חברי הבורסה

מי הם חברי הבורסה?

חברי הבורסה הם בנקים וחברים אחרים שאינם בנקים (חש"בים) המכונים ברוקרים. המסחר מתבצע בין חברי הבורסה השונים, המעבירים פקודות קנייה ומכירה למחשב הבורסה עבור לקוחותיהם. כיום קיימים בבורסה סוגים שונים של חברי בורסה:
 • בנק ישראלי
 • בנק חוץ - בנק בינלאומי שיש לו סניף בישראל ואשר קיבל את אישור בנק ישראל להירשם כבנק חוץ
 • ברוקר ישראלי (חש"ב)
 • חש"ב נוסטרו
 • חבר רחוק
 • חבר משמורן

התפלגות חברי הבורסה 

התפלגות חברי הבורסה כיום היא:

 • 11 בנקים ישראלים 
 • 5 ברוקרים ישראלים, בהם 1 חברה בת של בית השקעות בינלאומי
 • 3 בנקי חוץ 
 • 3 חברים רחוקים
  פאי התפלגות חברי הבורסה

 

עיסוקם של הברוקרים

הברוקרים הם חברות שעיקר עיסוקן הוא עסקי ניירות ערך עבור אחרים (ביצוע פעולות מסחר בבורסה, ניהול תיקים, ייעוץ השקעות, שיווק השקעות ועוד). ברוקר רשאי לעסוק גם בתחומי פעילות נוספים כגון ניהול קופות גמל, ניהול קרנות נאמנות, השתתפות בהנפקות וכו', אם בעצמו ואם באמצעות חברות בנות.

תפקידה של מחלקת חברים ופיקוח בבורסה

מחלקת חברים ופיקוח אחראית על הנושאים הבאים:
 
​​רישוי חברי הבורסה
 • בקשות להתקבל כחברים בבורסה ("רישוי")
 • בקשות של ברוקרים ישראלים לעסוק בפעילויות חדשות נוספות
 • בקשות לאישור שינויי בעלות ושליטה אצל ברוקרים ישראל
פיקוח על חברי הבורסה
 • הפיקוח על הבנקים, לרבות על בנקי החוץ וכן על החבר הרחוק ,מתמקד בנושאים הקשורים לתקינות ולהוגנות המסחר, ולהוגנות פעילותם מול לקוחותיהם, ככל שהדבר נוגע לפעילות בניירות ערך בבורסה בתל אביב. הבורסה אינה מפקחת על יציבות הבנקים, יציבות בנקי החוץ או יציבותו של החבר הרחוק. גופים אלה מפוקחים על ידי רגולטורים אחרים בענין זה.
 • הפיקוח על הברוקרים הישראלים, בנוסף לנושאים הקשורים לתקינות ולהוגנות המסחר, מתמקד גם ביציבותם של הברוקרים הישראלים, וכן בהתנהלותם בנושאים הקשורים לממשל תאגידי. בהתאם, עליהם לעמוד גם בדרישות להון עצמי, במגבלות על היקף האשראי שהם רשאים לתת ללקוחותיהם, בדיווחים שונים ללקוחותיהם ולבורסה וכו'.

תנאי הכשירות לחברות בבורסה

תנאי הכשירות לחברות בבורסה מותאמים לכל אחד מסוגי החברים, והם בהתאם לסוג הפיקוח של הבורסה עליהם.

תנאי הכשירות החלים על בנק ישראלי

תנאי הכשירות החלים על בנק ישראלי מתמקדים בדרישות הבאות:
 • מנהל מחלקת ניירות ערך הינו בעל הכשרה וידע בשוק ההון
 • קיום ביטוח, כנדרש על פי הוראות ניהול בנקאי תקין.

למדריך לחברות בבורסה - בנק ישראלי >

תנאי הכשירות החלים על בנק חוץ

תנאי הכשירות החלים על בנק חוץ מתמקדים בדרישות הבאות:
 • מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך בישראל הינו בעל הכשרה וידע בשוק ההון
 • קיום ביטוח, כנדרש על פי הוראות ניהול בנקאי תקין
 • מינוי מבקר פנימי לסניפים בישראל כנדרש על פי הוראות ניהול בנקאי תקין
 • קיום מנגנון, אמצעים, מערכות מידע וכוח אדם מקצועי, המאפשרים את פעילותו בבורסה 

