לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
30/04/2019 - 01/04/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
14,910,918.379,086.893,9692.143,884.2877,68320מדד ת"א-35
9,677,158.864,719.460,9582.128,510570,20020אופציות חודשיות  
0 000020חוזים חודשיים  
6,157,36416,902.838,8362.118,087.2307,48317אופציות שבועיות  
0 000017חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,124
      תאריך16/04/2019
      לסוף תקופה2,788
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,599.08
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)3.65
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)11,619,370
יחס מחזור *7.6997
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35