דלתא-גליל תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.deltagalil.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק הלבשה תחתונה,גרביים,חולצות ובדים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   627   
   520025602   
    2,430,915 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לאוטמן
  מנכ"ל - אייזק דבח
  סמנכ"ל כספים - יעקב חן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האשל 45, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 076-8177229
  פקס : 076-8177280
  JACOB.HEEN@DELTAGALIL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
3,538,150
3,450,494
4,380,183
סך מאזן
2,018,907
1,937,936
2,328,309
נכסים שוטפים
1,519,242
1,512,557
2,051,874
נכסים בלתי שוטפים
1,564,737
1,538,626
1,659,545
הון עצמי
3,869
3,938
2,651
מזה: זכויות מיעוט
895,391
796,898
1,322,107
התחייבויות שוטפות
1,078,022
1,114,970
1,398,531
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,743,133
3,516,447
3,787,157
סה"כ הכנסות
1,777,919
1,295,591
1,409,786
רווח גולמי
291,682
183,755
152,425
רווח תפעולי
227,817
132,521
95,764
רווח לפני מס
169,741
101,946
85,231
רווח נקי
169,325
101,628
86,519
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.66
4.02
3.41
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-48,729
-37,132
-38,185
דיבידנד
258,874
69,250
-123,797
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.47
שוק להון
---
---
15.76
מכפיל
44.1 %
---
37.8 %
הון למאזן
11.1 %
---
9.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).