תמונת רקע רשימות מסחר
השעיה וחידוש מסחר 

ניירות ערך הנסחרים בבורסה חייבים לעמוד בדרישות מסוימות על מנת שניתן יהיה לקיים בהם מסחר תקין והוגן. ניירות ערך, שאינם עומדים בתנאים המאפשרים קיום מסחר תקין בהם, מושעים מהמסחר. ניתן לחדש מסחר לאחר השעיית מסחר, אם בוטלה העילה שבגינה הושעה המסחר ואם לא נוצרה במהלך תקופת ההשעיה עילת השעיה אחרת. בסופו של דבר, אם עילת ההשעיה ממשיכה להתקיים ולא נעשה תיקון או שינוי שמובילים לחידוש המסחר, ניירות הערך נמחקים מהרישום למסחר בבורסה.

השעיית מסחר

השעיית מסחר היא הפסקת מסחר בנייר ערך לפרק זמן שעולה על יום מסחר אחד. השעיית מסחר מתבצעת אם נוצרו נסיבות שבגינן קיים חשש שלא ניתן יהיה לקיים בנייר הערך מסחר תקין והוגן. במהלך התקופה בה מושעה המסחר לא מתקיים מסחר בנייר הערך, אך על החברה ממשיכות לחול כל החובות החלות על חברות בורסאיות
 
ישנן מספר עילות שבגינן מושעה המסחר בנייר ערך מסוים. עם השעיית המסחר בנייר ערך, מפרסמת הבורסה הודעה כי המסחר בנייר הערך הושעה.

חידוש מסחר

חברות שלא עמדו בכללי השימור או שהושעה בהן המסחר ואשר נקטו בצעדים שהביאו לשיפור במצבן, יכולות לחזור ולהיסחר ברשימה הראשית, בתנאי שהן עומדות בדרישות שהבורסה קבעה.

מחיקה

ניירות ערך שחדלו להיסחר ברשימה הראשית, בין בעקבות כך שהם הועברו לרשימת השימור ובין מאחר שהושעה בהם המסחר, ואשר תוך פרק זמן שנקבע ע"י הבורסה לא נוצרו תנאים שמאפשרים חידוש המסחר בהם ברשימה הראשית, נמחקים מהרישום למסחר בבורסה.