תמונת רקע שלבי המסחר
שלב טרום הנעילה

בשלב טרום הנעילה, שהוא הרביעי בשלבי המסחר בבורסה, מוזרמות למחשב המסחר בבורסה, פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, אך לא מתבצעות עסקאות. פקודות אלו מצטרפות לפקודות שהוגשו בשלבי מסחר קודמים אולם טרם בוצעו. שלב זה אורך בין תשע ל- 11 דקות.

טיפול בפקודות שהוגשו לשלב טרום הנעילה

עם הגעת הפקודה למערכת המסחר של הבורסה - רצף, נבדקת תקינותה. אישור נשלח למגיש הפקודה על כל פקודה תקינה, והיא נרשמת ב"ספר הפקודות" לפי עדיפותה.
פקודות שגויות ופקודות שאינן מתאימות לשלב המסחר הנוכחי נדחות והודעה על כך נשלחת למגישן. ניתן להגיש רק פקודות מסוג שער (LMT) ופקודות קרחון (ICE). פקודות מסוג שונה תדחנה, והודעה על כך תשלח לחבר שהגישן.
עדכון פקודה גורר ביטול הפקודה המקורית והחלפתה בפקודה חדשה. לפקודה החדשה מוקצה מספר חדש, ועדיפותה נקבעת לפי הגבלת השער בפקודה המתקנת ולפי מועד ביצוע העדכון.

פרמטרים לשלב טרום הנעילה

  • גודל מזערי של פקודה – יחידת המסחר המינימאלית בניירות ערך בבורסה:
    • במניות - מניה אחת
    • בכתבי אופציה - יחידת מסחר אחת של כתב אופציה
    • באג"ח, במק"מ ובאג"ח להמרה - 1 שקל חדש ערך נקוב
  • תנודת שער מרבית – תנודת השער המרבית בשלב טרום הנעילה היא בלתי מוגבלת

חישוב ופרסום שער ומחזור תיאורטי לניירות ערך

במהלך שלב טרום הנעילה מתפרסמים, לכל נייר ערך בנפרד, השער והמחזור שהיו נקבעים אילו מסחר הנעילה וחישוב שער הנעילה היו מבוצעים ברגע החישוב ("שער מסחר הנעילה התיאורטי" ו"מחזור מסחר הנעילה התיאורטי").
המערכת מחשבת מחדש לכל נייר ערך את השער ואת מחזור מסחר הנעילה התיאורטי, לאחר כל פקודה חדשה שמתקבלת בבורסה וכן לאחר כל ביטול או עדכון פקודה. 

מדדים

במהלך שלב טרום הנעילה לא מתפרסמים מדדים תיאורטיים (מדד המבוסס על השערים התיאורטיים של המניות הכלולות במדד), זאת בניגוד לשלב טרום הפתיחה בו מתפרסם מדד פתיחה תיאורטי.

סוגי הפקודות

שלבי המסחר

שלב טרום הנעילה הוא השלב הרביעי מבין שלבי המסחר בבורסה, ואחד משני שלבי הנעילה. שלבי המסחר הם: