לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/10/2018 - 01/10/2018
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
24,108,069.6126,530.4150,2742.463,810.91,264,15221מדד ת"א-35
16,699,773.2105,043104,1972.344,841.5941,67221אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
7,408,296.421,487.446,0772.418,969.4322,48017אופציות שבועיות  
0 000017חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,567
      תאריך16/10/2018
      לסוף תקופה3,153
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,587.14
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)-3.39
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)15,016,156.7
יחס מחזור *9.0421
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35