסה.