פס גרפי - מי אנחנו

מחלקות הבורסה

להלן פירוט המחלקות הפועלות בבורסה: 
 • מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול

  המחלקה אחראית על מכלול מערכות המידע של קבוצת הבורסה. המחלקה עוסקת בפיתוח המערכות, תחזוקתן ותפעולן השוטף. הבורסה רואה ברציפות המסחר ותקינות פעולות הסליקה ערך עליון, ופועלת להשגתו באמצעות חדשנות טכנולוגית והשקעת משאבים בתחום מערכות המידע.

 •  המחלקה הכלכלית 

המחלקה אמונה על חיזוק הקשר עם החברות בבורסה, החל משלב טרום ההנפקה של חברה חדשה, ולאורך פעילותה כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך, כולל יצירת קשר שוטף עם חברות חדשות הבשלות להנפקה בבורסה, שיווק הבורסה בכנסים מקצועיים ומפגשים אישיים עם חברות פרטיות וגורמים מקצועיים בשוק ההון הישראלי והעולמי.
המחלקה אחראית, בין היתר, על :

  • טיפול ברישום למסחר של ניירות ערך של חברות חדשות, חברות דואליות וחברות ותיקות הנסחרות בבורסה. 
  • קביעת כללי הרישום למניות, איגרות חוב ומכשירים פיננסיים שונים.
  • טיפול בדיווחים השוטפים של החברות.
  • ביצוע הפסקות מסחר ככל שנדרש לצורך תקינות המסחר. 
  • טיפול בתשלומי החברות למשקיעים כגון תשלום דיבידנד .
  • איסוף וריכוז של מידע רב ונתונים סטטיסטיים על המסחר בבורסה והפקת סקירות שוטפות, מאמרים ומחקרים על שוק ההון הישראלי.
  •  אחריות על פרויקט האנליזה על חברות הייטק.

 • מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

  מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים אחראית על פיתוח ותחזוקה של שיטת המסחר בניירות ערך ובנגזרים הנסחרים בבורסה, בהתאם לצרכים המשתנים של השוק ולאור שינויים ומגמות ב"תעשיית" ניירות הערך הגלובלית.
  המחלקה אחראית גם על: 
  • הניהול השוטף של מדדי הבורסה, לרבות עדכונם מעת לעת. 
  • ביצוע התאמות נדרשות בכללי המדדים. 
  • פיתוח מדדי מניות ואג"ח חדשים.
  • אפיון ובפיתוח של נגזרים חדשים ובתחזוקה של הנגזרים הקיימים. 
  • פיקוח ובקרה על עשיית שוק בניירות ערך ובנגזרים הנסחרים בבורסה ועל פעילות מחוללי ציטוטים.

 • מחלקת הסליקה 

  מחלקת סליקה היא הגוף האחראי על סליקת העסקאות והפעולות המבוצעות על ידי חברי הבורסה במהלך יום המסחר.
  פעילות זו מבוצעת באמצעות שתי מסלקות, שהנן חברות בת בבעלות מלאה של הבורסה: 
  • מסלקת הבורסה אחראית על סליקת העסקאות המתבצעות בניירות הערך הנסחרים בבורסה ומחוץ לבורסה, מתן שירותי צד נגדי מרכזי לעסקאות המבוצעות בבורסה (למעט נגזרים) ומתן שירותי משמורת מרכזית לניירות ערך מסוגים שונים. 
  • מסלקת מעו"ף אחראית על הוצאת נגזרים הנסחרים בבורסה, סליקת העסקאות בנגזרים ומימושם.

 • מחלקת חברים ופיקוח

  מחלקת חברים ופיקוח אחראית על הנושאים הבאים:

   רישוי חברי הבורסה

  • בקשות להתקבל כחברים בבורסה ("רישוי").
  • בקשות של ברוקרים ישראלים לעסוק בפעילויות חדשות נוספות.
  • בקשות לאישור שינויי בעלות ושליטה אצל ברוקרים ישראל.

 פיקוח על חברי הבורסה

 • הפיקוח על הבנקים, לרבות על בנקי החוץ וכן על החבר הרחוק ,מתמקד בנושאים הקשורים לתקינות ולהוגנות המסחר, ולהוגנות פעילותם מול לקוחותיהם, ככל שהדבר נוגע לפעילות בניירות ערך בבורסה בתל אביב. הבורסה אינה מפקחת על יציבות הבנקים, יציבות בנקי החוץ או יציבותו של החבר הרחוק. גופים אלה מפוקחים על ידי רגולטורים אחרים בענין זה.
 • הפיקוח על הברוקרים הישראלים, בנוסף לנושאים הקשורים לתקינות ולהוגנות המסחר, מתמקד גם ביציבותם של הברוקרים הישראלים, וכן בהתנהלותם בנושאים הקשורים לממשל תאגידי. בהתאם, עליהם לעמוד גם בדרישות להון עצמי, במגבלות על היקף האשראי שהם רשאים לתת ללקוחותיהם, בדיווחים שונים ללקוחותיהם ולבורסה וכו'.

