פס גרפי - ניירות ערך 

קרנות נאמנות

קרן נאמנות (Mutual Fund) היא מכשיר פיננסי המאפשר השקעה משותפת בניירות ערך באמצעות תיק השקעות המנוהל במשותף עבור כל המשקיעים בקרן, בידי חברה לניהול קרנות ("מנהל קרן"). קרן הנאמנות עצמה איננה נסחרת בבורסה. באחריות מנהל הקרן לדווח למשקיע באופן שוטף אודות ביצועי קרן הנאמנות.
 
ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן .המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל אחזקתו. השקעת הקרן בניירות הערך מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל על ידי מנהלים מקצועיים, שגובים שכר ניהול ונאמנות. 
 
הקרן פועלת על פי “הסכם קרן”- הסכם הקרן נחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן (אשר מייצג  למעשה את בעלי היחידות בקרן ומחזיק בנכסי הקרן), ובו פרטי ההתקשרות ביניהם לצורך הקמת הקרן ואופן ניהולה. הסכם הקרן מפורסם לציבור עם הקמת הקרן.
מנהל הקרן מקבל החלטות לגבי אופן ניהול ההשקעות בקרן הנאמנות, ומטרתו להשיא רווחים באמצעות השקעה בשוק ההון: הוא קונה ומוכר ניירות ערך ופועל באמצעות מכשירים פיננסיים עבור הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות שלה.
 
מפיץ - חבר בורסה אשר ניתן להגיש אצלו הזמנות לרכישה או לפדיון של יחידות (בדרך כלל בנקים, אך גם בתי השקעות). המפיץ מעביר בכל יום למנהל הקרן, באמצעות מסלקת הבורסה, את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל.

 

רשות ניירות ערך מפקחת על קרנות הנאמנות, במסגרת חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961, שקבע את המסגרת החוקית להקמת קרנות נאמנות ולפעולתן.  קרן הנאמנות אינה גוף משפטי, ופעולתה מבוססת על הסכם נאמנות שנערך ונחתם בין נאמן הקרן למנהל הקרן.
 
בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. שווי הקרן נקבע עפ"י ערך נכסי הקרן.
 

איך זה עובד?

כל קרן מורכבת מיחידות, אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן וברווחיה. יחידות  הקרן נרכשות על ידי המשקיע ונמצאות בחשבון ניירות הערך שלו. כשמשקיע רוכש יחידות,  מנהל הקרן יוצר יחידות חדשות, וכאשר המשקיע פודה את יחידותיו נמחקות היחידות. היחידות ניתנות לפדיון בכל יום שהוא יום מסחר בקרן. בסוף יום המסחר נקבע מחיר היחידה  בהתאם לשווי נכסי הקרן ולמספר היחידות בה, ובניכוי ההוצאות הכרוכות במימוש נכסי הקרן  ושכרם של מנהל הקרן והנאמן.
 

סוגים של קרנות נאמנות

ניתן לסווג קרנות נאמנות על פי פרמטרים שונים:
 • מדיניות ההשקעה במוצרים השונים הנסחרים בבורסה (אג"ח צמודות, אג"ח לא צמודות, אג"ח ממשלתיות, מניות, אופציות, מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים)
 • מדיניות חלוקת הרווחים (קרן צבירה, קרן המחלקת רווחים).
  קרן נאמנות צבירה אינה מחלקת את רווחיה לבעלי יחידות ההשתתפות כדיבידנד. הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בנכסים נוספים. לעומתה, קרן המחלקת רווחים אינה צוברת את רווחיה  ומחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות.
 • אופי ההתאגדות (קרן פתוחה וקרן סגורה)
  קרן פתוחה מציעה כל הזמן יחידות לציבור על פי תשקיף שפרסמה, מלבד בעת סגירה זמנית. קרן סגורה מציעה מספר מוגבל של יחידות, ומחיר יחידת השתתפות נקבע על פי הביקוש וההיצע לקרן.
 • קרן הייטק: בבורסה נסחרת כיום קרן נאמנות סגורה מיוחדת מסוג קרן הייטק. הקרן הינה קרן סגורה, פטורה, ומחלקת רווחים, הפועלת תחת תקנות ייעודיות, המאפשרות לה להשקיע עד 75% מנכסיה בחברות הייטק פרטיות שאינן נסחרות בבורסה, והיתרה בחברות הייטק ציבוריות הנסחרות בישראל ובעולם. הקרן נהנית מערבות ממשלתית על חלק מהשקעותיה.
 • מעמד המיסוי (חייבת ופטורה)

 סיווג מס של קרנות נאמנות

 ישנם שני סיווגי מס לקרנות הנאמנות : חייבות או פטורות. הסיווג משפיע על המס שמשלמת קרן נאמנות ועל המס שמשלם המשקיע. 

 • קרן נאמנות חייבת (ח) משלמת מס ישירות לשלטונות המס על פי שיעורי המס החלים על יחידים. כתוצאה מכך רווח ההון למשקיע הנוצר בעת פדיון היחידה, פטור ממס רווחי הון, וכך גם לגבי דיבידנד. הפסד הון שנוצר בפדיון קרן נאמנות חייבת לא מאפשר קיזוז עם רווחי הון בניירות ערך אחרים.
 • קרן נאמנות פטורה (פ) אינה משלמת מס על הכנסותיה, ולכן המשקיע בקרן ישלם מס על רווחי הון ריאליים. הפסד הון שנוצר מפדיון יחידה בקרן פטורה ניתן לקיזוז כנגד מס על רווחי הון ממכירות של ניירות ערך סחירים ישראלים או מפדיון של יחידות בקרנות נאמנות פטורות.

 

  קישורים נוספים