תמונת רקע - אזור מסלקת מעו"ף

אודות מסלקת מעו"ף

מסלקת מעו"ף בע"מ היא חברה-בת של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, המנפיקה את הנגזרים הנסחרים בבורסה. מסלקת מעו"ף אחראית על סליקת הנגזרים הנסחרים בבורסה ועל מימושם בהתאם לתנאיהם. כמו כן, משמשת מסלקת מעו"ף כצד נגדי מרכזי (CCP - Central Counterparty) בסליקת  נגזרים. בהיותה CCP, מסלקת מעו"ף נוטלת על עצמה את הסיכון שאחד מהצדדים לא ישלים את חלקו בעסקה.
 

אופן הבטחת הפעילות התקינה של המסלקה

לצורך הבטחת פעילותה התקינה, מקבלת מסלקת מעו"ף בטוחות (מזומנים, אגרות חוב ממשלתיות ומק"מ) מחברי מסלקת מעו"ף ומנטרת את דרישת הביטחונות של החברים בזמן אמת, באמצעות מערכת מחשב ייעודית לבקרת בטחונות (מב"ט).
 

קרן הסיכונים

חישוב דרישת הביטחונות מבוסס על עקרונות שיטת ה-SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk), שפותחה בשנת 1988 ב-Chicago Mercantile Exchange) CME), אחת מבורסות הנגזרים המובילות בארה"ב ובעולם.
 
בנוסף לבטוחות השוטפים נדרשים חברי מסלקת מעו"ף להפקיד בטוחות גם בקרן סיכונים של מסלקת מעו"ף, המהווה כרית ביטחון נוספת. גודלה של קרן הסיכונים נקבע אחת לרבעון כפונקציה של דרישת הביטחונות של החברים ברבעון שקדם למועד החישוב.
 

דירקטוריון מסלקת מעו"ף

דירקטוריון מסלקת מעו"ף כולל 15 חברים לכל היותר. הדירקטורים ממונים על ידי האסיפה הכללית, ובלבד ששלושה דירקטורים לפחות הם דירקטורים בלתי תלויים ודירקטור אחד בעל כשירות מקצועית (בעל ניסיון בתחום שוק ההון והסליקה).
 

עוד על מסלקת מעו"ף