תמונת רקע שלבי המסחר

שלב מסחר הנעילה​

בשלב מסחר הנעילה ("שלב מכרז הנעילה"), שהוא האחרון מבין שלבי המסחר בבורסה, מתבצע בכל נייר ערך בנפרד, מסחר רב צדדי, ובו נקבע לכל נייר מחיר (שער מסחר הנעילה). במסחר הנעילה מבוצעות עסקאות בשער הנעילה הנובעות מפקודות שהיו בספר הפקודות בשלב טרום הנעילה. בסיום התהליך נקבע שער הנעילה (שער הנעילה עשוי להיות שונה  משער מסחר הנעילה).
למועדי המסחר – שלב מסחר הנעילה>

חישוב שער ומחזור מסחר הנעילה

חישוב שער ומחזור מסחר הנעילה נערך, בזה אחר זה, לכל אחד מניירות הערך בנפרד. סדר ניירות הערך לעניין חישוב שער מסחר הנעילה, הוא אקראי ומשתנה מידי יום.
בקביעת שער ומחזור מסחר הנעילה משתתפות כל הפקודות שהוגשו עד תחילת מסחר הנעילה וטרם בוצעו בנייר הערך, והוא נקבע כלהלן:

 • שער מסחר הנעילה בנייר ערך נקבע כשער בו נחתכות עקומות ההיצע המצטבר והביקוש המצטבר ואשר בו מושג המחזור הגדול ביותר.
 • שער הבסיס למסחר הנעילה הוא שער העסקה האחרונה בשלב המסחר הרציף או שער הפתיחה, לפי העניין, ואם לא התבצעו עסקאות באותו יום הוא שווה לשער הבסיס.
 • אם המחזור הגדול ביותר הושג במספר שערים, נקבע שער מסחר הנעילה כשער הקרוב ביותר לשער הבסיס למסחר הנעילה.
 • אם לא הוגשה כל פקודה לנייר הערך, נקבע שער מסחר הנעילה כשער הבסיס למסחר הנעילה, ומחזור מסחר הנעילה הוא 0.
 • אם הפקודות שהוגשו הן ביקוש בלבד או היצע בלבד, נקבע שער מסחר הנעילה כשער הבסיס למסחר הנעילה, ומחזור מסחר הנעילה הוא 0.
 • אם הוגשו פקודות ביקוש והיצע, אולם לא נמצא שער בו מתקיים מפגש בין הפקודות, נקבע שער מסחר הנעילה כשער הבסיס למסחר הנעילה ומחזור מסחר הנעילה הוא 0.

עדיפות ביצוע הפקודות

עדיפות הפקודה נקבעת לפי הגבלת השער (עדיפות ראשונה) וזמן קבלת הפקודה במערכת המסחר של הבורסה - רצף (עדיפות שניה), כמפורט להלן:
 • פקודות קנייה המוגבלות בשער גבוה עדיפות על פקודות קנייה המוגבלות בשער נמוך יותר.
 • פקודות מכירה המוגבלות בשער נמוך עדיפות על פקודות מכירה המוגבלות בשער גבוה יותר.
 • לפקודות באותה הגבלת שער ניתנת עדיפות לפי סדר קבלתן ברצף.
במהלך מסחר הנעילה מוקצות הפקודות במלואן, בזו אחר זו, על פי עדיפותן. ייתכן שהפקודה האחרונה שתתבצע, תוקצה באופן חלקי בלבד.

הקצאת פקודות בשלב מסחר הנעילה

לאחר חישוב שער מסחר הנעילה לנייר הערך, מוקצות כל הפקודות הניתנות לביצוע בשער זה. פקודות שיכולות להתבצע במסחר הנעילה הן פקודות מכירה עם הגבלת שער נמוכה משער מסחר הנעילה או שווה לו, ופקודות קנייה עם הגבלת שער גבוהה משער מסחר הנעילה או שווה לו.
בשל סדר עדיפות הפקודות, ייתכן מצב בו לא יהיה ביצוע לפקודות קנייה אף אם הגבלת השער שלה גבוהה משער הנעילה, או לפקודות מכירה בהגבלת שער נמוכה משער מסחר הנעילה שנקבע.

הטיפול בפקודות במהלך מסחר הנעילה

במהלך מסחר הנעילה בנייר ערך מסוים, לא ניתן להוסיף, לעדכן או לבטל פקודות לנייר זה. 

הטיפול בפקודות שלא בוצעו, כולן או חלקן

פקודות שלא מבוצעות בשלב מסחר הנעילה, מבוטלות.

חישוב שער הנעילה

מיד לאחר קיום מסחר הנעילה מחושבים שערי הנעילה של ניירות הערך. בניירות ערך בהם המחזור במסחר הנעילה מספיק גבוה, נקבע שער נעילה הזהה לשער מסחר הנעילה. במקרים בהם המחזור במסחר הנעילה אינו גבוה מספיק, מחושב שער הנעילה כממוצע משוקלל של שער מסחר הנעילה, ושל השערים בעסקאות האחרונות בשלב המסחר הרציף.

המחזור המינימאלי לחישוב שער הנעילה על סמך שלב מסחר הנעילה

 • במניות הכלולות במדד ת"א-35 – 400 אלף ש"ח
 • במניות הכלולות במדד ת"א-90 – 200 אלף ש"ח
 • בשאר ניירות הערך הנסחרים בשוק המניות – 100 אלף ש"ח
 • באג"ח ובמק"מ – 400 אלף ש"ח

אלגוריתם החישוב המלא של שער הנעילה מפורט בפרק ג' בחלק השלישי להנחיות:
חישוב שער הנעילה כאמור לעיל מושפע מפרמטרים שונים, כגון המחזור המינימאלי בשלב מסחר הנעילה, סכום העסקאות הכולל בשלבי המסחר השונים ועוד.

דוגמה לחישוב שער הנעילה >

שלבי המסחר

שלב מסחר הנעילה הוא השלב האחרון מבין שלבי המסחר בבורסה, ואחד משני שלבי הנעילה. שלבי המסחר הם: