לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
31/01/2021 - 01/01/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
18,430,470.8135,269.3116,8202.156,262.41,181,51021מדד ת"א-35
12,631,896.1112,621.379,8022.137,173.9780,65221אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
5,798,574.622,647.937,0181.919,088.5400,85821אופציות שבועיות  
0 000021חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,684
      תאריך19/01/2021
      לסוף תקופה3,036
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,573.70
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)4.98
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)17,306,415.2
יחס מחזור *6.4164
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35