תמונת רקע שלבי המסחר
שלב טרום הפתיחה ​

שלב טרום הפתיחה הוא השלב הראשון בשלבי המסחר בבורסה. בשלב זה מוזרמות פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך למחשב המסחר בבורסה, אולם לא מתבצעות עסקאות.
למועדי המסחר – שלב טרום הפתיחה >

טיפול בפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה 

עם הגעת הפקודה למערכת המסחר של הבורסה - רצף, נבדקת תקינותה. מגיש הפקודה מקבל אישור על כל פקודה תקינה, והיא נרשמת ב"ספר הפקודות" לפי עדיפותה. ספר הפקודות הוא "רשימה" של כל הפקודות שהתקבלו, אך טרם הופגשו עם פקודות נגדיות ולכן טרם יצרו עסקה. 
 
פקודות שגויות ופקודות שאינן מתאימות לשלב המסחר הנוכחי נדחות והודעה על כך נשלחת למגישן.
כל פקודה ניתנת לשינוי או לביטול כל עוד לא החל מסחר הפתיחה והיא לא בוצעה. עדכון פקודה גורר ביטול הפקודה המקורית והחלפתה בפקודה חדשה. לפקודה החדשה מוקצה מספר חדש, ועדיפותה נקבעת לפי הגבלת השער בפקודה המתקנת ולפי מועד ביצוע העדכון. 
 

פרמטרים לשלב טרום הפתיחה

הפרמטרים הבאים נלקחים בחשבון בשלב טרום הפתיחה:

גודל מזערי של פקודה – יחידת המסחר המזערית בניירות ערך בבורסה

  • במניות - מניה אחת
  • בכתבי אופציה - יחידת מסחר אחת של כתב אופציה
  • באג"ח להמרה - 1 שקל חדש ערך נקוב

תנודת שער מירבית

פקודות אשר ישלחו למערכת המסחר של הבורסה, בתנודה הגבוהה מתנודת השער המירבית, ידחו ולא יוכנסו לספר הפקודות.

חישוב ופרסום שער ומחזור פתיחה תיאורטי

לכל נייר ערך בנפרד מתפרסם השער והמחזור שהיו נקבעים אילו מסחר הפתיחה וחישוב שער הפתיחה היו מבוצעים ברגע החישוב ("שער פתיחה תיאורטי" ו"מחזור פתיחה תיאורטי"). 
 
המערכת מחשבת לכל נייר ערך מחדש את שער הפתיחה התיאורטי ואת מחזור הפתיחה התיאורטי. החישוב מתבצע לאחר כל פקודה חדשה שמתקבלת בבורסה וכן לאחר כל ביטול או עדכון פקודה. השער התיאורטי מחושב במתכונת זהה למתכונת חישוב שער הפתיחה.
 
המדדים התיאורטיים מתפרסמים מדי 15 שניות. המדדים מחושבים לפי השערים התיאורטיים של ניירות הערך הנכללים במדד. 
 

שלבי המסחר

שלב טרום הפתיחה הוא השלב הראשון מבין שלבי המסחר בבורסה.
שלבי המסחר הם: