תמונת רקע מערכת המסחר

הגנה על משקיעים

מערכת המסחר של הבורסה - רצף, כוללת מנגנונים להגנה על ציבור המשקיעים:
מנגנון למיתון תנודות שערים חדות, מנתקי זרם, והפסקת מסחר קצובה.

מנגנון למיתון תנודות שערים חדות

המנגנון נועד למתן תנודות חדות בשערי ניירות ערך בודדים הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה. על ידי ניטור פקודות המשקיעים ותנודות השערים הצפויות בכל אחד מניירות הערך, בכל שלבי המסחר. אם תנודת השער צפויה להיות חריגה, העסקה לא תתבצע. 
 
במקרה שממתן התנודות מופעל בשלב טרום הפתיחה או בשלב טרום הנעילה, תתקיים דחייה של שלוש עד ארבע דקות במסחר הפתיחה או במסחר הנעילה, שבמהלכה ניתן לבטל את הפקודה שגרמה לתנודה החריגה הצפויה ולהגיש פקודות חדשות. אם אחרי הדחייה התנודה לא מותנה, תתקיים דחייה שנייה לפרק זמן זהה. הפעלת ממתן התנודות בשלב הרציף תגרום להפסקת מסחר בת חמש עד שש  דקות, כשבסיומה יתקיים בנייר הערך מסחר רב-צדדי ואחריו יחודש המסחר הרציף.
 
לפירוט נוסף לגבי המנגנון למניעת תנודות שערים חדות >

מנתקי זרם

במקרה של תנודה חדה במדד ת"א-35 נדחה מועד מסחר הפתיחה או מתקיימת הפסקת מסחר, באמצעות המנגנונים "פתיחה אנגלית" ו"מנתקי-זרם (Circuit Breakers) ", כמפורט להלן:

בשלב טרום הפתיחה

 • "פתיחה אנגלית" - בתנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון ביחס למדד הבסיס, או בתנודה של 7% ומעלה במניה הנכללת במדד ת"א-35, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות (כולל ניירות ערך הניתנים להמרה למניות וביניהם אג"ח להמרה וכתבי אופציה, ולרבות מוצרי מדדים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות או מדד מניות) לפרק זמן אקראי של שלוש עד ארבע דקות ("הארכה ראשונה"). במידה שלאחר ההארכה הראשונה עדיין קיימת תנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון,  או שעדיין קיימת תנודה של 7% ומעלה במניה הנכללת במדד ת"א-35, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות פעם נוספת לפרק זמן אקראי נוסף של שלוש עד ארבע דקות ("הארכה שנייה"). לא מתפרסמת הודעה על הארכות אלו.
 • מנתק זרם ראשון - לאחר ההארכה השנייה נבדק שוב מדד ת"א-35 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו היא 5% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 29 ל-30 דקות.
 • מנתק זרם שני - לקראת תום דחיית מסחר הפתיחה בשל מנתק-הזרם הראשון, נבדק שוב מדד ת"א-35 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו נמוכה מ-12%, מסחר הפתיחה מתקיים.
  אולם, אם התנודה במדד היא 12% או יותר, מסחר הפתיחה בשוק המניות נדחה ונמשכת הפסקת המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, לפרק זמן שנקבע על ידי מנכ"ל הבורסה, לאחר שהתייעץ עם יו"ר דירקטוריון הבורסה. במקרה זה רשאי המנכ"ל אף להפסיק את המסחר עד תום אותו יום מסחר.
  אם נדחה מסחר הפתיחה פעמיים באותו יום בשל הפעלת מנתק זרם, והתנודה במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון, בפעם השלישית שנבדק, היא 12% או יותר - לא מתקיים מסחר באותו יום בשוק המניות ולא מחודש המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות באותו יום. מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, בכל זאת לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.

בשלב המסחר הרציף

 • מנתק זרם ראשון - בתנודה של 8% במדד ת"א-35 ביחס למדד הבסיס, מתקיימת הפסקת מסחר קצובה (30 דקות) בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות. במידה שלאחר הפסקת המסחר הקצובה, התנודה מגיעה שוב ל-8%, באותו כיוון, אך נמוכה מ-12% - מנתק הזרם הראשון לא מופעל פעם נוספת באותו יום.
  מנתק זרם ראשון לא מופעל בשלב המסחר הרציף ביום שבו הופעל מנתק זרם בשלב טרום הפתיחה.
 • מנתק זרם שני - בתנודה של 12% במדד ת"א-35 ביחס למדד הבסיס, מופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, עד תום יום המסחר.
  מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, בכל זאת לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.
  אם הופסק המסחר, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.

בשלב טרום הנעילה

בתנודה של 12% או יותר במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון של מסחר הנעילה ביחס למדד הבסיס, מופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות עד תום יום המסחר.

מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, בכל זאת לחדש את המסחר באותו יום
אם לדעתו, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.

אם הופסק המסחר מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.

הודעה על הפעלת מנתק-זרם מפורסמת במערכות להפצת מידע בורסאי.  

