תקנון הבורסה

החוק מחייב את הבורסה, כתנאי לקבלת רישיון, להתקין תקנון. התקנון חייב לקבל את אישורם של רשות ניירות ערך ושר האוצר.
 
דירקטוריון הבורסה רשאי לשנות את תקנון הבורסה. השינוי טעון אישור רשות ניירות ערך, שמוסרת לשר האוצר הודעה על שינוי התקנון. השינוי נכנס לתוקף בתום עשרה ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן הודיע שר האוצר לפני תום התקופה האמורה כי הוא מתנגד לשינוי.  שינויים בהנחיות מכוח תקנון הבורסה טעונים אישור רשות ניירות ערך.
 
בתקנון ובהנחיות הבורסה נכללים, בין היתר, כללים בדבר: חברי הבורסה, רישום ניירות ערך למסחר, הפסקות מסחר וכללי שימור, המסחר בבורסה, פרסום מידע על ידי הבורסה והעמלות שהבורסה גובה.

חלקי התקנון

תקנון והנחיות הבורסה כוללים מספר חלקים כלהלן:

המסחר בבורסה מתבצע באמצעות חברי הבורסה

בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו נקבעו תנאי כשירות לחברי הבורסה ונוהל לקבלת חברים חדשים. כמו כן, נקבעו תחומי הפעילות המותרים לחברי בורסה שאינם בנקים, מהם חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה, וכללי התנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם.
 
המסחר בבורסה מתבצע באמצעות חברי הבורסה, על פי כללים שנקבעו בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.
 
הבורסה מקיימת פיקוח ובקרה על קיום תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, בידי חברי הבורסה, ובעת הצורך אף מפעילה הליכים של שיפוט משמעתי כנגד חברים שלא קיימו הוראות הקבועות בתקנון ובהנחיות על פיו.

רישום ניירות ערך למסחר בבורסה

בתקנון ובהנחיות על פיו נקבעו תנאי סף לרישום ניירות ערך למסחר. כמו כן, נקבעו "כללי שימור", החלים על חברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה.

המסלקות

סליקת ניירות הערך הנסחרים בבורסה מתבצעת ע"י שתי מסלקות:
1. מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ – סולקת את ניירות הערך הנסחרים בבורסה ואת ני"ע הרשומים במסלקה.
המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי עבור עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה וכן לעסקאות המסחר MTS. כמו כן, המסלקה מספקת שירותי משמורת עבור כל ניירות הערך הרשומים במסלקה.
המסלקה מספקת שירותים נוספים: סליקת בקשות ליצירה/פדיון של יחידות בקרנות נאמנות, שירותי סליקה לניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה (נש"ר),תפעול מאגר השאלות של יחידת החוב במשרד האוצר ומתן שירותי תפעול של מערכת הבטוחות לבנק ישראל.
2. מסלקת מעו"ף בע"מ, מוציאה נגזרים וסולקת את העסקאות בנגזרים בבורסה.
 
המסלקות פועלות, כל אחת, בהתאם לחוקי עזר שנקבעו ע"י הדירקטוריונים שלהן.

קישורים נוספים:

תיקון תקנון והנחיות להערות הציבור