פס גרפי - מדדים

קביעת משקל המניה במדד

משקל מניה במדד מחושב כל יום שבו מתקיים מסחר ומבטא את היחס בין שווי החזקות הציבור שלה לבין סה"כ שווי החזקות הציבור של כל המניות המרכיבות את המדד.
שווי החזקות הציבור של מניה לצורך חישוב משקלה במדדים מחושב בדרך המותאמת לצרכי ניהול מדדי ההשקעה, והוא תוצאת מכפלה של ארבעה פרמטרים:
מתוך ארבעה פרמטרים שמשפיעים על חישוב משקל המניה במדד, רק פרמטר אחד נותר דינמי (שער הבסיס של המניה שמשתנה מידי יום מסחר) ושאר הפרמטרים (ממ"מ, מדרגה ופקטור) נותרים קבועים ומעודכנים בתדירות חודשית בלבד, במועד עדכון פרמטרים חודשי.

עדכון פרמטרים חודשי

שלושת הפרמטרים הקבועים מעודכנים בתום המסחר ביום חמישי הראשון מידי חודש. אם לא מתקיים מסחר בת"א או בניו-יורק במועד זה, נדחה מועד העדכון למועד הראשון שבו מתקיים מסחר בשני המקומות.
הפרמטרים הקבועים נקבעים לפי נתוני המניה במועד הקובע שמתקיים 3 שבועות לפני מועד העדכון ומתפרסמות באתר הבורסה שבועיים לפני מועד העדכון.
 

הפרמטרים הקבועים לחישוב משקל מניה במדד

ממ"מ – מספר מניות למדד

הממ"מ של מניה הוא ההון הרשום למסחר של המניה במועד הקובע לעדכון פרמטרים חודשי ונכנס לתוקף במועד העדכון.
 
הממ"מ יעודכן באופן חריג במהלך החודש רק במקרים מיוחדים בהם נדרש עדכון שנובע מאירועי חברה כדוגמת איחודי הון, חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וכדומה.
 

מדרגת שיעור החזקות ציבור

מדרגת שיעור החזקות הציבור של מניה נקבעת לפי שיעור החזקות הציבור של המניה במועד הקובע לעדכון פרמטרים ונכנסת לתוקף במועד העדכון. המניות הנסחרות בבורסה מסווגות ל-8 קבוצות (מדרגות) בהתאם לשיעור החזקות הציבור בהן.
 
למשל, משקלה של מניה ששיעור החזקות הציבור שלה היה 29% במועד הקובע לעדכון פרמטרים, יחושב לפי 25% החל ממועד העדכון.
 
להלן טבלת מדרגות שיעור החזקות הציבור לחישוב משקלה של מניה במדד:
 
טווח אחוז החזקות ציבור
מדרגת שיעור החזקות הציבור
לצורך חישוב משקל מניה במדד
מתחת ל-20%
10%
לפחות 20% ומתחת ל-25%
20%
לפחות 25% ומתחת ל-30%
25%
לפחות 30% ומתחת ל-35%
35%
לפחות 35% ומתחת ל-45%
45%
לפחות 45% ומתחת ל-60%
60%
לפחות 60% ומתחת ל-80%
80%
לפחות 80% ועד 100%
100%
 
 

פקטור מגבלת משקל

פקטור מגבלת משקל הוא למעשה המנגנון שמתאים את המשקל של מניות גדולות לתקרת המשקל המקסימלית שנקבעה למניה במדד. בכל מדד נקבעה תקרת משקל שונה בהתאם לתנאי השוק, במטרה להפחית את התלות של המדדים במספר מצומצם של מניות גדולות.
 • כיצד נקבע פקטור מגבלת משקל?
  הפקטור מחושב לפי נתוני המניה במועד הקובע לעדכון הפרמטרים החודשי ונכנס לתוקף במועד העדכון:
  • אם משקלה של מניה עולה על תקרת המשקל שנקבעה במדד - נקבע לה פקטור נמוך מ-1. הפקטור מקטין את שווי החזקות הציבור של המניה לחישוב משקלה במדד, כך שמשקלה יפחת עד לתקרת המשקל. 
  • פקטור של מניה שמשקלה נמוך מתקרת המשקל יהיה 1 משום שאין צורך להקטין את משקלה. משקלן של רוב המניות ברוב המדדים קטן מתקרת המשקל, ולכן ברוב המניות הפקטור יהיה שווה ל-1.
 • מדוע משקלן של מניות גדולות במדד שונה מתקרת המשקל?
  הפקטור מחושב על בסיס נתונים במועד הקובע שמתקיים, כאמור, שלושה שבועות לפני מועד העדכון. במהלך שלושת השבועות - משתנים שערי המניות ולכן משקלן של המניות הגדולות שהגיעו לתקרת המשקל ונקבע להן פקטור נמוך מ-1 יהיה שונה מתקרת משקל, כלומר: 
  • מניות גדולות שהשער שלהן עלה יותר ביחס לשערי שאר המניות במדד - יהיה גבוה מתקרת המשקל. 
  • מניות גדולות שהשער שלהן ירד או עלה פחות ביחס לשערי שאר המניות במדד - יהיה נמוך מתקרת המשקל.
 • עדכון פקטור מיוחד
  • פקטור מגבלת משקל של מניה יעודכן באופן חריג במהלך החודש רק במקרים מיוחדים כתוצאה מאירועי חברה כדוגמת מיזוג, פיצול חברה, הנפקת זכויות מורכבת וכדומה. 
  • חלק מהאירועים התאגידיים אינם מאפשרים למנהלי מכשירים פיננסים לעקוב במדויק אחר ביצועי המדד ויוצרים חשיפה לסיכון בניהול המכשירים. במקרים אלו למנהל המדדים או לוועדת מדדים יש סמכות להפחית את הפקטור של המניה ל-"0", ובמקרים הרלוונטיים להגדילו חזרה לפקטור המקורי של המניה במדדים לאחר שהאירוע התאגידי הסתיים.