הבורסה פותחת שעריה לחברים חדשים: הבורסה מפרסמת שינויים משמעותיים בתנאים לקבלת חברים חדשים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם – יוסרו חסמים ויבוטלו הדרישות למינימום מספר לקוחות ושווי תיקי ניירות ערך של לקוחות, למינימום וותק של שנתיים פעילות ולתקופת ניסיון

הודעה לעיתונות
11/06/2017
 
​איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, אמר היום: "הבורסה מרעננת את הכללים ומיישרת קו עם העולם. אנו פותחים את הבורסה בתל אביב לשחקנים חדשים, אשר קודם לכן לא יכלו להתקבל כחברי בורסה. אנו בטוחים כי כניסתם של שחקנים חדשים בעלי טכנולוגיות מתקדמות לשוק ההון המקומי, יגבירו את התחרות על ציבור המשקיעים ויהפכו את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ולנגישה יותר לציבור הרחב".

הבורסה לניירות ערך פרסמה היום (11.6) שינויים משמעותיים בתנאי הכשירות והקבלה לחברות בבורסה, וזאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית שלה. השינויים בכללים גובשו בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים ומסירים חסמים הקיימים כיום בתנאי הכשירות ובתהליך הקבלה לחברות בבורסה, אשר אינם נהוגים בבורסות אחרות בעולם. בכך תתאפשר הצטרפותם של חברים חדשים לבורסה וכניסת גורמים נוספים לשוק ההון הישראלי, לרבות של ברוקרים קמעונאיים (Retail Broker). 

השינויים המוצעים עולים בקנה אחד עם החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה, שאושר על ידי הכנסת במרס האחרון, שמטרתו להביא להפרדה בין הבעלות והשליטה בבורסה לבין החברות בה והאפשרות להנגיש את המסחר בבורסה למספר גדול של שחקנים. מהלך זה יאפשר להגדיל את התחרות בין המשתתפים במסחר וצפויה להביא, להערכת הבורסה, להפחתת העמלות שגובים החברים מלקוחותיהם.

כיום ישנם מספר תנאי כשירות לחברות בבורסה המהווים חסם לגופים אשר פועלים כיום בשוק ההון ומעוניינים להיות חברים בבורסה בתל אביב. במסגרת תנאי הכשירות הקיימים, נדרש, בנק או חש"ב (חבר בורסה שאינו בנק), בין היתר, שיהיו לו, טרם הקבלה לחברות בבורסה: 
 • 200 לקוחות לפחות, וכן תיקי ניירות ערך של לקוחות בשווי כולל של לפחות כ-262 מיליון ₪. 
 • חש"ב נדרש, בנוסף לאמור, להיות בעל ותק של שנתיים פעילות בתחום של ייעוץ להשקעות או ניהול תיקי ניירות ערך, טרם קבלתו לחברות בבורסה.
מבחינה השוואתית שערכה הבורסה לניירות ערך, בה נבדקו תנאי הכשירות והקבלה לחברות בבורסות שונות בעולם עלה, כי באף אחת מהבורסות שנבחנו לא קיימות דרישות דומות לדרישות האמורות, כתנאי סף לחברות בבורסה. בהתאם לכללים המקובלים בעולם כאמור, בכוונת הבורסה לבצע שינויים בתנאי הכשירות לחברות בבורסה ולבטל את הדרישות הבאות: 
 • הדרישה למינימום מספר לקוחות 
 • הדרישה למינימום שווי כולל של תיקי ניירות ערך של לקוחות 
 • הדרישה לוותק של שנתיים פעילות בתחום של יעוץ להשקעות או ניהול תיקי ניירות ערך, טרם הקבלה לחברות בבורסה.
בנוסף, יבוצעו שינויים בתהליך הקבלה לחברות בבורסה, והתאמתם לתנאים המקובלים בעולם:
 • ביטול הדרישה לתקופת ניסיון, באופן שעם קבלת אישור דירקטוריון הבורסה יתקבל המבקש באופן מיידי כחבר בורסה - כיום עם אישור הדירקטוריון ועמידת המבקש בכל התנאים שנקבעו במסגרת האישור, ככל שנקבעו, מתחיל המבקש לפעול כמועמד וזאת לתקופת ניסיון של שנתיים. בתקופת הניסיון הוא רשאי לפעול במסחר בבורסה, חלים עליו כל החובות החלות על חבר בורסה כאילו היה חבר, אך הוא לא נחשב כחבר בורסה ולא יכול להציג עצמו כחבר בורסה. דירקטוריון הבורסה רשאי לפי שיקול דעתו, לפטור את המועמד מן הצורך בתקופת ניסיון, בהתקיים תנאים מסוימים. יודגש כי מתן פטור מתקופת ניסיון אין בו בכדי לפגוע בפיקוח של הבורסה על חבריה, אשר מתבצע באופן שוטף בהתאם למדיניות הפיקוח של הבורסה, וזאת על מנת להבטיח כי חברי הבורסה עומדים בתנאים הנדרשים מהם.

  במסגרת הבחינה ההשוואתית שערכה הבורסה לא נמצאה באף אחת מהבורסות שנבחנו דרישה לתקופת ניסיון. קבלת מבקש לחברות בבורסות האמורות הינה מיידית, לאחר בחינת עמידת המבקש בתנאי הקבלה. בהתאם, תבוטל הדרישה לתקופת ניסיון.
 • ​הארכת תוקפו של אישור דירקטוריון הבורסה לקבלת מבקש כחבר בורסה, בכפוף למילוי התנאים שנקבעו בו, לתקופה של שנה מיום מתן האישור (במקום חצי שנה כיום) - במסגרת תהליך הקבלה לחברות בבורסה, מאשר הדירקטוריון את בקשת המבקש, לעיתים תוך קביעת תנאים מסוימים שעל המבקש לעמוד בהם על מנת שיוכל להתחיל לפעול כחבר בורסה. אישור הדירקטוריון פוקע, אם לא התמלאו התנאים שנקבעו בו, תוך פרק זמן שלא יעלה על חצי שנה.

  במסגרת השינויים החדשים, יוארך תוקף מתן האישור לתקופה של שנה וזאת כדי להקל על תהליך ההיערכות מצד המבקש ובהתאם לניסיון העבר. 
גם לאחר ביטול הדרישות האמורות והשינויים בתנאי הקבלה לחברות בבורסה, יידרשו הגופים המבקשים להתקבל לחברות בבורסה לעמוד בתנאי כשירות וקבלה שונים, בהתאם לסוג המבקש, ביניהם דרישות בנושאים של ממשל תאגידי, ביטוח, מערך טכנולוגיות מידע, מינוי של בעלי תפקידים שונים ועמידה בדרישות להון עצמי ולנזילות (ככל שמדובר בחש"ב). 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, אמר כי "הבורסה מרעננת את הכללים ומיישרים קו עם העולם. אנו פותחים את הבורסה בתל אביב לשחקנים חדשים, אשר קודם לכן לא יכלו להתקבל כחברי בורסה. אנו בטוחים כי כניסתם של שחקנים חדשים בעלי טכנולוגיות מתקדמות לשוק ההון המקומי, יגבירו את התחרות על ציבור המשקיעים ויהפכו את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ולנגישה יותר לציבור הרחב"