מערכת המסחר

​מכירה בחסר (שורט)​

מכירה בחסר (שורט) היא מכירת נייר ערך שאינו בבעלות המוכר. לשם כך, המוכר צריך לשאול מגורם אחר את ניירות הערך המיועדים למכירה, לפני המכירה בחסר. מכירות בחסר תורמות לשכלול המסחר ולשיפור הנזילות בשוק.
בבורסה בתל-אביב ניתן למכור בחסר מניות, קרנות סל, אג"ח ומק"מ. מכירה בחסר היא פעולת השקעה "בסדר הפוך" בה המכירה מקדימה את הרכישה. במכירה בחסר המשקיע מרוויח כאשר מחיר נייר הערך יורד, ומפסיד כאשר מחירו עולה.

הצדדים למכירה בחסר

במכירה בחסר מעורבים, השואל, המשאיל ובדרך כלל גם חבר בורסה המתווך ביניהם.
 • משאיל - בעל נייר ערך המוכן להשאילו לאחר. המשאילים העיקריים הינם המשקיעים המוסדיים – קופות גמל, חברות ביטוח, קרנות נאמנות ומנפיקי קרנות סל.
 • שואל ("שורטיסט") - מי ששואל את נייר הערך לצורך מכירתו בחסר.
 • חבר בורסה - הגוף המתווך בין המשאיל והשואל.

כתב השאלה

לצורך מכירה בחסר יש לשאול את ניירות הערך המיועדים למכירה. ההשאלה נעשית באמצעות כתב השאלה.
כתב השאלה כולל, בין היתר, את הפרטים הבאים:
 • משך תקופת השאלת ניירות הערך – כפי שנקבע בין הצדדים לכתב ההשאלה. תקופת ההשאלה המקסימלית היא סוף השנה הקלנדרית הבאה.
 • פרטי ההסדרים בין הצדדים לכתב ההשאלה – בנוגע לדמי ההשאלה וכן בנוגע לדיבידנדים, למניות הטבה ולהטבות אחרות המשולמות או מחולקות במהלך תקופת ההשאלה, בגין ניירות הערך המושאלים.
 • ויתור המשאיל על זכויות הצבעה הנובעות מניירות הערך המושאלים במהלך תקופת ההשאלה – על מנת למנוע יצירת ניירות ערך "יש מאין".
 • בטחונות – מאחר שקיים סיכון של עליית מחיר נייר הערך, מפקיד המוכר בחסר בדרך כלל בטחונות לטובת המשאיל (חבר בורסה שאינו בנק, המשאיל ניירות ערך, חייב לקבל בטוחות מהשואל).
במהלך תקופת ההשאלה מפצה השואל (השורטיסט) את המשאיל על ההטבות השונות להן זכאי נייר הערך (דיבדנד, זכויות ,ריבית וכו'), ומשלם לו דמי השאלה, בהתאם לסיכום בכתב ההשאלה. בסוף התקופה, רוכש השורטיסט את נייר הערך ומחזירם למשאיל.

צמיחת היקפי המכירות בחסר

יתרות המכירות בחסר גדלו בהתמדה בשנים האחרונות. בעולם נהוג למדוד את היקף המכירות בחסר באמצעות יחס המכונה SIR (Short Interest Ratio). היחס מוגדר כחלוקת השווי הכספי של יתרת המכירות בחסר במחזור היומי הממוצע בבורסה באותם ניירות ערך. יחס זה מציין למעשה את מספר ימי המסחר הדרושים כדי לסגור את פוזיציות השורט הפתוחות. המחזור היומי הממוצע מחושב לעניין זה על פני 90 ימים קלנדריים אחורה.

הסיבות העיקריות לצמיחת היקפי המכירה בחסר, נעוצות בגידול בהיצע הניירות להשאלה:
 • העמקת המודעות ליתרונות בהשאלת מניות לצורך מכירה בחסר – השאלת ניירות ערך מאפשרת למשקיע המוסדי ליהנות מדמי ההשאלה על יתרות ניירות ערך המוחזקים על ידו, ובכך להגדיל את התשואה לעמיתים או לעצמו.
 • פעילות בשוק הנגזרים ושכלול המסחר – פעילי הנגזרים הפועלים במתכונת משולבת של רכישת הנגזר ומכירת נכס הבסיס, יוצרים ביקוש לשאילת מניות או "סלי ת"א-35"- סלים הכוללים את כל המניות הכלולות במדד, בהתאם למשקל היחסי של כל אחת מהן במדד.
 • יצירת מאגרי השאלה אצל חברי הבורסה –הבורסה מאפשרת יצירת מאגרי השאלה אצל חברי הבורסה, בהתאם "לכתב השאלה כללי" בין לקוח המשאיל מניות לחבר הבורסה או שואל מניות ממנו. מאגרי ההשאלה מפשטים באופן משמעותי את תהליך ההשאלה והשאילה, באמצעות כתב השאלה כללי. המשאיל ניירות ערך יכול לתת הרשאה לחבר בורסה להשאיל כמות ניירות ערך שהחליט עליה מראש, ללא צורך בהתייחסות נפרדת לכל פעולת השאלה. שואל ניירות הערך יכול לקבל באמצעות כתב השאלה מעין "קו אשראי" לשאילה, ולנצל אותו בהתאם לצורך.

חברי הבורסה מדווחים לבורסה מידי שבוע על כל המכירות בחסר וכן על פעולות הכיסוי של המכירות בחסר. הבורסה מפרסמת אחת לשבוע נתונים אלה באתר האינטרנט שלה.

"שורט טכני"

ישנם מקרים בהם ניתן למכור ניירות ערך שאינם בבעלות המוכר, למרות שהניירות שנמכרו לא הושאלו. להלן מספר דוגמאות:
 • מכירת ניירות ערך במהלך המסחר ורכישתם באותו יום מסחר, מאוחר יותר.
 • מכירת מניה דואלית, כאשר למוכר מניה בחשבונו בחו"ל או שהוא רוכש אותה בחו"ל באותו יום מסחר ומעבירה לארץ.
 • מכירת מניה, הנובעת ממימוש אופציה או מהמרת איגרת חוב להמרה.
 • מכירת מניה שתתקבל מהקצאת מניות הטבה.
 • מכירת נייר ערך מסדרה שכבר נסחרת בבורסה, שהמוכר רכש בהנפקה, אך טרם הוקצה לו.

קרנות סל בחסר

בבורסה נסחרות קרנות סל בחסר, שהן מכשיר פיננסי שביצועיו הפוכים לביצועי המדד המשמש כנכס הבסיס. כלומר, ירידה במדד אחריו עוקבת קרן הסל, מגדילה את ערכה וההיפך. בכך מאפשרות קרנות סל בחסר להרוויח בעת ירידת המדד.
קרנות סל מאפשרות למשקיע לפעול בדרך הדומה למכירה בחסר, ללא צורך בכתבי השאלה. אסטרטגיה הדומה למכירה בחסר אפשר לבנות גם באמצעות שוק הנגזרים.

קישורים נוספים