דלתא-גליל תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.deltagalil.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק הלבשה תחתונה,גרביים,חולצות ובדים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   627   
   520025602   
    2,641,858 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לאוטמן
  מנכ"ל - אייזק דבח
  סמנכ"ל כספים - יעקב חן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האשל 45, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 076-8177229
  פקס : 076-8177280
  JACOB.HEEN@DELTAGALIL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
4,519,822
3,489,739
4,955,310
סך מאזן
2,380,883
1,953,492
2,186,750
נכסים שוטפים
1,163,128
1,536,247
786,831
נכסים בלתי שוטפים
1,753,506
1,612,986
1,653,659
הון עצמי
2,151
2,846
827
מזה: זכויות מיעוט
1,397,438
810,848
1,152,129
התחייבויות שוטפות
1,368,878
1,065,905
2,149,522
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
5,616,082
1,175,387
1,324,850
סה"כ הכנסות
2,094,439
445,965
472,769
רווח גולמי
300,901
49,003
37,750
רווח תפעולי
222,343
31,401
9,040
רווח לפני מס
180,567
26,039
10,983
רווח נקי
181,924
27,009
10,983
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.16
1.05
0.44
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-52,734
-12,162
-12,861
דיבידנד
83,839
-106,576
-10,301
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.60
שוק להון
---
---
15.96
מכפיל
38.7 %
---
33.4 %
הון למאזן
10.9 %
---
10.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).