הקמת החברה החדשה לרישומים - החל מינואר 2018

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב מקימה חברה לרישומים חדשה בתוך קבוצת הבורסה לניירות ערך.

לראשונה חברת הרישומים תפסיק השימוש בתעודות פיזיות ותעבור לרישום דיגיטלי וזאת בדומה למגמות הקיימות בעולם.

תחומי הפעילות של החברה לרישומים

עיקר עיסוקה של החברה לרישומים הינו בשני תחומי פעילות עיקריים:

 1. רישום ניירות ערך על שם החברה לרישומים במרשם ניירות הערך של החברה המנפיקה והפקדתם במסלקה.

  החברה לרישומים משמשת כנאמן עבור מסלקת הבורסה בכל הקשור לניהול מלאי ניירות הערך הרשומים במסלקה. ניהול המלאי מתבצע בהתאם למחויבויות החברה לרישומים כלפי המסלקה והחברה המנפיקה. כמו כן, קיים בחברה לרישומים מערך של בקרות והתאמות הן כלפי המסלקה והן כלפי החברה המנפיקה בהתאם לחוק.

  שינויים במלאי נייר ערך עשויים להתרחש בתדירות רבה מידי יום כתוצאה מסוגי פעולות שונים ורבים בהם: הפקדת הנפקה, הפקדת ני"ע שהיו רשומים במרשם החברה, משיכת ני"ע, מימוש ני"ע המירים, הצעות רכש, פדיונות למיניהם, תשלומים שונים, מיזוגים ואירועי חברה המחייבים שינויים במלאי ניירות הערך.
 2. אירועי חברה ותשלומים - טיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך.

  התמורה הכספית בגין אירועי חברה ותשלומים שוטפים משולמת ע"י החברה המנפיקה למחזיקים הסופיים של נייר הערך. מסלקת הבורסה מעבירה לחברי המסלקה ולחברה לרישומים דוחות צפי תשלומים ובעזרתם מתואם גובה התשלום בין החברה המנפיקה, החברה לרישומים והמסלקה. ביום התשלום, עד השעה 11:00 מעבירה החברה המנפיקה את סכום התשלום לחשבון הבנק של החברה לרישומים. בעת ביצוע התשלום בפועל, מושכת המסלקה מחבר הבורסה אשר אצלו מצוי חשבון הבנק של החברה לרישומים את סכומי הכסף המתאימים ומעבירה אותם לחברי המסלקה. זאת בהתאם לכמות ניירות הערך הזכאים לתשלום, הרשומים לזכות אותו חבר המסלקה.

  תשלומים במק"מ ובתעודות התחייבות ממשלתיות - נעשים ללא תיווכה של החברה לרישומים, ישירות מול גורמי האוצר ובנק ישראל.

מודל הפעולה של החברה לרישומים

בהתאם לקבוע בחוק ניירות ערך ובחוק החברות, מנוהל המרשם (Registry) על ידי החברה עצמה. לחברה חובות דיווח על כל שינוי במרשם.

ניירות הערך המונפקים לציבור נרשמים על שם החברה לרישומים (Nominee).

החברה לרישומים של הבורסה מייתרת את הצורך בשימוש בתעודות פיזיות ופעילות השמירה מתבצעת בדרך של רישום דיגיטלי.

החברה לרישומים מעבירה את התשלומים מן החברה המנפיקה למסלקה, ואילו המסלקה פועלת, באמצעות חברי המסלקה, להעברת התשלומים למחזיקי הקצה.

יתרונותיה של החברה לרישומים

 1. התייעלות - ייעול תהליכי העבודה של החברות המנפיקות באמצעות יכולתה של הבורסה לספק להן מגוון שירותים: רישום למסחר, רישום בחברה לרישומים והפקדה במסלקה והכל תחת קורת גג אחת.
 2. דיגיטציה - הפסקת השימוש בתעודות פיזיות ומעבר לרישום דיגיטלי באמצעות מערכת ממוחשבת.
 3. שיפור הליכי בקרה - בכל הקשור לרישומי ההון של החברות המנפיקות, בשל היכולת לבצע בקרות ממוכנות בין רישומי ההון של החברה לרישומים לבין מערכות הליבה של הבורסה.
 4. עלויות מוזלות - הוזלת עלויות שירותי הרישום עבור החברות המנפיקות.

כיצד ניתן להירשם לקבלת שירותים מהחברה לרישומים של הבורסה?

 1. החברה המנפיקה תחתום על מסמכי התקשרות עם החברה לרישומים.
 2. תשלום אגרת דמי ניהול שנתיים כפי שמופיעים בתעריפון החברה לרישומים.

  התעריפים שתגבה החברה לרישומים יהיו בסכום קבוע אשר ינוע בין 10,000 ₪ ל- 35,000 ₪ בהתאם לגודלה של החברה המנפיקה ומאפייניה, ותשלום משתנה בהתאם לכמות סדרות ניירות הערך שתבקש החברה לרשום בחברה לרישומים.
 3. בתיאום עם החברה לרישומים, תתבקש החברה המנפיקה לבצע שינוי המרשם בספרי החברה ודיווח למגנ"א באמצעות "טופס מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה" (ת87). ולהעביר לחברה לרישומים את המסמכים הנדרשים בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

  הנחיות מפורטות לגבי הדיווח למגנ"א והמצאת המסמכים כאמור יימסרו במועד ההתקשרות.

לקבלת מידע ופרטים נוספים , ניתן לפנות אל:

יחידת החברה לרישומים - 076-8160202, או במייל: rishumim@tase.co.il

לתיאום פגישה ניתן לפנות אל:

אתי אזולאי כהן - בטל: 076-8160455, או במייל: ettia@tase.co.il