פס גרפי - תנקון הבורסה - מדריך לחברי הבורסהתקנון הבורסה - מדריך לחברי הבורסה

 

ערכי השווי המירבי לביטחון של תעודות התחייבות

​​ערכי השווי המירבי לביטחון של תעודות התחייבות המונפקות על ידי מדינת ישראל ותעודות התחייבות מסוג מק"מ, הינם בהתאם למתודולוגיה שקבע דירקטוריון הבורסה. הערכים מחושבים על בסיס מודל Value at Risk -  VaR, ובהתחשב בתרחישי קיצון שאירעו במשק הישראלי
ב-15 השנים האחרונות ושהיתה להם השפעה על המחירים בשוק ההון.

לערכי השווי המירבי לביטחון של תעודות ההתחייבות >