הנפקת מניות בכורה

​מניות בכורה מוגדרות כמניות המקנות זכות עדיפה לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה. מניות אלה משמשות כדרך מימון נוספת לחברות המעוניינות בכך. במרץ 2017 אישר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך עקרונות לקביעת הנחיות שיאפשרו לחברות להנפיק מניות בכורה. ההנחיות גובשו בשיתוף עם הרשות לניירות ערך. 

כללי הנפקת מניות הבכורה

  • מניות הבכורה מקבלות עדיפות בזכות לקבל את הדיבידנד שנקבע בתנאיהן. העדיפות מתבטאת בזמן, כלומר, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות מתבצעת לאחר תשלום הדיבידנד לבעלי מניות הבכורה.
  • מניות הבכורה הן צוברות, כך שאם הדיבידנד לא משולם במועד שנקבע לכך, הוא  נצבר עד למועד התשלום.
  • חברה רשאית להחליט כי מניות הבכורה תשתתפנה גם ברווחים של המניות הרגילות, אך אין חובה כזו.

מי רשאי להנפיק מניות בכורה?

  • הנפקת מניות הבכורה מותרת לחברות ששווי ושיעור החזקות הציבור שלהן במניות הרגילות הוא כנדרש מחברה חדשה, וזאת על מנת לשמור על הסחירות של המניות הרגילות ומניות הבכורה.
  • ההנפקה אפשרית רק לחברות הנכללות במדדי ת"א-125 ו ,SME60-או לחילופין לחברות ששווי השוק שלהן הוא מעל 500 מיליון ש"ח.

יתרונות הנפקת מניות בכורה עבור חברות

עבור החברות זוהי דרך זולה יותר לגיוס הון יחסית להנפקת מניות רגילות, תוך הימנעות מדילול זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרגילות. הנפקת מניות בכורה מאפשרת להקטין את המינוף של החברה מכיוון שמניות מסוג זה עשויות להיחשב כהון (באופן מלא או חלקי).  הדבר יכול לאפשר לחברות לגייס חוב נוסף או להפחית את עלות גיוס חוב חדש או לעמוד בהתניות פיננסיות שונות. בנוסף, מכשיר זה מקנה  גמישות פיננסית, למשל בתקופות שהחברה רוצה לממן את פעילותה, לבצע השקעות או לפרוע חובות, היא רשאית באמצעות מכשיר זה לדחות את תשלום הדיבידנד לשנה שלאחר מכן וזאת ללא סיכון של דיפולט.

יתרונות הנפקת מניות בכורה עבור משקיעים

המשקיעים  נהנים מעדיפות בקבלת הדיבידנד - מניות בכורה מאפשרות קבלת דיבידנד לפני המניות הרגילות והמשקיעים יודעים מהו שיעור הדיבידנד המובטח להם. בארצות הברית, למשל, נמצא כי היסטוריית תשואת הדיבידנד השנתית של מניות הבכורה גבוהה ממכשירים אחרים ובנוסף למניות הבכורה קורלציה נמוכה בהתייחס לאג"ח ומניות רגילות, דבר המאפשר למשקיע גיוון ההשקעות תוך הורדת הסיכון.