מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

דירקטוריון הבורסה

על פי חוק ניירות ערך דירקטוריון הבורסה יכלול חמישה עשר חברים לכל היותר ורוב חבריו יהיו דירקטורים בלתי תלויים. כמו כן, הדירקטוריון יכלול שלושה דירקטורים בלתי תלויים לפחות, שימונו בידי האסיפה הכללית, לפי המלצת ועדת איתור שהרכבה נקבע בחוק ניירות ערך.


 

דירקטוריון מסלקת הבורסה

על פי חוק ניירות ערך, דירקטוריון מסלקת הבורסה יכלול 15 חברים לכל היותר ובלבד ששלושה דירקטורים לפחות הם דירקטורים בלתי תלויים.

 


דירקטוריון מסלקת מעו"ף

דירקטוריון מסלקת מעו"ף יכלול 15 חברים לכל היותר ובלבד ששלושה דירקטורים לפחות הם דירקטורים בלתי תלויים.

 


הנהלת הבורסה

בהנהלת הבורסה חברים המנכ"ל והסמנכ"לים שהם מנהלי המחלקות בבורסה.

 


מחלקות הבורסה

פירוט של מחלקות הבורסה ותחומי האחריות שלהן.