לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
30/06/2019 - 01/06/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
14,772,238.473,767.494,6982.244,004.7880,09420מדד ת"א-35
10,060,088.860,998.764,3572.229,037.3580,74520אופציות חודשיות  
0 000020חוזים חודשיים  
5,543,705.415,021.935,695217,608.8299,34917אופציות שבועיות  
0 000017חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,074
      תאריך12/06/2019
      לסוף תקופה2,490
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,598.05
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)3.47
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)14,205,806.2
יחס מחזור *6.2172
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35