 • מחלקת ניהול סיכונים

  מחלקת ניהול סיכונים אחראית למדיניות ומתודולוגיות ניהול סיכונים בקבוצת הבורסה, לרבות חברות בנות של הבורסה (מסלקת הבורסה, מסלקת מעוף וכו'). בנוסף, המחלקה אחראית על קיומם של תהליכי פיקוח עצמאיים ושוטפים על איכות וטיב ניהול הסיכונים ועל קיומה של מסגרת וממשל ניהול סיכונים נאותים בקבוצה, מעריכה דרכים אפשריות לניהול החשיפות לסיכון , פועלת לעיגון תהליכי עבודה וסטנדרטים אחידים, ממוקדי סיכון ויעילים לרוחב הקבוצה.
  התהליכים המרכזיים באחריות המחלקה כוללים:
  • תהליך תקופתי להערכה עצמית של החשיפה לסיכונים.
  • גיבוש מדיניות ניהול הסיכונים הכלל-תאגידית.
  • גיבוש המלצות לתיאבון לסיכון ומגבלות החשיפה.
  • יישום מדיניות ניהול הסיכונים ושיפור תרבות ניהול הסיכונים.
  • אבטחת הבורסה כפוף להנחיות הרשויות הרלוונטיות, ניהול מערך בטיחות בארגון והיערכות לחירום.

 • מחלקת פיתוח עסקי ואסטרטגיה

  מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי אחראית על גיבוש התכנית האסטרטגית ותכניות העבודה של הבורסה.
  פעילות המחלקה כוללת:
  • קידום שיתופי פעולה ופיתוח שווקים ושירותים חדשים בעלי משמעות אסטרטגית לבורסה.
  • ריכוז הפעילות הבינלאומית של הבורסה.
  • ריכוז פעילות הדיגיטל של הבורסה.
  • בחינת התהליכים הרגולטורים והעסקיים המשפיעים על השווקים בהם הבורסה פעילה, תוך גיבוש תכניות מתאימות להתמודדות עימם.  
    
 • המחלקה המשפטית

  המחלקה המשפטית אחראית לייעוץ המשפטי לכל מחלקות הבורסה. המחלקה אחראית לתיקונים הנדרשים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו ועל הקשר עם הרשויות המפקחות על פעילותה של הבורסה.
   

 •  מזכירות החברה

  יעוץ משפטי שוטף לדירקטוריון הבורסה ומסלקות הבורסה וועדותיהם וכן יישום והטמעה של כללי הממשל התאגידי בקבוצת הבורסה.

 • מחלקת משאבי אנוש

  המחלקה אחראית על כל הטיפול בהון האנושי של הבורסה, לרבות ליווי תהליכים ארגוניים, טיפול בפרט, גיוס עובדים, הדרכה ופיתוח ארגוני, רווחה ועוד.

 • מחלקת כספים ומנהל 

  אחראית על ההתנהלות הכספית והאדמיניסטרטיבית של הבורסה. המחלקה אחראית על הכנת ואישור התקציב השנתי בדירקטוריון, מעקב תכנון מול ביצוע שוטף של התקציב, הכנת הדוחות הכספיים והדוחות הנילווים של הבורסה, ניהול תזרים המזומנים ומעקב ובקרה על תהליך הרכש של הבורסה. המחלקה עוסקת במעקב שוטף אחרי יישום חוזים ועסקאות מול לקוחות, ספקים, פועלת מול המערכת הבנקאית, רשויות המס ועו"ד של הבורסה. פעילויות מחלקות הבורסה נתמכות על ידי מחלקת כספים ומנהל. המחלקה אחראית על התפעול האדמיניסטרטיבי של הבורסה לרבות, תחזוקת בית הבורסה והמערכות האלקטרומכניות שלו.

 • מחלקת ציות ואכיפה בבורסה ובמסלקות

  מחלקת ציות, ובראשה קצינת הציות, הינה המחלקה שבאחריותה לוודא קיום בפועל של הוראות החוק והתקנות החלות על הבורסה לניירות ערך, ובהטמעת הוראות ניהול תקין. כמו כן, באחריות מחלקת ציות לוודא קיומם של סטנדרטים בינלאומיים בהם נדרשות לעמוד הבורסה והמסלקות. בנוסף, אחראית קצינת הציות על פיתוח והטמעת מדיניות הציות בארגון, יצירה והטמעת נהלים כלל ארגוניים, אשר נועדו להבטיח קיום בפועל של הוראות הציות. קצינת הציות מעורבת ושותפה לכלל תהליכי העבודה בארגון, ובכללם פיתוח מוצרים חדשים.

 • דוברות ויחסי ציבור

  היחידה פועלת לגיבוש ומימוש האסטרטגיה התקשורתית והשיווקית של הבורסה וכן להעמקת הקשר בין הבורסה, פעילי שוק ההון והציבור הרחב ולהקניית כלים וידע פיננסי.
  במסגרת זו, היחידה מטפלת בניהול קשרי עיתונות, תקשורת שיווקית, פניות הציבור, כנסים ואירועים לפעילים וציבור הרחב וטיפול ברשתות החברתיות.