תיקון תקנון והנחיות - להערות הציבור   

בקישור הבא מפורטים נושאים אותם פרסמה הבורסה במטרה לקבל הערות מן הציבור בטרם הבאתם לדיון בדירקטוריון הבורסה.