הפסקת מסחר קצובה

כאשר מתפרסם מידע מהותי בנוגע לחברה או לנייר ערך שלה, ניתן להחליט על הפסקת מסחר קצובה של 30 דקות בנייר הערך. זאת, על מנת לתת למשקיעים שהות לשקול מחדש את פקודותיהם, לאור המידע החדש שהתקבל. במקרים של פרסום דוחות כספיים מתבצעת הפסקת מסחר קצובה. כמו כן, בדרך כלל מתבצעת הפסקת מסחר קצובה עם פרסום הצעת רכש, העברת שליטה בחברה, פרסום בדבר עסקאות מהותיות של החברה ועוד.
הפסקות המסחר בשלב המסחר הרציף מתקיימות על פי המתכונת הבאה.
 • לאחר פרסום הודעה על הפסקת מסחר קצובה המסתיימת לפני המסחר בשער הנעילה באותו נייר ערך,  המסחר מתנהל באופן הבא:
  • במהלך 15 הדקות הראשונות של הפסקת המסחר הקצובה לא מתקבלות פקודות ופקודות המוגשות למערכת המסחר רצף – נדחות.
  • מתום 15 הדקות הראשונות של הפסקת המסחר הקצובה ועד לסיומה ניתן להגיש פקודות חדשות לרבות פקודות לביטול או עדכון של פקודות שהוגשו לרצף לפני הפסקת המסחר הקצובה. בפרק זמן זה מפורסמים השער והמחזור התיאורטיים.
  • במהלך הפסקת המסחר הקצובה (למעט ב-15 הדקות הראשונות) ניתן להגיש פקודות מסוג STL ,LMT ו- ICE בלבד. פקודות מסוג אחר, נדחות.
  • בתום 30 הדקות של הפסקת המסחר הקצובה מתבצע "מסחר פתיחה נוסף" ונקבע "שער פתיחה נוסף". במקרים בהם לא מבוצעות עסקאות בשלב הפתיחה הנוסף, נקבע שער העסקה האחרונה שבוצעה לפני הפסקת המסחר כ"שער פתיחה נוסף". מסחר הפתיחה "המקורי" לא מבוטל והעסקאות שבוצעו בו נשארות בתוקף. 

במהלך "מסחר הפתיחה הנוסף" מותרת תנודת שער בלתי מוגבלת בנייר הערך וגודל הפקודה המינימאלי הוא כמו בשלב טרום הפתיחה. לאחר "מסחר הפתיחה הנוסף" מחודש המסחר הרציף במתכונת הרגילה. 

 • כאשר  הפסקת מסחר הקצובה אמורה להסתיים אחרי המסחר בשער הנעילה באותו נייר ערך, יופסק המסחר ולא יחודש באותו יום מסחר.

הארכת משך הפסקת מסחר קצובה

ניתן להאריך את הפסקת המסחר הקצובה ב-30 דקות נוספות או עד סוף יום המסחר. בפרק הזמן בו מוארכת הפסקת המסחר, מותר להגיש פקודות "שער" ("LMT") בלבד, ופקודות לשינוי או ביטול פקודות שניתנו לפני הפסקת המסחר. פקודות מסוג אחר – נדחות. בפרק הזמן בו הוארכה הפסקת המסחר מפורסמים שער ומחזור תיאורטי.

בתום הפסקת המסחר מתקיים "מסחר פתיחה נוסף", כמוסבר למעלה.

פרסום מידע על הפסקת מסחר קצובה

על הפסקת מסחר קצובה, סיבתה ומועד תחילתה, מפרסמת הבורסה הודעה במערכות המידע הבורסאי.

תנודת שער מירבית

תנודת שער מירבית קיימת בשלבי טרום הפתיחה והפתיחה בלבד:

פקודות אשר ישלחו למערכת המסחר של הבורסה, בתנודה הגבוהה מתנודת השער המירבית, ידחו ולא יוכנסו לספר הפקודות.

ביטול עסקה שגויה

הבורסה מאפשרת לחברי הבורסה להגיש בקשה לבטל עסקה שגויה שנקשרה במסחר בבורסה, בשמם או בשם לקוחותיהם.
עסקה שגויה –עסקה בבורסה שלפחות אחת מהפקודות שהיו צד לביצועה הייתה שגויה.
"ביטול אוטומטי"- מנכ"ל הבורסה יבטל עסקה שגויה בנייר ערך ובלבד שהתקיימו כל התנאים המופיעים בפרק יא' בהנחיות לחלק השלישי לתקנון
ביטול בהתאם לשיקול דעת מנכ"ל הבורסה – אף אם לא התקיימו התנאים ל"ביטול אוטומטי", מנכ"ל הבורסה רשאי לבטל עסקה שגויה , זאת בהתחשב בנזק שנגרם בשל העסקה השגויה ובהשפעה שיש לה על תוצאות המסחר.
חבר בורסה יעביר בקשה לביטול עסקה שגויה למחלקת מסחר מדדים ונגזרים (לקוח של חבר בורסה אינו רשאי לפנות לבורסה בבקשה לביטול עסקה).