סיווג ענפי

סיווג ענפי

החברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב מסווגות על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ל-12 ענפים ול-33 ענפי משנה, בעת הנפקתן הראשונית או כשיש שינוי מהותי בעיסוקן.

הסיווג הענפי מהווה בסיס עבור:
  • הרכב של מדדים ענפיים
  •  אפשרויות סינון וחיפוש של חברות באתר הבורסה ואצל מפיצי המידע
עדכון הסיווג הענפי מתבצע פעמיים בשנה, ב-30 ביוני וב-31 לדצמבר,  למעט במקרים הבאים, בהם חל שינוי מהותי במהלך התקופה:
  • החברה מכרה את עסקיה הקודמים ורכשה עסקים מהותיים בתחום חדש.
  • החברה ביצעה הקצאה פרטית מהותית תמורת הכנסת פעילות עסקית בתחום חדש.
  • החברה הוגדרה כחברת מעטפת.
ניתן למצוא את הפירוט המלא של הענפים ותתי הענפים, את עקרונות קביעת הסיווג הענפי של חברות רב תחומיות ומידע מפורט אודות מועדי עדכון הסיווג הענפי בנוהל הסיווג הענפי.
לנוהל הסיווג הענפי> 

כמו כן, ישנה אפשרות לאתר חברות על פי הענפים שאליהן סווגו
לחיפוש חב​רות לפי ענפים >