הקצאות פרטיות

הקצאות פרטיות

תמצית הכללים להקצאות פרטיות  

בהקצאה פרטית החברה מקצה מניות או המירים רק לניצעים (offerees) מסויימים אליהם מופנית ההצעה תמורת מזומן או תמורת נכסים המועברים לבעלותה.
 
חברה רשומה שלה סוג מניות אחד, רשאית להקצות מניות אך ורק מהסוג הרשום למסחר. חברה רשומה שבהונה סוגי מניות שונים רשאית להקצות מניות רק מהסוג העדיף מבחינת זכויות ההצבעה. חברה יכולה להקצות ניירות ערך המירים מסדרות הרשומות למסחר וכן להקצות ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר.
 
על פי חוק החברות, במקרים מסוימים החברה נדרשת לכנס ועדת ביקורת דירקטוריון ולעיתים גם אסיפה כללית על מנת לאשר את ההקצאה.
 

דגשים בבדיקת הקצאה פרטית על ידי הבורסה

על פי תקנון והנחיות הבורסה, לפני ביצוע הקצאה פרטית על החברה המקצה לפנות לבורסה ולבקש את אישורה לרישום למסחר של ניירות הערך המוקצים. במסגרת הטיפול בהקצאות, ישנם מספר נושאים שעל הבורסה לבדוק בטרם תיתן את אישורה לרישום למסחר.
המסמך הבא מפרט מספר דגשים בבדיקת הקצאה פרטית על ידי הבורסה.