שער בסיס ביום המסחר הראשון


הבורסה שינתה את אופן קביעת שער הבסיס לני"ע (לא כולל נגזרים) ביום המסחר הראשון, והחל מיום 13 ביוני 2021 הוא יחושב בהתאם לעקרונות המפורטים להלן.

פירוט עקרונות החישוב של הכללים החדשים (PDF נגיש)


על מנת שציבור המשקיעים יוכל לחשב את התשואה מההנפקה, מובא להלן קובץ הכולל טבלת שערי בסיס אינדקטיביים למניות שהונפקו במסגרת IPO החל מ-1.1.18 ועד 30.4.21. הטבלה כוללת שערי בסיס אינדקטיביים אשר חושבו בהתאם לעקרונות המפורטים להלן. לצדם מובאים גם שערי בסיס אינדקטיביים מתואמים לאירועי חברה נכון ל-2.6.21.

שערי בסיס אינדיקטיביים עבור מניות שהונפקו (XLSX)


הכללים המלאים בנושא שערי בסיס מפורטים תחת מדריך המסחר > הנחיות לחלק השלישי לתקנון > פרק ג'


המידע האמור מובא לשם הנוחות בלבד. הבורסה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע, לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא.
למען הסר ספק מובהר, כי כל המונחים והחישובים הנזכרים לעיל יפורשו ויקבעו בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, בהנחיות ובחוקי העזר, לפי העניין, וכי הנוסח המחייב הינו הנוסח כפי שהוא מופיע בתקנון, בהנחיות ובחוקי העזר כאמור וכי במקרה של סתירה יגבר האמור בהם.


 

לכתבה בבלוג בנושא "שער בסיס" לחץ כאן >