תמונת רקע שלבי המסחר

​שלב המסחר הרציף​

בשלב המסחר הרציף, שהוא השלישי מבין  שלבי המסחר בבורסה, מתקיים מסחר דו-צדדי, רציף וסימולטני. כל עסקה מתבצעת בשער שנקבע בהפגשת פקודת קנייה ופקודת מכירה.

טיפול בפקודות שהוגשו בשלב המסחר הרציף

 • כל פקודה חדשה שנקלטת במערכת המסחר של הבורסה - רצף ונמצאת תקינה נבדקת, בהגיע תורה, אל מול הפקודות שבספר הפקודות במטרה להפגישה עם פקודה/ות נגדית/ות מתאימה/ות.
 • ניתן לבטל או לעדכן פקודה כל עוד לא הופגשה במלואה עם פקודה/ות נגדית/ות. הביטול/העדכון חל רק על הכמות שעדיין לא הופגשה.
 • שינוי פקודה אפשרי רק אם הכמות בפקודה המתקנת בתוספת הכמות שבוצעה מהפקודה המקורית, אם בוצעה, שווה לפחות לגודל מזערי של פקודה לשלב המסחר הרציף. לדוגמה, אם הגודל המזערי של פקודה הוא 1,000 יחידות, הפקודה המקורית הוגשה בכמות של 1,200 יחידות ומתוכם בוצעו 400 יחידות, אזי הפקודה המתקנת חייבת להיות בכמות של 600 יחידות לפחות.
 • כל שינוי פקודה גורר ביטול הפקודה המקורית והחלפתה בפקודה מתקנת חדשה. לפקודה המתקנת מוקצה, במערכת המסחר ברצף מספר פקודה חדש, ועדיפותה נקבעת לפי הגבלת השער בפקודה המתקנת ומועד ביצוע השינוי.
 • שינוי בכמות הפקודה הנובע מביצוע חלקי שלה אינו גורר שינוי בעדיפות הביצוע של החלק שלא בוצע מאותה פקודה.

ספר הפקודות ותהליך הפגשת הפקודות

ספר הפקודות בשלב המסחר הרציף הוא "רשימה" של כל הפקודות שהתקבלו, אך טרם הופגשו עם פקודות נגדיות, ולכן טרם יצרו עסקה. התור של הפקודות מנוהל על פי עדיפות מחיר ואחר כך לפי עדיפות זמן.
כל פקודה תקינה חדשה נבדקת, בהגיע תורה, מול הפקודות שבספר, במטרה להפגישה עם פקודות נגדיות מתאימות. ייתכן שפקודה חדשה תופגש עם פקודה נגדית אחת או יותר שבספר.
פקודת קנייה מופגשת עם פקודות מכירה בהגבלת שער נמוכה או שווה להגבלת השער בפקודת הקנייה, החל מפקודת המכירה בהגבלת שער הנמוכה ביותר ועד לפקודת מכירה בהגבלת שער שווה להגבלת השער בפקודת הקנייה, או עד למילוי הכמות המבוקשת בפקודת הקנייה, או עד לסיום סריקת פקודות המכירה בספר. 

יצירת עסקה

הפגשה בין שתי פקודות יוצרת עסקה, בשער הזהה להגבלת השער של הפקודה שבספר.
פקודה מהספר שהופגשה במלואה נמחקת ממנו ונרשמת במאגר העסקאות. אם לא ניתן להפגיש את הפקודה החדשה, כולה או חלקה, עם פקודה או פקודות שבספר, הפקודה או החלק שלא בוצע, נרשמים בספר הפקודות. אם כתוצאה מהפגשת הפקודה החדשה עם פקודה מהספר נותרה שארית לפקודה מהספר, החלק שלא בוצע נשאר בספר הפקודות תוך שמירה על עדיפות הפקודה המקורית.

פרמטרים לשלב המסחר הרציף

א. גודל מינימאלי של פקודה

הגודל המינימאלי של פקודה לשלב המסחר הרציף הוא:
 • במניות ת"א-35 - כמות מניות בשווי כספי של 5,000 ש"ח
 • במניות ת"א-90, ביתר המניות ובאג"ח להמרה - כמות ניירות ערך בשווי כספי של 2,000 ש"ח
 • בקרנות סל ובקרנות לוץ נסחרות (שוק האג"ח והממניות) - כמות מניות בשווי כספי של 2,000 ש"ח
 • בכתבי אופציה - כמות כתבי אופציה השווה לכמות המניות בגודל המינימאלי של פקודה של נכס הבסיס, מחולקת ביחס המימוש.
 • באג"ח ממשלתיות ובני"ע מוסדיים - כמות אג"ח בשווי כספי של 30,000 ש"ח
 • באג"ח קונצרניות ובני"ע מסחריים - כמות אג"ח בשווי כספי של 10,000 ש"ח
 • מק"מ – 30,000 ערך נקוב מק"מ.
פקודות המוגשות למסחר הרציף אינן חייבות להיות כפולות של כמות הגודל המינימאלי של פקודה, אלא כל כמות ששווה לו או גדולה ממנו (Mixed Lot).
בשלב המסחר הרציף נסחרות גם פקודות בשווי כספי נמוך יותר שעברו משלב הפתיחה או "שאריות" מפקודות גדולות יותר שלא הופגשו במלואן.

ב. תנודת שער מרבית

תנודת השער המרבית בשלב המסחר הרציף היא בלתי מוגבלת.

ג. פקודות שוק

הפגשת פקודות "שוק" (MKT) דומה להפגשת פקודות "שער" (LMT). אם פקודת "שוק" (MKT) לא נפגשה או שנותרה שארית שלא נפגשה, נרשמת הפקודה או השארית בספר הפקודות כפקודת "שער" (LMT) בהגבלת שער השווה לשער העסקה האחרונה.
יש חשיבות למועד הגשת הפקודות לעניין קביעת שער העסקה. שער עסקה נקבע בהתאם להגבלת השער של הפקודה שבספר. דהיינו, אם בספר רשומה פקודת מכירה, הרי שכל פקודת קנייה נגדית המוגשת לרצף, בין אם פקודת "שוק" (MKT) ובין אם פקודת "שער" (LMT), בהגבלת שער גבוהה או שווה להגבלת השער בפקודת המכירה שבספר, מבוצעת בשער השווה להגבלת השער של פקודת המכירה שבספר. על כן ייתכן שבמצבים מסוימים, אותן פקודות המוגשות בסדר שונה, תקבענה עסקאות בשערים שונים.
 

סוגי הפקודות

 

טיפול בפקודות שלא בוצעו בשלב המסחר הרציף

כל הפקודות שלא בוצעו עד תום שלב המסחר הרציף עוברות לשלב מסחר טרום הנעילה.

שלבי המסחר

שלב המסחר הרציף הוא השלב השלישי מבין שלבי המסחר בבורסה. שלבי המסחר הם: