לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/08/2019 - 01/08/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
20,733,450.8128,647131,417264,711.61,294,23120מדד ת"א-35
14,468,157.2108,26691,9342.144,254.7885,09320אופציות חודשיות  
0 000020חוזים חודשיים  
6,265,293.520,38139,4821.920,456.9409,13820אופציות שבועיות  
0 000020חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,394
      תאריך25/08/2019
      לסוף תקופה2,586
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,561.98
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)-3.84
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)17,094,248.1
יחס מחזור *7.0224
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35