טפסי הנפקה
טפסי הנפקה​

עם הגשת הבקשה לרישום למסחר יש למלא ולצרף גם את הטפסים כמצוין להלן:

הנפקת חברת מניות חדשה (כולל המירים)

הנפקת המירים בחברה נסחרת

במקרה בו האג"ח להמרה הינו במסלול האג"ח – יש למלא גם את הטפסים א2  ו- ב' (ראו הערה בטופס ד' )

 הנפקת אג"ח (חברה חדשה וחברה נסחרת)