תמונת רקע- מסגרת החקיקה

הפיקוח על שוק ההון - מסגרת החקיקה

 החוקים העיקריים המסדירים את הפעילות של הגופים השונים הפועלים בשוק ההון הם:
 • חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968
 • חוק החברות, התשנ"ט-1999
 • חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
 • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995
הפיקוח על גופים הפעילים בשוק ניירות הערך מתבצע על ידי אחד או יותר מהגופים הבאים: רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים והבורסה.
 
הבורסה פועלת על פי רישיון שהוענק לה על ידי שר האוצר. רשות ניירות ערך מפקחת על פעילותה של הבורסה.
 

פיקוח על הבורסה על-פי חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 ("החוק")

הבורסה מחזיקה ברישיון, כנדרש על פי החוק. בחוק נקבעו מנגנונים שונים המסדירים את פעילותה של הבורסה, כמפורט להלן:

 א. הרכב דירקטוריון הבורסה

 • דירקטוריון של בורסה כולל חמישה עשר חברים לכל היותר ורוב חבריו הם דירקטורים בלתי תלויים.
 • הדירקטוריון כולל שלושה דירקטורים בלתי תלויים לפחות, הממונים על ידי האסיפה הכללית, לפי המלצת ועדת האיתור.
 • הדירקטוריון בוחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.

ב.  חובת התקנת תקנון ואישורו

החוק מחייב את הבורסה, כתנאי לקבלת רישיון, להתקין תקנון. התקנון חייב לקבל את אישורם של רשות ניירות ערך ושר האוצר.
דירקטוריון הבורסה רשאי לשנות את תקנון הבורסה. השינוי טעון אישור רשות ניירות ערך, שמוסרת לשר האוצר הודעה על שינוי התקנון. השינוי נכנס לתוקף בתום עשרה ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן הודיע שר האוצר לפני תום התקופה האמורה כי הוא מתנגד לשינוי.
בתקנון ובהנחיות הבורסה נכללים, בין היתר, כללים בדבר: חברי הבורסה, רישום ניירות ערך למסחר, הפסקות מסחר וכללי שימור, המסחר בבורסה, פרסום מידע על ידי הבורסה והעמלות שהבורסה גובה.

ג. פיקוח רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך מפקחת על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ועל פעילות מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף.

ד. קיומה של ערכאת ערעור

מי שרואה עצמו נפגע מהחלטתה של הבורסה, שאינה החלטה תוך כדי המסחר בבורסה, וכן מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה שלא לקבלו כחבר בורסה, רשאי לערער על ההחלטה לבית המשפט.

ה. פומביות החלטות הבורסה

הבורסה מפרסמת את תקנונה וכל שינוי בו בדרך של הפקדתו אצל רשם החברות.
בנוסף, מפרסמת הבורסה לציבור את ההחלטות המתקבלות על-ידי דירקטוריון הבורסה בנוגע לתיקון תקנון הבורסה וההנחיות על פיו באופן שוטף באתר האינטרנט של הבורסה.
 

פיקוח על גופים הפועלים בשוק ההון

 • חברי בורסה שהם בנקים מפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. 
 • הבורסה, באמצעות מחלקת חברים ופיקוח, מפקחת על עמידת חברי הבורסה בכללים שנקבעו בתקנון הבורסה.
 • גופים המנהלים קרנות נאמנות כפופים להוראות הקבועות בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
 • גופים העוסקים בניהול תיקים ובייעוץ השקעות כפופים להוראות הקבועות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.
 • חברות שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה כפופות להוראות שנקבעו בחוק ניירות ערך ובתקנות על פיו. כמו כן, הן כפופות להוראות שנקבעו בחוק החברות, ובהן הוראות בהקשר למשטר התאגידי שלהן, בין השאר החובה למנות דירקטורים חיצוניים, וועדת ביקורת ומבקר פנימי.

רגולטורים בשוק ההון

רשות ניירות ערך

הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. תפקיד הרשות הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.

משרד האוצר

 • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מופקדת על השירותים הפיננסיים בשווקי הביטוח, הפנסיה והגמל. ייעודה העיקרי של הרשות הוא להבטיח יציבות ותחרותיות בשווקים אלו.
  לאתר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון >
 • היחידה לניהול החוב הממשלתי - אחראית על ניהול החוב המקומי והחיצוני של ממשלת ישראל, כפופה לאגף החשב הכללי באוצר.
  לאתר החשב הכללי במשרד האוצר >

בנק ישראל

הבנק המרכזי של מדינת ישראל. מקום מושבו בירושלים והוא פועל מתוקף חוק בנק ישראל. הבנק מנהל את המדיניות המוניטרית, מחזיק ומנהל את יתרות מטבע החוץ של המדינה, מסדיר את מערכת הבנקאות ומפקח עליה, מספק שירותי בנקאות לממשלה, מנהל מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל, מסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק ומנפיק את השטרות והמטבעות של המדינה. נגיד הבנק מוגדר גם מתוקף תפקידו כיועץ הכלכלי לממשלה.

 קישורים נוספים