י.ד. מור השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.moreinvest.co.il
החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות,קרנות נאמנות ובנקאות להשקעות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1692   
   513834606   
    336,563 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מאיר גרידיש
  מנכ"ל - יוסף לוי
  סמנכ"ל כספים - אורנית שעיה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בן גוריון 2 , רמת גן
  טלפון : 03-7554949
  פקס : 03-7554950
  YM-MORE@MORE.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
87,307
89,942
87,345
סך מאזן
72,909
74,929
72,069
נכסים שוטפים
14,398
15,013
---
נכסים בלתי שוטפים
67,092
68,536
66,178
הון עצמי
0
0
-8
מזה: זכויות מיעוט
16,641
16,125
19,435
התחייבויות שוטפות
3,574
5,281
1,732
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
151,713
108,727
126,936
סה"כ הכנסות
151,713
108,727
126,936
רווח גולמי
48,425
30,695
47,150
רווח תפעולי
47,679
30,000
47,000
רווח לפני מס
25,734
14,463
30,477
רווח נקי
24,245
12,974
30,485
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.54
0.29
0.50
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-26,831
-13,884
-31,729
דיבידנד
39,882
29,690
32,789
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.09
שוק להון
---
---
8.06
מכפיל
76.8 %
---
75.8 %
הון למאזן
59.7 %
---
62.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).