החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב

החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך הוקמה בינואר 2018 כחלק מקבוצת הבורסה לניירות ערך.

בתום שנת 2018 הצטרפו לקבלת שירותי החברה לרישומים של הבורסה, כ- 25% מהחברות, חלקן מהמובילות במשק וכן כל קרנות הסל הקיימות בשוק.

לראשונה בישראל, החברה לרישומים של הבורסה הפסיקה את השימוש בתעודות פיזיות ועברה לרישום דיגיטלי של ניירות הערך וזאת בדומה למגמות הקיימות בשווקים העולמיים.

החברה לרישומים של הבורסה הנהיגה מהפכת מחירים בשוק ההון, אשר הובילה לתחרות ובעקבותיה להוזלה דרמטית של העלויות עבור החברות המנפיקות.

החברה לרישומים ממשיכה במהלך של התייעלות וחדשנות. לפיכך, ברבעון השני של 2019 יושק פורטל דיגיטלי ייעודי שיאפשר טעינת מסמכים דיגיטלית ומאובטחת בין החברה לרישומים ללקוחותיה.

הפורטל ייתר את הצורך בהעברת מסמכי מקור באמצעות שליחים, ייעל את תהליכי העברת ניירות הערך לצורך רישומם בחברה לרישומים ובמסלקה ויפחית את העלויות לחברות.

מלבד טעינת מסמכים, הפורטל יאפשר ללקוחות החברה לרישומים מעקב דיגיטלי, מאובטח ופשוט אחר מגוון פעולות הקשורות ברישומם של ניירות הערך המטופלים על-ידי החברה לרישומים.

יתרונותיה של החברה לרישומים של הבורסה

 • עלויות מוזלות
  החברה לרישומים של הבורסה הביאה להוזלה משמעותית מאד בעלויות שירותי הרישום לחברות המנפיקות.
 • התייעלות
  ייעול תהליכי העבודה של החברות המנפיקות באמצעות יכולת הבורסה לספק להן מגוון שירותים תחת קורת גג אחת. רישום למסחר, רישום בחברה לרישומים, הפקדת ניירות הערך במסלקה.
 • דיגיטציה
  הפסקת השימוש בתעודות פיזיות, ומעבר לרישום דיגיטלי באמצעות מערכות ממוחשבות. כמו כן, עם השקת הפורטל של החברה לרישומים יתייתר הצורך בהעברת מסמכי מקור באמצעות שליחים.
 • שיפור הליכי בקרה
  לחברה לרישומים של הבורסה יש את היכולת לבצע בקרות ממוכנות בין רישומי ההון של החברה המנפיקה לבין מערכות הליבה של הבורסה והמסלקה.
 • שקיפות ופיקוח
  החברה לרישומים של הבורסה הינה החברה לרישומים היחידה המפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ותעריפיה מפורסמים לציבור בתעריפון הבורסה.

למי מיועדים שירותי החברה לרישומים

שירותי החברה לרישומים מיועדים לחברות המבקשות לרשום את ניירות הערך שלהן במסלקה הבורסה כגון: חברות ציבוריות, חברות מדווחות, חברות המנפיקות ני"ע שאינם רשומים למסחר וקרנות סל.

תחומי הפעילות של החברה לרישומים

החברה לרישומים פועלת בשני תחומים עיקריים:

 1. רישום ניירות ערך על שם החברה לרישומים במרשם ניירות הערך של החברה המנפיקה והפקדתם במסלקה לזכות חברי המסלקה.

  החברה לרישומים משמשת כנאמן עבור מסלקת הבורסה בכל הקשור לניהול מלאי ניירות הערך של החברה הרשומים במסלקת הבורסה. ניהול המלאי מתבצע בהתאם למחויבויות החברה לרישומים כלפי החברה המנפיקה והמסלקה. כמו כן, קיים בחברה לרישומים מערך של בקרות והתאמות הן כלפי המסלקה והן כלפי החברה המנפיקה בהתאם לחוק.

  שינויים במלאי ניירות ערך עשויים להתרחש בתדירות רבה, אפילו מידי יום, כתוצאה מסוגי פעולות שונים ורבים בהם: הפקדת ני"ע מהנפקה, הפקדת ני"ע שהיו רשומים במרשם החברה, מימוש ני"ע המירים, משיכת ני"ע, פדיונות למיניהם, הצעות רכש, תשלומים שונים, מיזוגים ואירועי חברה המחייבים שינויים במלאי ניירות הערך.

 2. אירועי חברה ותשלומים – טיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך.

  לחברה לרישומים שני תפקידים מרכזיים בטיפול באירועי חברה ותשלומים:

  העברת דוחות צפי תשלומים ותיאום התשלום עם החברה המנפיקה לפני יום התשלום.

  כשבועיים לפני יום התשלום או החל מהיום הקובע החברה לרישומים מעבירה דוחות צפי תשלומים לחברה ומבצעת עמה תיאום תשלום.

  בקרה על ביצוע התשלום במועד הנדרש ועל תקינותו.

  על החברה להעביר את התשלום לחשבון הבנק של החברה לרישומים בהתאם למועדים המפורטים בחוקי העזר של המסלקה.

  ביום התשלום המסלקה מושכת את סכום התשלום מחשבון הבנק של החברה לרישומים ומזכה את חברי המסלקה בהתאם לכמות ניירות הערך הזכאים לתשלום, הרשומים לזכותם

  בסופו של תהליך, חברי המסלקה מזכים את המחזיקים הסופיים.

כיצד ניתן לקבל את שירותי החברה לרישומים

תהליך המעבר לקבלת שירותי החברה לרישומים הינו פשוט וקל.

חברה אשר מבקשת לקבל את שירותי החברה לרישומים תתבקש לחתום על הסכם התקשרות עם החברה לרישומים ולשלם את דמי הניהול השנתיים בהתאם לגודל החברה, מבנה ההון וההתחייבויות שלה וכן מספר וסוג ניירות הערך - בהתאם לתעריפון הבורסה.

בתיאום עם החברה לרישומים, תתבקש החברה לבצע שינוי המרשם בספרי החברה. בנוסף, תתבקש החברה להעביר לחברה לרישומים את המסמכים הנדרשים בהתאם לחוקי העזר של המסלקה.

הנחיות מפורטות לביצוע דיווח במגנ"א כמו גם העתקים מהמסמכים הנדרשים יועברו לחברה על ידי החברה לרישומים במועד ההתקשרות ובעת תאום הליך המעבר.

לקבלת מידע ופרטים נוספים , ניתן לפנות לצוות החברה לרישומים

בטלפון: 076-8160202, או במייל: rishumim@tase.co.il