הארכת שעות המסחר בבורסה תכנס לתוקף ב-16 ביוני 2013

הודעה לעיתונות
26/05/2013
 
- השינוי יתאים את שעות המסחר לשווקים הבינלאומיים
- המסחר בכל ניירות הערך ובנגזרים יימשך בימים ב' עד ה' עד 17:25
 
דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו היום (יום חמישי 23.5.2013) את הארכת שעות המסחר, שתכנס  לתוקף ב-16 ביוני.
 
בהמשך להחלטת הדירקטוריון בפברואר, התקבלו הערות מרשות ניירות ערך, מיחידת ניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר, ומפעילים בשוק ההון. מהערות אלה עולה כי לא רצוי לדחות את מועדי פתיחת המסחר וכן לא לקצר את משך המסחר בימי ראשון, בשל החשש מפני פגיעה בנזילות. כמו כן צוין כי קיצור שעות המסחר באג"ח ממשלתיות יכול להביא לירידה במחזורי המסחר שלהם, וכי נכון להאריך את שעות המסחר גם בהן על מנת לעודד פעילות של משקיעים זרים.
 
לאור הערות אלה הוכן לו"ז חדש, בתיאום עם רשות ניירות ערך, ואושר על ידי הדירקטוריון. המסחר במניות ואג"ח יוארך בימים ב' עד ה' ויסתיים בשעה 17:25 ובנגזרים בשעה 17:35. בשאר השעות לא יהיה שינוי. 
 
להלן לוח הזמנים למסחר אשר יכנס לתוקפו ב-16 ליוני 2013:
ניירות ערך, למעט נגזרים (1) 
א.      לוח הזמנים למסחר בימים ב' עד ה'
 
 
שוק המניות
שוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים
קבוצה א'(1)
קבוצה ב'(2)
שלב טרום הפתיחה
09:00
09:00
09:00
שלב מסחר הפתיחה
09:45 – 09:46
10:15
09:30 – 09:31
שלב טרום הנעילה
17:14 – 17:15
17:14 – 17:15
17:14 – 17:15
שלב מסחר הנעילה
17:24 – 17:25
17:24 – 17:25
17:24 – 17:25
 
 
ב.      לוח הזמנים למסחר בימי א':
 
 
שוק המניות
שוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים
קבוצה א'
קבוצה ב'
שלב טרום הפתיחה
09:00
09:00
09:00
שלב מסחר הפתיחה
09:45 – 09:46
10:15
09:30 – 09:31
שלב טרום הנעילה
16:14 – 16:15
16:14 – 16:15
16:14 – 16:15
שלב מסחר הנעילה
16:24 – 16:25
16:24 – 16:25
16:24 – 16:25
 
 
ג.       לוח הזמנים למסחר בחול המועד פסח וסוכות:
 
 
שוק המניות
שוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים
קבוצה א'
קבוצה ב'
שלב טרום הפתיחה
09:00
09:00
09:00
שלב מסחר הפתיחה
09:45 – 09:46
10:15
09:30 – 09:31
שלב טרום הנעילה
14:14 – 14:15
14:14 – 14:15
14:14 – 14:15
שלב מסחר הנעילה
14:24 – 14:25
14:24 – 14:25
14:24 – 14:25

 
(1)  קבוצה א'– מניות הכלולות במאגר המניות, מוצרי מדדים ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות שעל-פי מדיניות ההשקעה שלהם משקיעים את נכסיהם בניירות ערך באופן הקרוב ביותר למשקלם של ניירות ערך אלו במדדי מניות המחושבים על ידי הבורסה.
(2) קבוצה ב' – מניות שאינן כלולות במאגר המניות, ניירות ערך המירים למניות, וכן מוצרי מדדים ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות שעל פי מדיניות ההשקעה שלהם אינם משקיעים את נכסיהם במדדים המחושבים על ידי הבורסה.
לוח הזמנים למסחר בנגזרים 
 
בימים ב' עד ה'
בימי א'
בחול המועד פסח וסוכות
תחילת המסחר
09:30
09:30
09:30
סיום המסחר
17:35
16:35
14:35