פס גרפי - נגזרים
מה הם נגזרים?

נגזרים הם מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר מנכס אחר, הנקרא "נכס בסיס". לדוגמה, ערכם של נגזרים על מדד ת"א-35 נגזר מערך המדד.
קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים: אופציות וחוזים עתידיים. נגזרים אלו מאפשרים לרוכשים או למוכרים להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות במחיר נכס מסוים, אך גם כתחליף להשקעה ממונפת בנכס הבסיס.
 
המסחר בשוק הנגזרים הינו פעיל ביותר, ומאז אוקטובר 1999 הוא מתבצע באופן רציף וממוחשב לחלוטין במערכת "רצף-נגזרים".
 
הנגזרים נסלקים במסלקת מעו"ף, חברה בת של הבורסה לניירות ערך.

אופציות וחוזים עתידיים

בבורסה נסחרות אופציות רכש (Call) ואופציות מכר (Put).
  • רוכש אופציה מקבל זכות (ללא התחייבות) לרכוש או למכור את נכס הבסיס (לדוגמה: מדד ת"א-35) במחיר מוסכם מראש ("מחיר המימוש") ובתאריך ידוע מראש ("מועד הפקיעה"). תמורת הזכות משלם הרוכש "פרמיה".
  • מוכר ("כותב") אופציית Put מתחייב, תמורת פרמיה, לשלם לרוכש האופציה את ההפרש בין מחיר המימוש לבין השווי של נכס הבסיס, ביום פקיעת האופציה. במידה שההפרש שלילי – האופציה פוקעת "מחוץ לכסף".
  • כותב אופציית Call מתחייב, תמורת פרמיה, לשלם לרוכש האופציה את ההפרש בין שווי נכס הבסיס ביום פקיעת האופציה לבין מחיר המימוש. התשלום מתבצע במועד המימוש. במידה שההפרש שלילי – האופציה פוקעת "מחוץ לכסף".
קונה האופציה יכול להפסיד לכל היותר את הפרמיה ששילם. כותבי האופציה חשופים להפסד גדול בהרבה, לעיתים אף בלתי מוגבל. מסלקת מעו"ף מחויבת להשלמת העסקה כלפי קוני האופציות, ובהתאם לכך, דורשת ממשקיעים הכותבים אופציות להפקיד בידיה בטחונות ומחזיקה בהם לשם הבטחת יציבות המסלקה וחברי הבורסה.
 

חוזה עתידי

חוזה עתידי הוא הסכם לתקופה מוגדרת מראש בין שני צדדים. מוכר החוזה מתחייב לשלם לקונה הפרשים אם שווי נכס הבסיס בפקיעה גבוה מהמחיר עליו הוסכם בחוזה. מנגד, הקונה מתחייב לשלם למוכר הפרשים, אם נכס הבסיס בפקיעה נמוך מהמחיר עליו הוסכם בחוזה. קונה או מוכר של חוזה עתידי, חשופים למעשה להפסד בלתי מוגבל ולכן שני הצדדים מחויבים להפקדת ביטחונות.
 

אופציות וחוזים עתידיים בבורסה בת"א

שוק הנגזרים הושק באוגוסט 1993 ומכונה גם שוק המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים).
המסחר באופציות ובחוזים עתידיים מוחשב באוקטובר 1999 ואולמות המסחר של הבורסה נסגרו.
 

נגזרים על מדדי מניות

בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על מדדי מניות נבחרים, ביניהם מדד ת"א-35. נגזרים אלה מקנים לציבור המשקיעים כלים להגנה מפני תנודות במדד ת"א-35.

האופציות על מדד ת"א-35 הן מוצר הדגל בשוק הנגזרים בבורסה ונחשבות להצלחה לא רק במונחים מקומיים, אלא גם במונחים בינלאומיים.

בשנת 2013 עשתה הבורסה מהלך נוסף להרחבת סל המוצרים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35) והשיקה נגזרים שבועיים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35). נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבועיים.

בנוסף, החל משנת 2018, החלו להיסחר בבורסה בתל אביב חוזים עתידיים "ארוכים" על מדד ת"א- 35 לפרק זמן של 15 חודשים.
 
 

נגזרים על מט"ח

בבורסה נסחרים  גם אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר (שהושקו באוקטובר 1994) וכן אופציות וחוזים עתידיים על שער האירו (שהושקו בנובמבר 2001), המקנות הגנה מפני תנודות בשערי המטבעות.
בשנת 2016 השיקה הבורסה נגזרים שבועיים על שער הדולר, נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבועיים.
 

אופציות על מניות

אופציות על מניות בבורסה הושקו לראשונה במהלך שנת 2009. המניות עליהן הושקו אופציות נבחרו מבין המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והסחירות ביותר בבורסה. כיום, נסחרות בבורסה אופציות על מניות נבחרות הכלולות במדד ת"א-125.

המאפיינים העיקריים של האופציות דומים לאלו של האופציות הנסחרות על מדד ת"א-35: אופציות אירופאיות בסליקה כספית שתאריך מימושן זהה לתאריך מימוש האופציות על מדד ת"א-35.