לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/01/2019 - 01/01/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
15,087,395.1105,282.3100,0342.246,084.11,059,93523מדד ת"א-35
10,852,220.889,91471,8992.233,119.5761,74823אופציות חודשיות  
0 000023חוזים חודשיים  
5,126,79018,603.834,0592.215,694.1298,18719אופציות שבועיות  
0 000019חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה4,016
      תאריך14/01/2019
      לסוף תקופה2,940
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,554.14
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)6.17
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)12,862,079.1
יחס מחזור *7.7953
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35