תמונת רקע - אזור מסלקת מעו"ף

קרן סיכונים​

בנוסף לבטחונות הנדרשים עבור הפוזיציות הפתוחות של חברי מסלקת מעו"ף, נדרשים חברי מסלקת מעו"ף להפקיד בטוחות לטובת קרן סיכונים, המשמשת ככרית ביטחון נוספת, במקרה בו הבטוחות שהפקיד חבר מסלקת מעו"ף אינם מספיקים לכיסוי כל התחייבויותיו.

סכום הקרן מתעדכן אחת לרבעון. חלקו של כל חבר בקרן, מתעדכן בהתאם להיקף דרישת הביטחונות השוטפים בנגזרים, ברבעון שקדם למועד העדכון.

סכום גודלה של קרן הסיכונים לא יפחת מ-200 מיליון ש"ח וחלקו של חבר מסלקת מעו"ף בקרן הסיכונים לא יפחת מ- 5 מיליון ש"ח.

ניתן להפקיד כבטוחות לקרן הסיכונים, מזומנים, אגרות חוב ממשלתיות ומק"מ, כשחלק המזומנים הכלולים בקרן הסיכונים לא יפחת מ-25%.

נכון לרבעון הרביעי של 2021 ​ גודל הקרן הוא כ-627​ מיליון ש"ח.

עוד על מסלקת מעו"ף