חברות רחוקה בבורסה

הבורסה מאפשרת לגופים פיננסים בינלאומיים גדולים, להתקבל כחברים רחוקים בבורסה, אם אין להם סניף או נציגות קבועה בישראל. 

מי יכול להיות חבר רחוק?

חבר רחוק יכול להיות חברה אשר התאגדה באחת מהמדינות: מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב, אנגליה, שוויץ, נורווגיה, קנדה, אוסטרליה ויפן, אשר אין לה סניף או נציגות קבועה בישראל ואשר הינה חברת בורסה במדינה בה התאגדה.


תנאים שחבר רחוק נדרש לקיים:

  • ​​על חבר רחוק להיות חבר בורסה, שלוש שנים לפחות, באחת או יותר מהבורסות הבאות:
LSE (London), EURONEXT, NYSE, NASDAQ, CME (Chicago), CBOE (Chicago), ICE,
TSX (Toronto), ASX (Australia), DEUTSCHE BORSE, EUREX (Germany), SIX (Switzerland),
TSE (Tokyo), SGX (Singapore), HKEX (Hong Kong).
  • לרשות המוסמכת במדינה בה הוא התאגד, ולרשות המוסמכת באחת לפחות מהמדינות בהן הוא פועל כחבר בורסה שלוש שנים לפחות, יש הסכם שיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך בישראל.
  • חבר רחוק יהיה בכל עת בעל הון עצמי שלא יפחת מההון העצמי הנדרש ממנו במדינה בה התאגד, או במדינות בהן פועל כחבר בורסה ומהן הוא מבקש לפעול בבורסה בתל אביב, או מההון העצמי הנדרש מחש"ב (כ-22 מיליון ש"ח), הגבוה מביניהם.
  • חבר רחוק יבטח עצמו בביטוח נאות, הכולל את פעילותו בבורסה בתל אביב.
  • חבר רחוק יהיה בעל מנגנון, אמצעים, מערכות מחשב וכוח אדם מקצועי, המאפשרים את פעילותו התקינה בבורסה בתל אביב.
  • חבר רחוק ימנה מנהל בכיר, שיהא אחראי מטעמו על פעילותו בבורסה בתל אביב.
  • חלה חובת הודעה לבורסה על מינוי או פרישה של המנהל האחראי על הפעילות בבורסה בתל אביב.
  • חלה חובת דיווחים לבורסה, לרבות חצי שנתיים ומיידים.
תנאי הכשירות הנדרשים מחבר רחוק מפורטים בתקנון הבורסה.
 

קישורים נוספים