מסלקת מעו"ף - גילויים על פי CPMI-IOSCO

הוועדה לתשתית שוק ותשלומים - (Committee on Payment and Market Infrastructure) CPMI והוועדה הטכנית של
הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות הערך – (Organization of Security Commissions) IOSCO International, להלן גם
CPMI-IOSCO, פרסמו באפריל 2012 מסמך עקרונות להסדרת פעילותם של גופי תשתית בשוק הפיננסי – PFMI
(Principals for Financial Market Infrastructure).​

המסמך כולל 24 עקרונות ליבה (להלן - "עקרונות הליבה") הנוגעים במכלול רחב של היבטים למען הבטחת פעילותם התקינה ויציבותם הפיננסית של גופי התשתית בשוק הפיננסי, ובעקבות זאת, הבטחת יציבות השוק הפיננסי הרלוונטי שגופי תשתית אלה משרתים.

רשות ניירות ערך אימצה את עקרונות הליבה שנקבעו על ידי CPMI-IOSCO, כאמור לעיל, ובהתאם לכך קבעה הוראה להבטחת פעילותן התקינה של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ (להלן "הוראת הרשות").

ביום 29 ביוני 2017 הצהירה רשות ניירות ערך כי ניתן לראות את מסלקת מעו"ף כפועלת בהתאם לעקרונות הליבה.

על פי עקרונות הליבה נדרשת מסלקת מעו"ף להעריך ולפרסם כיצד היא מיישמת את עקרונות הליבה על פי מתודולוגיית ההערכה ומסגרת הגילוי שנקבעו על ידי CPMI-IOSCO בחודש דצמבר 2012 (להלן "גילוי איכותי").

כמו כן, כצד נגדי מרכזי (Central Counterparty – CCP) נדרשת מסלקת מעו"ף לפרסם גם מידע כמותי משלים עבור עקרונות ליבה מסוימים על פי המסגרת העקרונית שנקבעה על ידי CPMI-IOSCO בחודש פברואר 2015 (להלן "גילוי כמותי").

ביום 31 בדצמבר 2017 השלימה מסלקת מעו"ף לראשונה את ביצוע ההערכה העצמית שלה לשנת 2017, שבוצעה לפי המתודולוגיה המתוארת לעיל, ואשר עיקריה מתוארים ומובאים לידיעת הציבור בגילוי האיכותי שלהלן.

 
 ​

מסלקת מעו"ף - גילוי כמותי (לא מבוקר) לפי מסגרת הגילוי שנקבעה על ידי CPMI-IOSCO

2021