י.ד. מור השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.moreinvest.co.il
החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות,קרנות נאמנות ובנקאות להשקעות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/06/2019)   
   1692   
   513834606   
    322,960 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מאיר גרידיש
  מנכ"ל - יוסף לוי
  סמנכ"ל כספים - אורנית שעיה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בן גוריון 2 , רמת גן
  טלפון : 03-7554949
  פקס : 03-7554950
  YM-MORE@MORE.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
84,752
98,359
91,071
סך מאזן
69,878
83,830
72,938
נכסים שוטפים
13,700
14,529
15,900
נכסים בלתי שוטפים
63,325
66,194
63,303
הון עצמי
-32
0
-390
מזה: זכויות מיעוט
20,293
29,203
26,529
התחייבויות שוטפות
1,134
2,962
1,239
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
168,589
43,095
41,195
סה"כ הכנסות
168,540
42,913
40,989
רווח גולמי
59,151
16,008
11,987
רווח תפעולי
58,939
15,960
11,980
רווח לפני מס
37,523
10,168
7,225
רווח נקי
37,555
10,168
7,190
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.61
0.17
0.12
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-41,733
-11,248
-7,060
דיבידנד
42,001
12,053
2,767
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.07
שוק להון
---
---
9.34
מכפיל
74.8 %
---
69.9 %
הון למאזן
57.5 %
---
53.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).