מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

מבנה הבורסה

הבורסה היא חברה פרטית עליה חלים מכוח הרגולציה כללי ממשל תאגידי מחמירים.

באפריל 2017 אישרה הכנסת תיקון חוק ניירות ערך בנושא שינוי מבנה הבעלות של הבורסה. בספטמבר 2017 אישר בית המשפט המחוזי את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה במסגרתו הפכה הבורסה לחברה למטרות רווח, תוך הפרדה בין הבעלות בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה. 

רשות ניירות ערך הינה הרגולטור המפקח על  פעילות הבורסה. מסלקת הבורסה, מסלקת המעו"ף והחברה לרישומים, הינן חברות בבעלות מלאה של הבורסה.

דירקטוריון, הנהלה ומחלקות הבורסה

על פי חוק ני"ע, רב חברי דירקטוריון הבורסה יהיו בלתי תלויים, ולפחות שלושה מהם יהיו דירקטורים מומלצי ועדה חיצונית, שהרכבה נקבע בחוק ני"ע.

דירקטוריון הבורסה

דירקטוריון הבורסה מורכב מ-6 דירקטורים:

  • 4 דירקטורים בלתי תלויים
  • דירקטור המתמנה ע"י שר האוצר
  • יושב ראש הדירקטוריון

 

דירקטוריון מסלקת הבורסה

דירקטוריון מסלקת הבורסה כולל 15 חברים לכל היותר. הדירקטורים ממונים על ידי האסיפה הכללית, ובלבד ששלושה דירקטורים לפחות הם דירקטורים בלתי תלויים ודירקטור אחד בעל כשירות מקצועית (בעל ניסיון בתחום שוק ההון והסליקה).

 


דירקטוריון מסלקת מעו"ף

דירקטוריון מסלקת מעו"ף כולל 15 חברים לכל היותר. הדירקטורים ממונים על ידי האסיפה הכללית, ובלבד ששלושה דירקטורים לפחות הם דירקטורים בלתי תלויים ודירקטור אחד בעל כשירות מקצועית (בעל ניסיון בתחום שוק ההון והסליקה).

 


הנהלת הבורסה

בהנהלת הבורסה חברים המנכ"ל והסמנכ"לים שהם מנהלי המחלקות בבורסה.
 


מחלקות הבורסה

פירוט של מחלקות הבורסה ותחומי האחריות שלהן.