בריינסוויי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.brainsway.com
החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול בהפרעות בתפקודי המוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/05/2019)   
   1386   
   513890764   
    423,158 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד זכות
  מנכ"ל - יעקב מיכלין
  סמנכ"ל כספים - הדר לוי
  
    
  פרטי קשר :
  הרטום 19 , ירושלים
  טלפון : 02-5813140
  פקס : 02-5812517
  HADARL@BRAINSWAY.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
93,713
88,460
סך מאזן
62,014
50,516
נכסים שוטפים
31,698
33,623
נכסים בלתי שוטפים
44,104
26,056
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
21,263
31,255
התחייבויות שוטפות
28,346
31,150
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
38,640
61,456
סה"כ הכנסות
29,643
48,004
רווח גולמי
-22,920
-19,167
רווח תפעולי
-23,870
-23,500
רווח לפני מס
-24,456
-24,283
רווח נקי
-24,456
-24,283
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.66
-1.46
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-12,020
-14,141
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
16.24
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
47.1 %
29.5 %
הון למאזן
-58.5 %
-69.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).