תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
קרן סיכונים

המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי  (CCP - Central Counter Party) לעסקאות המבוצעות במהלך המסחר בבורסה, לעסקאות מסחר המבוצעות במערכת המסחר האירופאית MTS, להעברות לנאמן למשמורת שהינן פעולות המשך לעסקאות שבוצעו בבורסה (עסקאות קסטודיאן בורסה) ולהחזר של עסקאות השאלה שבוצעו במאגר ההשאלות של המסלקה.

בשל היותה צד נגדי מרכזי מתחייבת המסלקה בעת אירוע כשל למלא את כל התחייבויותיו של חבר המסלקה שכשל כלפי שאר חברי המסלקה.

למסלקת הבורסה קיימות הגנות המעוגנות בחוק ניירות ערך וחוקי העזר של המסלקה, וכן אמצעים שונים למזעור וניהול הסיכונים הגלומים באירוע הכשל, זאת כדי לאפשר למסלקה למלא אחר התחייבויותיה כצד נגדי מרכזי וכדי לאפשר לה לשוב לפעילות סדירה בהקדם האפשרי.

קרן הסיכונים הינה המשאב הפיננסי העיקרי המשמש את מסלקת הבורסה להגנה מפני אירוע כשל של חבר. חברי המסלקה מפקידים בטוחות בקרן הסיכונים על פי מידת החשיפה שהם יוצרים למסלקה בגין פעילותם במסחר בבורסה, פעילותם במערכת MTS , מעסקאות קסטודיאן בורסה ומשאילות שבוצעו במאגר השאלות מסלקה.

הנכסים בהם ניתן להשתמש כבטוחות בקרן הסיכונים הם מזומן, אג"ח ממשלתי /או מלווה קצר מועד. על הרכב הבטוחות המופקד על ידי החבר לכלול 25% מהנכסים במזומן (לכל הפחות). חלקו של כל חבר מחושב על פי הקבוע בחוקי העזר.

קרן הסיכונים מתעדכנת אחת לרבעון ובהתאם מתעדכן חלקו של כל חבר.

קביעת גודל קרן הסיכונים

גודלה של קרן הסיכונים נקבע על פי ההתחייבות הכספית הגדולה ביותר שהייתה בחלון הסליקה הרב צדדי הראשון של חבר מסלקה או חברי מסלקה קשורים (קבוצה בנקאית, חבר מוביל לסליקה כספית) בתקופה של 5.35 שנים אחרונות וברמת מובהקות שלא תפחת מ- 99%. לסכום המתקבל יתווספו עלויות נוספות הצפויות למסלקה בעת טיפול במלאי של חבר מסלקה שכשל וינוכו אמצעיה העצמיים של המסלקה. 
 

מועדי עדכון קרן הסיכונים

גודל קרן הסיכונים מתעדכן 4 פעמים בשנה, 15 יום לאחר תום כל רבעון (15.1, 15.4, 15.7, 15.10).
 
נכון ל- 15.10.21 גודל קרן הסיכונים הוא 1,605,578,729 ש"ח.   
 

מקדמי ביטחון עבור אג"ח של ממשלת ישראל / מק"מ

מקדם הביטחון המופעל בגין אג"ח של ממשלת ישראל / מק"מ (להלן: "איגרת חוב") משמש להתאמת שווי השוק של איגרת החוב לשוויה לעניין חישוב העמידה בדרישה למתן בטוחות, תוך התחשבות בסיכונים רלוונטיים.
 
מקדמי הביטחון מחושבים על ידי המחלקה לניהול סיכונים.
 
 

עוד על מסלקת הבורסה