תמונת רקע רשימות מסחר
דלי סחירות​

רשימת ניירות ערך דלי הסחירות הוקמה במטרה לצמצם את אפשרויות המניפולציה בניירות ערך אלו, על פי המלצות "הוועדה לבחינת האפשרויות למזעור תרמיות בשוק ההון", שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך בשיתוף הבורסה.
מטרת שיטת המסחר בניירות הערך שנכללים ברשימה היא לרכז את הנזילות בהם (הנמוכה, יחסית) לשני מכרזים ביום, במקום שהיא תתפזר על פני כל יום המסחר, כפי שנעשה בניירות ערך ברשימה הראשית. לפיכך, נסחרים ניירות הערך שברשימה, במסחר רב צדדי פעמיים ביום, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה), ואינם נסחרים במסחר הדו צדדי – הרציף.

עדכון הרכב רשימת ניירות הערך דלי הסחירות

רשימת ניירות הערך דלי הסחירות מתעדכנת פעמיים בשנה, על בסיס סחירות ניירות הערך בששת החודשים שקדמו למועדים הקובעים לעדכון הרשימה ("התקופה הקובעת"). המועדים הקובעים הם 30 ביוני ו-31 בדצמבר מדי שנה. עדכון הרשימה בפועל נעשה ביום בסוף חמישי הראשון של חודש אוגוסט ובסוף יום חמישי הראשון של חודש פברואר, בהתאמה (זהו גם מועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות).
 

כניסת נייר ערך לרשימת דלי הסחירות

נייר ערך ייכנס לרשימת דלי הסחירות אם יתקיימו בו חמשת התנאים המצטברים שלהלן:
  • חציון מחזור המסחר בששת החודשים כאמור היה נמוך מ-2,000 ש”ח
  • מחזור המסחר היומי בששת החודשים כאמור היה נמוך מ-20,000 ש"ח
  • נייר הערך נסחר בבורסה יותר משישה חודשים
  • נייר הערך לא היה בהשעיית מסחר רצופה במשך שישה חודשים
  • נייר הערך לא נכלל ברשימת השימור במהלך התקופה הקובעת, או בין תום התקופה הקובעת למועד עדכון הרשימה הסמוך לאחר מכן

כתבי אופציה למניה שתיכלל ברשימת דלי הסחירות, ייכללו אף הם ברשימה.

יציאת נייר ערך מרשימת דלי הסחירות במועד עדכון הרשימה

נייר ערך יצא מרשימת דלי הסחירות באחד ממועדי העדכון המצוינים לעיל, אם יתקיימו בו אחד מהתנאים הבאים במועד הקובע:
  • חציון מחזור המסחר בששת החודשים היה גבוה מ-2,000 ש"ח
  • מחזור המסחר היומי בששת החודשים היה גבוה מ-20,000 ש"ח
  • נייר הערך היה בהשעיית מסחר רצופה במשך שישה חודשים, או יותר

רשימת מועמדים להיכנס לרשימת דלי סחירות

לאחר המועד הקובע, מפרסמת הבורסה רשימה של ניירות ערך העומדים להיכנס לרשימת דלי הסחירות ("רשימות המועמדים"), ורשימת ניירות ערך העומדים לצאת מן הרשימה.

נייר ערך שנמצא ברשימת המועמדים לא ייכלל ברשימת דלי הסחירות בסופו של דבר אם מתקיימים בו אחד או יותר מהמצבים שלהן:

  • בנייר הערך מתקיימת עשיית שוק
  • המניה נכללת בתמר, כמשמעות המונח בחלק השביעי לתקנון הבורסה

כניסה ויציאה מרשימת דלי הסחירות שלא במועד העדכון

ניירות ערך יכולים להיכנס ולצאת מהרשימה גם במועדים שונים ממועדי העדכון שפורטו לעיל. אם, למשל, נייר ערך אמור להיכלל ברשימת דלי הסחירות, אך לא נכלל בה בסופו של דבר משום שמתקיימת בו עשיית שוק – הוא יחזור לרשימת דלי סחירות במקרה שעשיית השוק בו תיפסק, וזאת באופן מיידי. וההיפך – נייר ערך שנכלל ברשימת דלי הסחירות ייצא ממנה מיד עם מינוי של עושה שוק בו.
כך קורה גם במקרה של נייר ערך שמועמד להיכלל ברשימת דלי סחירות אולם הוא נכלל ב"תמר" – הוא לא ייכלל ברשימת דלי הסחירות כל עוד הוא נכלל ב"תמר". 
 

נתוני המסחר בניירות ערך דלי סחירות


 

שיטת המסחר בניירות הערך שברשימת דלי הסחירות

בניירות הערך שברשימת דלי הסחירות לא מתקיים מסחר רציף. הם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים – בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).
 
בכל יום נפתח המסחר בניירות הערך שברשימה, כמו בכל ניירות הערך, ומתקיים בהם שלב טרום פתיחה ומסחר פתיחה. מיד עם השלמת מסחר הפתיחה, עוברים ניירות הערך ישירות לשלב טרום הנעילה, ולא לשלב הרציף. שלב זה נמשך לאורך היום כולו, בזמן ששאר ניירות הערך נסחרים בשלב הרציף, והוא מסתיים בזמן שהשוק כולו עובר למסחר הנעילה.