פס גרפי - ניירות ערך

ניירות ערך המירים

ניירות ערך המירים הם "מוצרים" הניתנים להמרה לניירות ערך אחרים. ההמרה מתבצעת בתנאים ובמחירים שנקבעו מראש במועד ההנפקה. בבורסה נסחרים מספר סוגים של ניירות ערך המירים, ובהם כתבי אופציה ואיגרות חוב להמרה.
 

כתב אופציה (Warrant)

כתב אופציה הוא נייר ערך המיר, המאפשר רכישה של מניה בשני תשלומים - בעת הרכישה ובעת מימושו (המרתו) למניה. כתב האופציה מקנה למחזיק זכות לרכוש מניה במחיר ידוע מראש שפורסם בתשקיף החברה ("מחיר המימוש"). 
  • אם מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה בשוק – כתב האופציה נמצא "בתוך הכסף" וכדאי למשקיע לממש את האופציה למניה.
  • אם מחיר המימוש גבוה ממחיר המניה בשוק – כתב האופציה נמצא "מחוץ לכסף", ולא כדאי למשקיע לממש את האופציה למניה.

לכל כתב אופציה הנסחר בבורסה אורך חיים מוגבל, בדרך כלל בין שנה לארבע שנים, ולאחר מכן הוא פוקע.

מניה המתקבלת ממימוש כתב אופציה היא מניה חדשה שהחברה מנפיקה עבור המשקיע. מימוש האופציה בעבור החברה הוא גיוס כסף נוסף. מחזיק האופציה רשאי לממש את זכותו במהלך חיי כתב האופציה. בתום חיי האופציה, פוקע תוקפה, לא ניתן להמירה למניה ואף לא ניתן לסחור בה.

ישנם גם כתבי אופציה, המאפשרים המרה לניירות ערך אחרים, כמו איגרות חוב או איגרות חוב להמרה.

אופציית רכש (Call Option) 

אופציית רכש (Call Option) מקנה למחזיק בה זכות לרכוש מניה במחיר ידוע מראש לתקופת זמן מוגבלת. אך במקרה הזה, המניה המתקבלת במימוש היא מניה קיימת שהוחזקה על ידי בעל מניות אחר. בעת המימוש מועברת המניה מבעליה לגוף המממש של אופציית הרכישה. לדוגמה, בעת הפרטת אל-על הממשלה הנפיקה מניות ואופציות רכישה, שמומשו בסופו של דבר והשלימו את ההפרטה. 

איגרת חוב להמרה (Convertible Bond)

איגרת חוב להמרה (אג"ח המרה) היא, למעשה, איגרת חוב המשולבת עם כתב אופציה הניתן להמרה למניה. ההמרה מתבצעת לפי יחס שנקבע מראש ופורסם בתשקיף, המשקף את מספר איגרות החוב להמרה שיש להמיר על מנת לקבל מניה אחת ("יחס ההמרה"). יתרונן של האג"ח להמרה הוא, שהן משלבות סיכוי לרווח במסלול המנייתי, כאשר המניה עולה, עם סיכון מוגבל במסלול איגרת החוב, כאשר המניה יורדת.
גם לאג"ח להמרה תקופת חיים מוגבלת וידועה, שבסופה יכול המשקיע לקבל את ההשקעה בחזרה בתוספת תשלומי הריבית המגיעים למחזיקי אג"ח רגילות, או להמיר את האג"ח במניות ביחס ההמרה. הנפקת אג"ח להמרה מאפשרת לחברה לגייס הלוואות בריבית נמוכה יותר מאשר איגרות חוב רגילות בשל הזכות הנוספת אותה מקבל המשקיע.

  

קישורים נוספים