תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
קרן סיכונים

המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP)  והיא עברה לסליקת כל העסקאות המבוצעות במסחר בבורסה ב- MTS וכן לעסקות "קסטודיאן" (בורסה) מלאי וכסף אם אחד הצדדים לא קיים את חלקו בעסקה.  על מנת לעמוד בהתחייבויות אלו הקימה המסלקה קרן סיכונים, שבה משתתפים חברי המסלקה בהתאם לחלקם בחשיפת המסלקה להתחייבויות החבר.

כחלק מהבטחת ההתחייבויות אותן נוטלים החברים כלפי המסלקה, מפקידים החברים נכסים המשמשים כבטוחות בקרן הסיכונים של המסלקה. הנכסים בהם ניתן להשתמש כבטוחות הם מזומן, אג"ח ממשלתי ו/או מילווה קצר מועד. על הרכב הבטוחות המופקד על ידי החבר לכלול 25% מהנכסים במזומן (לכל הפחות). חלקו של כל חבר מחושב על פי הקבוע בחוקי העזר.

קרן הסיכונים מתעדכנת אחת לרבעון ובהתאם מתעדכן חלקו של כל חבר.

קביעת גודל קרן הסיכונים

גודלה של קרן הסיכונים מתבססת על התחייבויות הכספיות של חברי המסלקה בחלון הסליקה הרב צדדי הראשון, ומשקפת את ההתחייבות הכספית הגדולה ביותר של חבר מסלקה או חברי מסלקה קשורים (קבוצה בנקאית, חבר מובל לסליקה כספית). בתקופה של 5.35 שנים וברמת מובהקות שלא תפחת מ- 99%.
 
להתחייבות הכספית הגדולה ביותר שנמצאה יתווספו עלויות נוספות הצפויות למסלקה בעת טיפול במלאי של חבר מסלקה שכשל וינוכו אמצעיה העצמיים של המסלקה.
 
 

מועדי עדכון קרן הסיכונים

גודל קרן הסיכונים מתעדכן 4 פעמים בשנה, בתום כל רבעון (15.1, 15.4, 15.7, 15.10).
העדכון מתבצע על פי חיובי החברים בגין עסקאות ופעולות להן המסלקה משמשת CCP ב-5.35 השנים האחרונות, שהסתיימו באותו רבעון.
 
נכון ל- 15.07.20 גודל הקרן הוא 1,407,009,009₪. קרן הסיכונים מגובה במזומנים (לפחות 25% מגודלה) ובאיגרות חוב ממשלתיות שהפקידו חברי המסלקה.
 
 

מקדמי ביטחון עבור אג"ח של ממשלת ישראל / מק"מ

מקדם הביטחון המופעל בגין אג"ח של ממשלת ישראל / מק"מ (להלן: "איגרת חוב") משמש להתאמת שווי השוק של איגרת החוב לשוויה לעניין חישוב העמידה בדרישה למתן בטוחות, תוך התחשבות בסיכונים רלוונטיים.
 
מקדמי הביטחון מחושבים על ידי המחלקה לניהול סיכונים.
 
 

עוד על מסלקת הבורסה