 למדריך לחברות בבורסה - בנק חוץ >

תנאי הכשירות החלים על ברוקר ישראלי

תנאי הכשירות החלים על ברוקר ישראלי כוללים מספר תחומים:

ממשל תאגידי 
 • דרישה לשם טוב של בעלי ענין ושליטה
 • מינוי דירקטוריון וועדת ביקורת
 • נדרש קבלת אישור על שינויים בבעלות ובשליטה
 • מינוי בעלי תפקידים שונים
 • חובת דיווח על מינויים ופרישות
יציבות 
 • עמידה בדרישות מינימאליות של הון עצמי ונזילות
 • קיום ביטוח נאות
היבטים תפעולים
 • קיום מנגנונים, אמצעים ומערכות מידע (מערכת מסחר, מערכת Back Office, מערכת ניהול ספרים)
 • קיום  מנגנון, אמצעים, מערכות מידע וכוח אדם מקצועי, המאפשרים את פעילותו בבורסה

למדריך לחברות בבורסה - ברוקר ישראלי >

תנאי הכשירות החלים על חש"ב נוסטרו

תנאי הכשירות החלים על חש"ב נוסטרו מתמקדים בדרישות הבאות:
 • דרישה לשם טוב של בעלי ענין ושליטה
 • מינוי דירקטריון
 • נדרש קבלת אישור על שינויים בבעלות ושליטה
 • מינימום הון עצמי
 • קיום מנגנון, אמצעים, מערכות מידע וכוח אדם מקצועי, המאפשרים את פעילותו בבורסה
 • מינוי בעלי תפקידים שונים
 • חובת דיווח על מינוי ופרישה

למדריך לחברות בבורסה - חש"ב נוסטרו >

תנאי הכשירות החלים על חבר רחוק

תנאי הכשירות החלים על חבר רחוק מתמקדים בדרישות הבאות:
 • חברות בבורסה מוכרת בחו"ל (בבורסות המפורטות בהנחיות לתקנון)
 • התאגדות באחת מהמדינות המפורטות בהנחיות לתקנון 
 • קיום פיקוח של רשויות מוסמכות בחו"ל
 • מינימום הון עצמי
 • קיום ביטוח נאות
 • קיום מנגנון, אמצעים, מערכות מידע וכוח אדם מקצועי, המאפשרים את פעילותו בבורסה

למדריך לחברות בבורסה - חבר רחוק >

תנאי הכשירות החלים על חבר משמורן

תנאי הכשירות החלים על חבר משמורן הינם:
 • מי שעומד בתנאי הכשירות והקבלה כחבר משמורן במסלקת הבורסה
 • חבר משמורן אינו רשאי לפעול במסחר בבורסה כחבר
 

תקנון הבורסה – רישוי ופיקוח על חברי הבורסה

​הכללים הנוגעים לדרישות מחברי הבורסה בתחום הרישוי והפיקוח, מפורטים בתקנון הבורסה. התקנון וההנחיות מחולקים לפרקים, על פי נושאים, כאשר לכל פרק בתקנון יש פרק המקביל לו בהנחיות. בתקנון מפורטים הכללים, באופן כללי ובתמציתיות. ההנחיות מרחיבות ומבהירות את האמור בתקנון. בעת קריאת פרק בתקנון, מומלץ לקרוא את הפרק המקביל לו בהנחיות.

ערכי השווי המירבי לביטחון של תעודות התחייבות המונפקות על ידי מדינת ישראל ותעודות מסוג מק"מ

​במסגרת ההנחיות לתקנון, נקבעו ערכי שווי מירבי לביטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסים אשר יכולים לשמש כביטחון כנגד מתן אשראי על ידי החש"ב ללקוחות. ערכים אלו משתנים מעת לעת במסגרת שינויים המבוצעים בהנחיות.
 
ואולם, ערכי השווי המירבי לביטחון של תעודות התחייבות המונפקות על ידי מדינת ישראל ותעודות התחייבות מסוג מק"מ, הם בהתאם למתודולוגיה שקבע דירקטוריון הבורסה. הערכים מחושבים על בסיס מודל Value at Risk -  VaR, ובהתחשב בתרחישי קיצון שאירעו במשק הישראלי ב-15 השנים האחרונות ושהייתה להם השפעה על המחירים בשוק ההון. ערכים אלו משתנים בתדירות גבוהה ומתעדכנים באתר הבורסה.