TASE UP

TASE UP - גיוס ומסחר של חברות פרטיות בפלטפורמה ייעודית למשקיעים כשירים ומוסדיים

TASE UP הינה פלטפורמה נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב. פלטפורמה זו הינה ייחודית ומיועדת לשימוש של משקיעים מוסדיים וכשירים, ישראלים וזרים. חברות הרשומות ב-TASE UP הינן חברות פרטיות אשר מעוניינות לגייס כספים מהמשקיעים המוסדיים והלקוחות הכשירים, אך אינן מבצעות IPO והן נשארות פרטיות ואינן מחוייבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך. מערכת ה-TASE UP מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה ולכן היא גם נגישה ומוכרת למשקיעים המוסדיים.

חברות פרטיות אשר נרשמות ב-TASE UP אינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר ולחברה אין חובת דיווח שוטף.


אלו סוגי ניירות ערך ניתן לרשום למסחר ב-TASE UP?

עד לאחרונה הפלטפורמה הייתה פתוחה לרישום של אג"ח סטרייט וניירות ערך מסחריים בלבד. בהמשך לתיקון תקנון הבורסה ובאישור רשות ניירות ערך, יתאפשר לראשונה רישום למסחר בפלטפורמת ה-TASE UP של סוגי ניירות ערך נוספים:

אופציות, אג"ח להמרה, מניות, יחידות השתתפות 


מי יכול להנפיק ניירות ערך ב-TASE UP?

היכולת להשתמש בפלטפורמת המסחר של ה-TASE UP תותר לתאגידים הבאים:

 שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הוא מו"פ, חברות טכנולוגיה וביומד, קרנות אשראי (תאגיד סיוע), קרנות נדל"ן להשקעה מחוץ לישראל

מי יכול לפעול בפלטפורמת המסחר ב-TASE UP?

משקיעים כשירים כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ביניהם:

 תאגיד עם הון עצמי מעל 50 מיליון שח, יועץ או משווק השקעות שקונה עבור עצמו, גופים מוסדיים, קרן הון סיכון, משקיעים פרטיים כשירים

יתרונות הרישום בפלטפורמת ה-TASE UP

עבור משקיעים

  • גישה ישירה להשקעה בחברות פרטיות דרך הפלטפורמה המוכרת של הבורסה.
  • נזילות למשקיע.
  • זיהוי מספר נייר ערך (ISIN) והצגה של אחזקות המשקיע בחשבון הבנק שלו, בדומה לכל נייר ערך סחיר בבורסה.
  • שירותי רישום, סליקה ותפעול של התשלומים כנייר ערך סחיר בבורסה. 
  • פטור מניכוי מס במקור על תשלומי ריבית למשקיעים זרים.

עבור החברה

  • גישה ייחודית לאלפי משקיעים כשירים ולגופים מוסדיים דרך ערוצי ההפצה של הבורסה.
  • מגוון אפיקי גיוס המותאמים לצרכי החברות. 
  • אין חובת פרסום תשקיף ואין חובות דיווח באופן שוטף.
  • תהליך פשוט, מהיר וחדשני.
  • נזילות לבעלי המניות בחברה.


לפרטים נוספים:

ליאור נבון
מנהל המכירות ופיתוח שווקים
טלפון: 052-8322621 
מייל: liorn@tase.co.il