בריינסוויי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.brainsway.com
החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול בהפרעות בתפקודי המוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/03/2019)   
   1386   
   513890764   
    399,870 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד זכות
  מנכ"ל - יעקב מיכלין
  סמנכ"ל כספים - הדר לוי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הרטום 19 , ירושלים
  טלפון : 02-5813140
  פקס : 02-5812517
  HADARL@BRAINSWAY.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
93,713
57,590
84,364
סך מאזן
62,014
32,703
53,313
נכסים שוטפים
31,698
24,887
31,051
נכסים בלתי שוטפים
44,104
23,969
32,106
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
21,263
17,038
24,334
התחייבויות שוטפות
28,346
16,583
27,924
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
38,640
26,619
42,164
סה"כ הכנסות
29,643
20,676
33,154
רווח גולמי
-22,920
-16,008
-12,194
רווח תפעולי
-23,870
-14,910
-15,219
רווח לפני מס
-24,456
-15,058
-15,705
רווח נקי
-24,456
-15,058
-15,705
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.66
-1.02
-0.91
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-12,020
-10,439
-10,043
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
12.45
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
47.1 %
---
38.1 %
הון למאזן
-58.5 %
---
-89.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).