תמונת רקע רשימות מסחר
שימור

כללי שימור

כללי השימור הם דרישות מינימום מהחברות הבורסאיות, המהווים תנאי להמשך רישומן של החברות בבורסה. מטרת הכללים היא לעודד את החברות להגדיל את פיזור מניותיהן בקרב ציבור המשקיעים ולצקת תוכן ריאלי לפעילותן. כללים מסוג זה מקובלים בבורסות בעולם, והונהגו בבורסה בתל-אביב בסוף שנת 1998.

דרישות השימור

הדרישות הכמותיות שבכללי השימור (המפורטות בהמשך) נגזרות מהדרישות לרישום למסחר של חברות חדשות. דרישות השימור נמוכות במידה משמעותית מדרישות הרישום מתוך מגמה לאפשר לחברות להמשיך להיסחר גם בעיתות שפל. דרישות נוספות מתייחסות לפעילות החברה. אי עמידה באחת מדרישות השימור, מהווה עילה להעברת נייר הערך לרשימת השימור ועשויה אף להביא למחיקתו מהמסחר בבורסה.

רשימת השימור

רשימת השימור היא רשימה של ניירות ערך שנגרעו מהרשימה הראשית בשל אי עמידה בכללי השימור המפורטים להלן.
ניירות ערך שנכללים ברשימת השימור, נסחרים במסחר הרב צדדי, פעמיים ביום בלבד, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה).

עילות להעברת נייר ערך לרשימת השימור

דרישות כמותיות

 • שווי החזקות הציבור במניות החברה נמוך מ-5 מיליון ש"ח. המניות לא תועברנה לרשימת השימור בגין עילה זו, אם שווי החזקות הציבור בהן גבוה מ-4 מיליון ש"ח והחברה מינתה עושה שוק.
 • שיעור החזקות הציבור במניות החברה נמוך מ-15% מהון החברה. המניות לא תועברנה לרשימת השימור בגין עילה זו, אם שיעור החזקות הציבור בהן גבוה מ-12.5% והחברה מינתה עושה שוק, או אם שווי החזקות הציבור בהן גבוה מ-15 מיליון ש"ח.

העברה לרשימת השימור בגין הדרישות הכמותיות

בחודשים ינואר ויולי בכל שנה, בודקת הבורסה את נתוני שיעור ושווי החזקות הציבור.
 • בתחילת חודש ינואר בכל שנה נבדקים נתוני החברות ל- 31.12 בשנה הקודמת.
 • בתחילת חודש יולי בכל שנה נבדקים נתוני החברות ל- 30.6.
הבורסה שולחת התראה לכל חברה אשר אינה עומדת בכללי השימור ונותנת לה אורכה של שישה חודשים, שבמהלכה יכולה החברה לפעול לשיפור הנתונים ולעמידה בכללים.
אם בתום האורכה החברה אינה עומדת בכללי השימור, בגינם קיבלה התראה, ניירות הערך שלה מועברים לרשימת השימור.

דרישות פעילות

 • החברה ביצעה איסוף מניות וחלוקתן מחדש או ביצעה הקצאה פרטית גדולה, בשיעור שמהווה מעל 75% מהון החברה (פעולות שתוצאתן שינוי מהותי בפעילות החברה) והיא אינה עומדת במועד זה בתנאים הנדרשים מחברה חדשה.
 • החברה נותרה ללא פעילות ריאלית (חברת מעטפת) ובמועד זה היא אינה עומדת בתנאים הנדרשים מחברה חדשה.

העברה לרשימת השימור בגין דרישות הפעילות

חברה שביצעה הקצאה פרטית גדולה או שנותרה ללא פעילות והפכה לחברת מעטפת, ובמועד זה אינה עומדת בדרישות של חברה חדשה, עוברת לרשימת השימור סמוך לאחר שפרסמה דיווח מיידי על כך. במקרים אלה לא ניתנת לחברה אורכה לעמידה בדרישות.

מה יכולות החברות לעשות?

החברות יכולות לפעול לשיפור הנתונים במספר דרכים, כגון:
 • מכירת מניות מבעלי עניין לציבור על מנת להגדיל את שווי ושיעור החזקות הציבור.
 • פרסום תשקיף וגיוס הון המגדילים הן את ההון העצמי של החברה והן את שיעור ושווי החזקות הציבור.
 • הכנסת פעילות ריאלית בהיקף הנדרש מחברה חדשה.

רשימת החברות הנכללות ברשימת השימור

כל חברה שניירות הערך שלה נכללים ברשימת השימור, מסומנת על ידי הוספת המילה "שימור" לצד שמה. ניירות הערך של החברה מסומנים ע"י הוספת האות "ש" לשם נייר הערך ולסימולו במסחר.
בכל הודעה של חברה הנכללת ברשימת השימור, המתפרסמת באתר המאיה, תופיע המילה "שימור" לצד שם החברה.
 
ניתן למצוא את רשימת החברות הנכללות ברשימת השימור באתר הבורסה ובמערכת האינטרנט לפרסום הודעות החברות – "מאיה".
בכדי לאתר את החברות הנכללות ברשימת השימור במערכת מאיה יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
 1. ניגשים ל"אפשרויות סינון" בצד השמאלי של המסך ובוחרים בסינון "לפי קבוצת חברות".
 2. תחת "בחר קבוצת חברות", בחלון הבחירה הראשון בוחרים ב"לפי רשימות מסחר", ובחלון הבחירה השני בוחרים ב"חברות בשימור".
 3. לוחצים על הכפתור הירוק "פירוט חברות".
 4. רשימת חברות בשימור תוצג.
 

כמה זמן יכולים ניירות ערך להיסחר ברשימת השימור?

פרק הזמן המרבי בו יכול נייר ערך להיסחר ברשימת השימור הוא 48 חודשים. אם בתום תקופה זו לא מתקיימים התנאים המאפשרים חזרת נייר הערך לרשימה הראשית, נמחק נייר הערך מהרישום למסחר.

מה נדרש על מנת לחזור לרשימה הראשית?

על מנת לחזור לרשימה הראשית, החברה צריכה לעמוד בדרישות כמותיות גבוהות יותר מאלה שנקבעו כתנאי להעברה לרשימת השימור. זאת, על מנת למנוע מצב בו חברות תעבורנה מרשימת השימור לרשימה הראשית ולאחר מכן תחזורנה לרשימת השימור לעיתים תכופות.
התנאים לחזרה לרשימה הראשית משתנים לאחר 24 החודשים הראשונים ומפורטים תחת הפרק חידוש מסחר.