תמונת רקע רשימות מסחר
דלי סחירות​

רשימת ניירות ערך דלי הסחירות הוקמה במטרה לצמצם את אפשרויות המניפולציה בניירות ערך אלו, על פי המלצות "הוועדה לבחינת האפשרויות למזעור תרמיות בשוק ההון", שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך בשיתוף הבורסה.
מטרת שיטת המסחר בניירות הערך שנכללים ברשימה היא לרכז את הנזילות בהם (הנמוכה, יחסית) לשני מכרזים ביום, במקום שהיא תתפזר על פני כל יום המסחר, כפי שנעשה בניירות ערך ברשימה הראשית. לפיכך, נסחרים ניירות הערך שברשימה במסחר רב צדדי פעמיים ביום, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה), ואינם נסחרים במסחר הדו צדדי – הרציף.

עדכון הרכב רשימת ניירות הערך דלי הסחירות

רשימת ניירות הערך דלי הסחירות מתעדכנת פעמיים בשנה, על בסיס סחירות ניירות הערך בששת החודשים שקדמו למועדים הקובעים לעדכון הרשימה ("התקופה הקובעת"). המועדים הקובעים הם 30 ביוני ו-31 בדצמבר מדי שנה. עדכון הרשימה בפועל נעשה ביום חמישי הראשון של חודש אוגוסט וביום חמישי הראשון של חודש פברואר, בהתאמה (זהו גם מועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות).
 

כניסת נייר ערך לרשימת דלי הסחירות

נייר ערך ייכנס לרשימת דלי הסחירות אם יתקיימו בו חמשת התנאים המצטברים שלהלן:
  • חציון מחזור המסחר בששת החודשים כאמור היה נמוך מ-2,000 ש”ח
  • מחזור המסחר היומי בששת החודשים כאמור היה נמוך מ-20,000 ש"ח
  • נייר הערך נסחר בבורסה יותר משישה חודשים כאמור
  • נייר הערך לא היה בהשעיית מסחר רצופה במשך שישה חודשים כאמור
  • נייר הערך לא נכלל ברשימת השימור במהלך התקופה הקובעת, או בין תום התקופה הקובעת למועד עדכון הרשימה הסמוך לאחר מכן

יציאת נייר ערך מרשימת דלי הסחירות

נייר ערך יצא מרשימת דלי הסחירות באחד ממועדי העדכון המצוינים לעיל, אם יתקיימו בו אחד מהתנאים הבאים במועד הקובע:
  • חציון מחזור המסחר בששת החודשים כאמור היה גבוה מ-2,000 ש"ח
  • מחזור המסחר היומי בששת החודשים כאמור היה גבוה מ-20,000 ש"ח
  • נייר הערך היה בהשעיית מסחר רצופה במשך שישה חודשים כאמור, או יותר
לאחר המועד הקובע, מפרסמת הבורסה רשימה של ניירות ערך העומדים להיכנס לרשימת דלי הסחירות ורשימת ניירות ערך העומדים לצאת מן הרשימה ("רשימות המועמדים").

נייר ערך שנמצא ברשימת המועמדים לא ייכלל ברשימת דלי הסחירות בסופו של דבר אם מתקיימים בו אחד או יותר מהמצבים שלהן:

  • בנייר הערך מתקיימת עשיית שוק
  • נייר הערך כלול ברשימת השימור
כתבי אופציה למניה שתיכלל ברשימת דלי הסחירות, ייכללו אף הם ברשימה.
ניירות ערך יכולים להיכנס ולצאת מהרשימה גם במועדים שונים ממועדי העדכון שפורטו לעיל. אם, למשל, נייר ערך אמור להיכלל ברשימת דלי הסחירות, אך לא נכלל בה בסופו של דבר משום שמתקיימת בו עשיית שוק – הוא ייכלל ברשימה במקרה שעשיית השוק בו תיפסק, וזאת מיד עם הפסקת עשיית השוק בו. וההיפך – נייר ערך שנכלל ברשימת דלי הסחירות ייצא ממנה מיד עם מינוי של עושה שוק בו.
כך קורה גם אם נייר ערך שמועמד להיכלל ברשימה נכלל ב"תמר" – הוא לא ייכלל ברשימת דלי הסחירות כל עוד הוא נכלל ב"תמר". 
 

נתוני המסחר בניירות ערך דלי סחירות


 

שיטת המסחר בניירות הערך שברשימת דלי הסחירות

בניירות הערך שברשימת דלי הסחירות לא מתקיים מסחר רציף. הם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים – בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).
 
בכל יום נפתח המסחר בניירות הערך שברשימה, כמו בכל ניירות הערך, ומתקיים בהם שלב טרום פתיחה ומסחר פתיחה. מיד עם השלמת מסחר הפתיחה, עוברים ניירות הערך ישירות לשלב טרום הנעילה, ולא לשלב הרציף. שלב זה נמשך לאורך היום כולו, בזמן ששאר ניירות הערך נסחרים בשלב הרציף, והוא מסתיים בזמן שהשוק כולו עובר למסחר הנעילה.